fbpx
 

“Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” – bezpłatne szkolenia

Informacja o zakończeniu projektu.

Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą 2-go stopnia (IP 2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” jest realizowany w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.03.2013 
Zasięg: województwo świętokrzyskie.

Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze pracowników/pracownic oraz właścicieli/właścicielek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Celem projektu jest kompleksowe podniesienie poziomu kompetencji zawodowych 240 pracownikówi pracownic (150 kobiet, 90 mężczyzn) MŚP z terenu woj. świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a, b, c, d i e, są to: 

a) Przedsiębiorcy sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw  i/lub ich kadra zarządzająca i pracownicy.

b) Osoby zamieszkałe  i/lub zatrudnione na obszarze województwa świętokrzyskiego i/lub przedsiębiorcy prowadzący działalność (posiadający jednostkę organizacyjną) na terenie województwa świętokrzyskiego.

c) Przedsiębiorcy i/lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

d) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branży turystycznej

e) Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.

 

TEMATY SZKOLEŃ

W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka:
  • otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych,
  • otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
  • będzie miał/a zapewnione wyżywienie (ciepły posiłek i poczęstunek kawowy)
  • będzie miał/a zapewniony nocleg

 

W ramach projektu jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia są bezpłatne i będą trwały 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (czyli 45 minutowych). Przeprowadzone zostanie również doradztwo związane ze szkoleniem – 8 godzin, realizowane w odrębnym terminie. Grupy szkoleniowe mogą liczyć 10-12 osób.

Uczestnictwo w szkoleniach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Tematyka szkoleń:

Moduł I: Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie

Moduł II: Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe
1.    Sztuka kulinarna
2.    Obsługa kelnerska
3.    Serwowanie wina
4.    Techniki parzenia kawy
5.    Obsługa drink baru
6.    Utrzymanie czystości w obiektach
7.    Sztuka dekoracji

Moduł III: Efektywne zarządzanie zasobami firmy
1.    Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Technologie teleinformatyczne w firmie
3.    Prawo zamówień publicznych w turystyce
4.    Udzielanie pierwszej pomocy
5.    Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
6.    Marketing i komercjalizacja produktu

 

REKRUTACJA

Warunkiem  przystąpienia  do  Projektu  jest  dokonanie  zgłoszenia  przez  przedsiębiorstwo,  potencjalnego   Uczestnika   Projektu pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze projektu.

Aby  zgłoszenie  było  ważne  potencjalni  Uczestnicy  Projektu  zobowiązani  są  dostarczyć kompletną  dokumentację (do pobrania poniżej):

 

BIURO PROJEKTU

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2 pok. 32
25-033 Kielce
tel./fax. 41/361-80-57

 

PRACOWNICY BIURA PROJEKTU

Aniceta Adamczak-Łypacz
Koordynatorka projektu
tel. 41/361 80 57 wew. 23
kom. 515 062 075
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

Tomasz Giedyk
Specjalista ds. Promocji i Rekrutacji
tel. 41/361 80 57 wew. 21
kom. 517 442 472
e-mail: t.giedyk@swietokrzyskie.travel

Anna Skóra
Obsługa administracyjno-kadrowa
tel. 41/361 80 57
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel

 

REGULAMIN PROJEKTU

Plik do pobrania

 

ZAMÓWIENIA

Znak sprawy 1/NP/8.1.1/POKL

Kielce, dnia 17.02.2012 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na:


Usługi edukacyjne, dotyczące przeprowadzenia łącznie 
576 godzin zajęć szkoleniowo-doradczych
W następujących modułach :
 Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach  turystycznych regionu świętokrzyskiego – 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie
2.    Doradztwo z zakresu wiedzy o regionie
Moduł II Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe – 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Sztuka kulinarna
2.    Doradztwo z zakresu Sztuka kulinarna
3.    Szkolenie z zakresu Obsługa kelnerska
4.    Doradztwo z zakresu Obsługa kelnerska
5.    Szkolenie z zakresu Serwowanie wina
6.    Doradztwo z zakresu Serwowanie wina
7.    Szkolenie z zakresu Techniki parzenia kawy
8.    Doradztwo z zakresu Techniki parzenia kawy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa drink baru
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa drink baru
11.    Szkolenie z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
12.    Doradztwo z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
13.    Szkolenie z zakresu Sztuka dekoracji
14.    Doradztwo z zakresu Sztuka dekoracji
Moduł III Efektywne zarządzanie zasobami firmy – 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Doradztwo z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
3.    Szkolenie z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
4.    Doradztwo z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
5.    Szkolenie z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
6.    Doradztwo z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
7.    Szkolenie z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
8.    Doradztwo z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
11.    Szkolenie z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
12.    Doradztwo z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
  
