fbpx
 

PWP “Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej Regionu Świętokrzyskiego”

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zakończyła realizację Projektu Współpracy Ponadnarodowej pt.: „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” w partnerstwie z firmą LTAS (Language Testing and Assessment Services) Ltd. Z miasta Poole w hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii.

Działania projektowe prowadzone były w okresie 1 września 2013 – 30 czerwca 2015 i skierowane do grupy 240 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach – szkoły kształcącej przede wszystkim na kierunkach związanych z turystyką: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista. 

Projekt obejmował:

 • kursy zawodowe,
 • doradztwo zawodowe,
 • płatne staże w Kielcach i okolicy,
 • szkolenia podczas wizyty studyjnej u partnera zagranicznego,
 • doposażenie placówki oraz stworzenie dla uczniów szkoły Europejskiego Centrum Informacji
 • stworzenie platformy e-learningowej.

Uczestnicy projektu mogli uczestniczyć w kursach zawodowych z zakresu:

•    Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie: 20 godzin zajęć z zakresu podatków w hotelarstwie w Unii Europejskiej, 30 godzin zajęć z rachunkowości komputerowej w hotelarstwie, 30 godzin zajęć z ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej oraz 20 godzin z zakresu obsługi klienta i savoir vivre’u
•    Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska: 50 godzin zajęć z poznawania kultury brytyjskiej, 40 godzin zajęć z krajoznawstwa Wielkiej Brytanii, 20 godzin zajeć z organizacji turystyki oraz 40 godzin zajęć z zakresu pilotażu i przewodnictwa turystycznego.
•    Współczesne hotelarstwo: 30 godzin zajęć na kursie kelner-barista, 30 godzin zajęć z zakresu ICT w hotelarstwie, 20 godzin zajęć z zakresu służby pięter, oraz 20 godzin zajęć z technik sprzedaży w hotelarstwie.
•    Gastronomia w praktyce: 30 godzin kursu barmańskiego, 30 godzin zajęć z ICT w gastronomii, 20 godzin kursu kelnerskiego, oraz 20 godzin zajęć z zakresu technik sprzedaży w gastronomii. 

Każdy z uczestników projektu odbył 6 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015.
14 najlepszych uczestników projektu z pierwszego roku trwania projektu odbyło szkolenia w Wielkiej Brytanii w lipcu 2014 r. A 20 kolejnych odbyło płatne staże u pracodawców z województwa świętokrzyskiego. W drugim roku trwania projektu kolejnych 20 uczniów odbyło staże.

 
 
 

Informujemy, 

iż zakończyliśmy realizację projektu współpracy ponadnarodowej pt:

„Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu 
w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

 

Okres realizacji: 1.09.2013 – 30.06.2015
Źródło dofinansowania: POKL, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProjekt realizowany był od dnia 1 września 2013 r.  do 30 czerwca 2015 r.  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Był to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zdobycie przez 200-stu uczniów (170 kobiet i 30 mężczyzn), ZSE kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Zapewnił on poprawę warunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej                  o szkolenia zawodowe i zapewnił młodzieży możliwość odbycia płatnych staży u pracodawców z terenu woj. świętokrzyskiego, a pracodawcom dał możliwość wpływu na realizację procesu kształcenia przyszłych pracowników.
Uczniowie odbyli praktyczne szkolenia i uzyskali certyfikaty w j. polskim i angielskim. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem jest cenione przez Pracodawców i świadczy o zaangażowaniu ucznia w podnoszenie swoich kwalifikacji.
W ramach projektu przeprowadzona zistała również adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną, adaptacja pomieszczeń na czytelnię szkolną, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji, adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową, adaptacja pomieszczeń na symulacyjną jednostkę mieszkalną.
 
W ramach projektu zrealizowane zostały poniższe zadania:
 
Zadanie 1
Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie – 5 grup szkoleniowych po 10 osóbUczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie:
Podatki w hotelarstwie w UE (20 godzin)– uczniowie zapoznali się z obowiązującymi przepisami podatkowymi w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii jako najczęstszej destylacji migracyjnej.
Rachunkowość komputerowa w hotelarstwie (30 godzin)–uczniowie zapoznali się z zasadami rachunkowości w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Ubezpieczenie społeczne w UE (30 godzin)–uczniowie dowiedzieli się, jak rozliczać i naliczać ubezpieczenia społeczne w krajach Unii Europejskiej 
Obsługa klienta z savoir-vivre (20 godzin)– uczniowie nauczyli się profesjonalnej obsługi klienta i autoprezentacjiZadanie 2
Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska – 5 grup szkoleniowych po 10 osóbPoznanie kultury brytyjskiej (50 godzin)–  uczniowie zapoznali się z kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii,   mieli możliwość pogłębić znajomość j. angielskiego ponieważ zajęcia były częściowo prowadzone w j. angielskim. 
Krajoznawstwo Wlk. Brytanii (40 godzin)– uczniowie zapoznali się z geografią wysp brytyjskich oraz atrakcjami turystycznymi kraju.
Organizacja turystyki(20 godzin)– uczniowie dowiedzieli się, jak zorganizowana jest działalność turystyczna oraz poznali najważniejsze pojęcia z zakresu turystyki. 
Pilotaż i przewodnictwo (40 godzin)–  uczniowie zapoznali się z zasadami prowadzenia wycieczek, z przepisami dotyczącymi przewodnictwa i pilotażu.

