fbpx
 

Kampania promocyjna woj. świętokrzyskiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przystępuje do realizacji najważniejszego projektu w swojej dotychczasowej historii,  którym jest „Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego”. W dniu 21 lipca 2008 roku złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Wartość projektu to 7.3 mln złotych, dofinansowanie unijne – 80%, ilość podmiotów współfinansujących kampanię – 34 (członkowie ROT). 

Czego dotyczy projekt?. Celem nadrzędnym kampanii jest wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej, wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.
Kampania ma charakter mieszany. Jest to kampania informacyjna o produktach turystycznych oraz wizerunkowa. Bohaterem Kampanii oraz jej motywem przewodnim jest świętokrzyska czarownica(obecnie logo turystyczne regionu).

Przedmiotem projektu jest promocja turystyczna województwa świętokrzyskiego wraz ze zintegrowanym systemem informacji turystycznej. 

W ramach projektu zaplanowane są do realizacji następujące działania:
1.    Stworzenie analogowego systemu informacji turystycznej.
2.    Stworzenie cyfrowego systemu informacji turystycznej i inna promocja 
w Internecie.
3.    Imprezy promocyjne (a. w regionie, b. poza regionem, c. targi, d. wizyty studyjne).
4.    Wydawnictwa i inne (a. standardowe, b. bank wizerunków, c. płytka promocyjna,
 d. gadżety).
5.    Reklama w mediach.
6.    Reklama zewnętrzna.
7.    Badania marketingowe.

Dzięki wykorzystaniu kilkunastu narzędzi promocji i informacji zapewniona jest kompleksowość i wieloaspektowość projektu w dotarciu do najważniejszych grup docelowych. W projekcie zastosowane są rozwiązania oryginalne i innowacyjne – jak na przykład   pierwszy w Regionie – Zintegrowany System Informacji Turystycznej, na który składa się: internetowy portal turystyczny z co najmniej 10 podportalami lokalnymi, sieć Centrów i Punktów Informacji Turystycznej. 

W kraju i za granicą. Kampania prowadzona będzie głównie na rynku krajowym. Nasze geograficzne rynki docelowe to głównie województwa ościenne. Pewne działania przeprowadzone zostaną także na  wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, Rosja i Ukraina, Benelux). Międzynarodowy zasięg projektu uzyskany zostanie dzięki, przede wszystkim, organizacji zagranicznych imprez promocyjnych, wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych oraz uczestnictwie Świętokrzyskiego w imprezach  targowych. Także inne narzędzia, jak wielojęzyczny portal województwa Świętokrzyskiego, wydawnictwa czy prezentacje multimedialne pomogą poinformować obcokrajowców o atrakcjach naszego regionu.  Do tej pory promocja zagraniczna prowadzona była śladowo i to tylko na rynku niemieckim. 

Cyfry. Warto wymienić tzw. mierzalne efekty realizacji projektu, wszak cyfry najlepiej zobrazują skalę przedsięwzięcia:
1 Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach (RCIT)
1 System Informacji Turystycznej,
doposażenie i oznakowanie 10 centrów (CIT) i 21 punktów (PIT) informacji w regionie
1 Wojewódzki Internetowy Portal Turystyczny i www.swietokrzyskie.travel i 10 podportali lokalnych
1 Świętokrzyski Festiwal Mocy, wraz z imprezą wiodącą – Sabatem Czarownic 
4 cykle tematycznych imprez lokalnych
1 multimedialna prezentacja regionu – płyta CD w formacie DVD – 60 000 sztuk
co najmniej 4 witacze przy drogach wjazdowych do Regionu
ponad 600 000 sztuk wydawnictw
co najmniej 10 wizyt studyjnych
co najmniej 300 bilbordów reklamowych / akcja dwukrotna
8 reklam na całych autobusach / akcja dwukrotna 3 miesiące
udział w 8 krajowych targach turystycznych – 23 edycje
udział w 5 zagranicznych targach turystycznych – 11 edycji
pierwsze badania wizerunkowe 
co najmniej 10 programów telewizyjnych
co najmniej 50 spotów reklamowych w telewizji
co najmniej 150 szt stojaków reklamowych

Ważnym aspektem kampanii będzie przeprowadzenie badań marketingowych, głównie  wizerunkowych przed i po kampanii, co  pozwoli zmierzyć efektywność realizacji projektu. 