w zakresie podwyższenia poziomu wiedzy o regionie, podniesienia kluczowych kwalifikacji zawodowych, wzrostu umiejętności efektywnego zarządzania zasobami firmy dla uczestników projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” nr WND-POKL.08.01.01-26-234/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wpieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw dla uczestników Projektu – pracowników i pracownic MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z jego harmonogramem dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający prowadzący postępowanie
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Ul. Ściegiennego 2/32
25-033 Kielce
https://www.rot.swietokrzyskie.travel
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnie z
Zaproszeniem.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami usługi została określona 
w załączniku nr 1 Zaproszenia, który stanowi integralną część Zaproszenia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części:

Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach  turystycznych regionu świętokrzyskiego 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie
2.    Doradztwo z zakresu wiedzy o regionie
Moduł II Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Sztuka kulinarna
2.    Doradztwo z zakresu Sztuka kulinarna
3.    Szkolenie z zakresu Obsługa kelnerska
4.    Doradztwo z zakresu Obsługa kelnerska
5.    Szkolenie z zakresu Serwowanie wina
6.    Doradztwo z zakresu Serwowanie wina
7.    Szkolenie z zakresu Techniki parzenia kawy
8.    Doradztwo z zakresu Techniki parzenia kawy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa drink baru
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa drink baru
11.    Szkolenie z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
12.    Doradztwo z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
13.    Szkolenie z zakresu Sztuka dekoracji
14.    Doradztwo z zakresu Sztuka dekoracji
Moduł III Efektywne zarządzanie zasobami firmy 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Doradztwo z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
3.    Szkolenie z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
4.    Doradztwo z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
5.    Szkolenie z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
6.    Doradztwo z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
7.    Szkolenie z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
8.    Doradztwo z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
11.    Szkolenie z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
12.    Doradztwo z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu

Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.

Realizacja zamówienia w terminie: marzec 2012r. – luty 2013r. – zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że realizacja poszczególnych części zgodnie z założonym harmonogramem może odbywać się w tym samym czasie.

Oferta cenowa musi zawierać:
•    formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 2
•    podpisany wzór umowy- załącznik nr 3,
•    oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 4,
•    życiorys zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 5,
•    kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie
•    wymaganego wykształcenia i uprawnień,
•    oświadczenie zleceniobiorcy zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 6,

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

Zleceniodawca dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za prowadzenie szkolenia/szkoleń.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2012 r., godzina 12.00 w Biurze Projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej”, mieszczącego się siedzibie Zamawiającego, przy ul. Ściegiennego2/32, 25-033 Kielce (w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury)

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

>>ZATRUDNIENIE TRENERÓW w celu realizacji projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” Nie otwierać przed 02.03.2012 r. godz. 12.00<<

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez otwierania.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
1.    Aniceta Adamczak – Łypacz, tel./fax (41) 361 00 57, kom.: 515 062 075 w godzinach od 9:00 do 14:00
2.    Patrycja Kozub, tel./fax (41) 361 80 57 w godzinach od 9:00 do 14:00

Charakterystyka przedmiotu zamówienia         –  załącznik nr 1
Druk oferty cenowej                                         –  załącznik nr 2
Projekt umowy                                                  –  załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków            –  załącznik nr 4
Życiorys zawodowy                                        –  załącznik nr 5
Oświadczenie zleceniobiorcy                          –  załącznik nr 6

Usługi edukacyjne, dotyczące przeprowadzenia łącznie Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach;


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

 

LINKI

 

SŁOWNICZEK

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Numer i nazwa Poddziałania:

8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Numer Projektu:

UDA-POKL.08.01.01-26-234/11-00

Numer i nazwa Projektu:

VIII. Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Okres realizacji projektu:

od 01.10.2011 do 31.03.2013