Zadanie 3
Doradztwo zawodowe – wszyscy uczestnicy Projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym w wymiarze 6 h/osoba. Każdy uczeń był zobligowany do uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z doradcą w momencie ukończenia min. 50% zajęć w toku przewidzianym dla konkretnego uczestnika, co poszerzyło jego horyzonty zawodowe i pozwoliło na dokładniejsze określenie ścieżki kariery zawodowej.

Zadanie 4
Współczesne hotelarstwo – 7 grup szkoleniowych po 10 osób

Kelner-barista (30 godzin)–uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gastronomii hotelowej z uwzględnieniem pracy kelnera i baristy w hotelu.
ICT w hotelarstwie (30 godzin)– uczniowie poznali obsługę sprzętu biurowego oraz zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych w hotelarstwie.
Służba pięter (20 godzin)– uczniowie nauczyli się obsługi gościa w pokoju hotelowym oraz porządkowania jednostki mieszkalnej w hotelu. 
Techniki sprzedaży w hotelarstwie (20 godzin)– uczniowie poznali techniki zwiększenia sprzedaży w hotelach oraz nauczyli się autoprezentacji i prezentacji produktu wykorzystując techniki multimedialne do oceny własnej pracy poprzez rejestrowanie scenek sytuacyjnych i ich analizę.

Zadanie 5
Gastronomia w praktyce – 7 grup szkoleniowych po 10 osób 

Barman (30 godzin)– uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy barmana, zasadami miksologii oraz nauczyli się przygotowywania napojów mieszanych bezalkoholowych.
ICT w gastronomi (30 godzin)– uczniowie poznali obsługę sprzętu biurowego oraz zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych w gastronomii.
Kelner (20 godzin)– uczniowie nauczyli się obsługi gościa w restauracji, nakrywania do stołu oraz poznali najnowocześniejsze trendy w obsłudze gości.
Techniki sprzedaży w gastronomii (20 godzin)– uczniowie poznali techniki zwiększenia sprzedaży w gastronomii  oraz nauczyli się autoprezentacji i prezentacji produktu wykorzystując techniki multimedialne do oceny własnej pracy poprzez rejestrowanie scenek sytuacyjnych i ich analizę.

Zadanie 6
Europejskie Centrum Informacji – powstało Centrum, w skład którego weszła biblioteka, czytelnia, sala multimedialna. Będzie ono udostępnione dla wszystkich uczniów szkoły, a uczestnicy projektu odbyli obowiązkowe szkolenie z wykorzystania zasobów w nauce oraz pozyskiwania informacji dotyczących rynku pracy.
Doposażenie szkoły – dopasowano wyposażenia do podstawy programowej. Powstała m.in. Jednostka mieszkalna – pokój hotelowy (wymóg formalny wymaga, aby taka pracownia znajdowała się w szkole kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa.
Doposażony w sprzęt został gabinet doradców zawodowych. 
Środki na doposażenie szkoła może pozyskać tylko z UE – skorzystają kolejne pokolenia uczniów.

Zadanie 7
Doświadczenie zawodowe przez staże – 40 uczniów odbyło płatne staże w firmach  mających siedzibę na terenie woj. świętokrzyskiego (hotele, restauracje, obiekty turystyczne), wynagrodzenie otrzymał też pracownik firmy który był opiekunem stażysty (150 godzin stażu/osoba). 
Warsztaty i szkolenia w Wielkiej Brytanii – odbyła się wizyta studyjna grupy najlepszych uczniów w Bournemouth – największym ośrodku obsługi ruchu turystycznego w GB. Uczniowie  mieszkali u rodzin brytyjskich, co pozwoliło na bliższe poznanie kultury i języka. Poznali zasady funkcjonowania hoteli, gastronomii i instytucji turystycznych, m.in. odwiedzili prężnie działające Centrum Informacji Turystycznej, Jobcenter, hotelu.  Wzięli udział w szkoleniu poszukiwania pracy na rynku brytyjskim oraz w warsztatach z podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki i hotelarstwa. Uczniowie odbyli wizyty u Pracodawców. Promocja regionu świętokrzyskiego poprzez realizację zajęć turystyczno-krajoznawczych w Wielkiej Brytanii. 