Projektowe „oczko w głowie”.  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego już od kilku miesięcy skupia swoje wysiłki na przygotowaniach do kampanii. Jeśli wszystko się powiedzie i projekt otrzyma wsparcie to jesienią bieżącego roku ruszamy!. Projekt realizowany będzie do końca 2010. Nie znaczy to jednak, iż planujemy w tym czasie ograniczyć się tylko i wyłącznie do zarządzania tym projektem. Będziemy się starać o środki finansowe z innych programów, tak aby maksymalnie wykorzystać  korzyści płynące z  funduszy unijnych. Na pewno jednak projekt kampanii będzie naszym przysłowiowym „oczkiem w głowie”. 

Co dalej? Po zakończeniu projektu, ROT zamierza kontynuować podjęte działania, pozyskując kolejne środki finansowe, aplikując na przykład raz jeszcze do RPO Województwa Świętokrzyskiego (przewidziany jest kolejny nabór projektów w 2010. Z wielkim zainteresowaniem przyglądamy się także działaniom promocyjnym z „Innowacyjnej Gospodarki”,  i „Polski Wschodniej”, gdzie jedynym beneficjentem jest POT. Liczymy mocno na związane z tymi programami potencjalne możliwości promocji polskich regionów. 

 

BIURO PROJEKTU

Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2 pok. 32
25-033 Kielce
tel./fax. (041) 361-80-57
tel. (041) 348 00 60

Pracownicy Biura Projektu:

Małgorzata Wilk-Grzywna 
Dyrektor Biura Projektu
e-mail: m.grzywna@swietokrzyskie.travel

Anna Mandziuk 
Koordynator:
– Targi turystyczne
– Imprezy promocyjne
e-mail: a.mandziuk@swietokrzyskie.travel

Anna Drzewiecka 
Koordynator:
– Wydawnictwa
– Gadżety promocyjne
– Bank wizerunków regionu
e-mail: a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel

Grzegorz Szczęsny 
Koordynator:
– Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
– System Centrów i Punktów Informacji Turystycznej 
– Portal turystyczny www.swietokrzyskie.travel
e-mail: g.szczesny@swietokrzyskie.travel

Aniceta Adamczak-Łypacz
Koordynator:
– Konferencje
– Szkolenia
– Study Tour 
– Study Press
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

— 2008 r.

22 październik
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej dla woj. świętokrzyskiego

 

— 2009 r.

6 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie, skład i druk wydawnictw

15 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

15 kwietnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę mebli biurowych do Centrów i Punktów Informacji Turystycznej

29 kwietnia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

4 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu fotograficznego, video i akcesoriów

7 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż oznakowania do RCIT, CIT, PIT w zakresie cz. I co do znaków drogowych

15 maja 
Wyniki postępowania na dostawę i montaż oznakowania do RCIT, Centrów i Punktów IT

18 maja 
Wyniki postępowania na dostawę sprzętu fotograficznego, video i akcesoriów

18 maja
Wyniki postępowania na dostawę krzeseł i foteli biurowych dla Centrów i Punktów IT 

20 maja
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

25 maja
Wyniki postępowania na dostawę i montaż drogowych znaków informacyjnych

27 maja
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010

2 czerwca
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ogłoszonego w dniu 27.05.2009 r. przetargu nieograniczonego na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010.

2 czerwca
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ogłoszonego w dniu 27.05.2009 r. przetargu nieograniczonego  na usługę druku, montażu i ekspozycji plakatów reklamowych Województwa Świętokrzyskiego na nośnikach wielkoformatowych i autobusach w latach 2009-2010.

6 czerwca
Wyniki postępowania na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych do Regionalnego Centrum IT, Centrów i Punktów IT

9 lipca
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania prezentacji multimedialnej

21 lipca 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację i adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej 

27 sierpnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach 

31 sierpnia
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę elementów zabudowy biurowej i mebli do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

20 październik
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych promujących Województwo Świętokrzyskie

 

— 2010 r.

 

— 2011 r.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE na opracowanie projektu „witaczy”  dla województwa świętokrzyskiego 

WYNIKI KONKURSU  na opracowanie projektu „witaczy”  dla województwa świętokrzyskiego 

 

NASZE DZIAŁANIA