Zadanie 8
E – learning
W ramach projektu powstała platforma e-learningowa wraz z materiałami szkoleniowymi z zakresu prowadzonych zajęć. Platforma zawiera moduły umożliwiające dodawanie kursów, materiałów dydaktycznych, lekcji, przeprowadzanie sprawdzianów, testów. Materiały na platformie są tematycznie związane z prowadzonymi w ramach projektu szkoleniami oraz programem nauczania w zawodzie technik hotelarstwa, ekonomista, technik obsługi turystycznej. Po zakończeniu projektu z platformy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły: www.platforma-ekonomik.pl

Zadanie 9
Współpraca ponadnarodowa
•    5-dniowy pobyt studyjno-przygotowawczy w GB dla Zespołu Zarządzającego i Rady Merytorycznej w październiku 2013
•    14- dniowa wizyta studyjna dla grupy 14 uczniów, uczestników projektu u partnera brytyjskiego na przełomie czerwca i lipca 2014, podczas której wezmą oni udział w szkoleniach i warsztatach
•    Konferencja naukowa na zakończenie projektu dotycząca rynku pracy  Wielkiej Brytanii i Polski z uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego i hrabstwa Dorset, podczas której wskazane zostały rozwiązania w zakresie kształcenia kadr turystycznych. Dotyczyła też poszukiwania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki i hotelarstwa. Po konferencji wydana została recenzowana publikacja w j. polskim i j. angielskim i nadany ISBN. 

 

BIURO PROJEKTU

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2 pok. 32
25-033 Kielce
tel./fax. 41/361-80-57

 

PRACOWNICY BIURA PROJEKTU

Aniceta Adamczak-Łypacz
Kierowniczka projektu
tel. 41/361 80 57 wew. 23
kom. 515 062 075
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

Tomasz Giedyk
Asystent kierownika projektu
tel. 41/361 80 57 wew. 24
kom. 517 442 472
e-mail: t.giedyk@swietokrzyskie.travel

 

REKRUTACJA

W związku zakończeniem realizacji   projektu PWP „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyliśmy rekrutację jego uczestniczek i uczestników.

Uczestnicy wzięli udział w praktycznych szkoleniach połączonych z doradztwem zawodowym i w zajęciach w Europejskim Centrum Informacji.

Moduły szkoleniowe:

 • Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie – 100 godzin dydaktycznych
 • Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska – 150 godzin dydaktycznych
 • Współczesne hotelarstwo – 100 godzin dydaktycznych
 • Gastronomia w praktyce – 100 godzin dydaktycznych

Wszyscy uczestnicy Projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym w wymiarze 6 godzin/osoba.

Najlepsi uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia płatnego stażu u świętokrzyskich pracodawców .

Uczestnicy szkoleń uzyskali certyfikaty w j. polskim i  angielskim.

 

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, którzy chcieli wziąć udział w działaniach projektowych zobowiązani zostali do zapoznania się z założeniami projektowymi znajdującymi się w zakładce:  O projekcie.

Bieżące informacje o projekcie dla uczniów były zamieszczane na stronie: http://www.projekt-ekonomik.wkielcach.eu,  do której odnośnik w formie baneru znajduje się na głównej stronie szkoły.

 

Każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ubiegający się o udział w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 lub 2014/2015 zobowiązany był do pobrania poniższego formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wypełnienie wraz z informacjami dotyczącymi wyników w roku szkolnym 2013/2014 lub 204/2015. Osoby które nie ukończyły 18 lat musiały uzyskać zgodę rodziców na stosownym formularzu.
Przyjmowane były tylko formularze kompletne, prawidłowo wypełnione. Formularze należało składać w pokoju 21 do Pana Mariusza Kotarzewskiego i Pana Bartosza Prońko. 

Do pobrania:

 

AKTUALNOŚCI

 1. 09. 2013

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna dziś realizację Projektu Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowujemy się do poszukiwań wykonawców usług szkoleniowych oraz adaptacji w ramach projektu.

 1. 10. 2013

W tym tygodniu grupa 6 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach przebywa w Wielkiej Brytanii na szkoleniu u partnera projektu firmy LTAS. Nauczyciele mają trudne zadanie ponieważ po powrocie będą musieli opracować programy nauczania w szkole oraz na kursach zgodnie z poznanymi w Wielkiej Brytanii standardami.

 1. 10. 2013

W dniach 28. 10 – 4. 11. 2013 prowadzona jest rekrutacja uczestników Projektu Współpracy Ponadnarodowej „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, którzy w wyznaczonym terminie dostarczą komplet dokumentów do sekretariatu szkoły lub Biura Projektu.

 1. 11. 2014

W tym tygodniu rozpoczęły się adaptacje pomieszczeń na bibliotekę szkolną, Europejskie Centrum Informacji, pracownię komputerową oraz symulacyjną jednostkę mieszkalną. Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.

 1. 11. 2013

Udało się skompletować uczestników projektu. Projekt cieszy się takim zainteresowaniem, że powstały listy rezerwowe na wszystkie działania projektowe. Wkrótce zostaną ustalone harmonogramy pierwszy zajęć dla poszczególnych grup.

 1. 11. 2013

Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem szkoleń. Niektóre grupy mają dużo zajęć,  ale z pewnością wszyscy sobie poradzą.

 1. 11. 2013

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia z zakresu: Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska. W ciągu kilku najbliższych dni uda się wystartować z kolejnymi szkoleniami.

 1. 12. 2014

Zakończyły się już pierwsze szkolenia w ramach niektórych działań projektowych. Wszystkim uczestnikom zakończonych szkoleń udało się je zaliczyć niemalże bezbłędnie. Gratulujemy!

 1. 12. 2013

Pierwsze adaptacje są już ukończone, a pozostałe na ukończeniu. Wszystko wygląda naprawdę imponująco! Nowe, czyste i funkcjonalne pracownie z pewnością przypadną do gustu uczniom szkoły, którzy rozpoczną w nich pierwsze zajęcia na początku nowego roku, a wszyscy zainteresowani będą mogli je podziwiać podczas konferencji organizowanej w drugiej połowie stycznia 2014.

 

 

 1. 01. 2014

Wszystkie adaptacje są już ukończone, pracownie wyposażone, urządzone, a młodzież po pierwszych zajęciach zachwycona, aż niektórym, na szczęście dla zajęć szkolnych głos odebrało.

 

 1. 01. 2014

Od dzisiaj dostępne są kolejne harmonogramy szkoleń dla poszczególnych grup obowiązujące do końca kwietnia 2014 r.

21.01.2014

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach zapraszają na konferencję prasową, która odbędzie się 28.01.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, w sali nr 4 (kawiarenka szkolna). Podczas konferencji zostanie zaprezentowany stan realizacji projekut współpracy ponadnarodowej “Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

 1. 01. 2014

Dziś odbyła się  Konferencja Prasowa,  podczas której zaprezentowany został Projekt Współpracy Ponadnarodowej: „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w multimedialnej prezentacji projektu połączonej ze zwiedzaniem szkoły i zaadaptowanych w ramach projektu sal, które przekształcono na bibliotekę i czytelnię szkolną, pracownię komputerową, symulacyjną jednostkę mieszkalną oraz na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji. Miłą niespodzianką był catering w kawiarence szkolnej wraz z degustacją różnych rodzajów kawy przygotowany przez uczniów jako efekt udziału w szkoleniach dla barmanów i baristów.

 

 1. 02. 2014

W tym tygodniu zakończyła się krótka przerwa – ferie zimowe i zakończyły się kolejne edycje szkoleń. Oczywiście wszyscy uczestnicy zaliczyli zlecone im zadania.

 1. 03. 2014

Szkolenia cały czas są realizowane, zaadaptowane pracownie funkcjonują bez zastrzeżeń, czyli jednym słowem projekt funkcjonuje zgodnie z założeniami.

 1. 04. 2014

Kolejne grupy szkoleniowe zakończyły zajęcia. Powoli przygotowujemy się do wyłonienia uczniów, którzy wyjadą na szkolenia do Wielkiej Brytanii oraz tych którzy wezmą udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich w okresie wakacyjnym.

 1. 05. 2014

Wszystkie grupy szkoleniowe zbliżają się do zakończenia realizacji zajęć w roku szkolnym 2013/2014. Tym samym wielkimi krokami zbliżamy się do wyjazdu do Anglii oraz do staży wakacyjnych.

 1. 06. 2014

Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia i tym samym egzaminy na szkoleniach realizowanych w ramach projektu. W związku z tym można uznać kursy w roku szkolnym 2013/2014 za zakończony z pełnym sukcesem, ponieważ wszystkim udało się pozytywnie rozwiązać zadania egzaminacyjne na poszczególnych szkoleniach. Zostało tylko policzyć punkty i ogłosić listę wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii oraz listę stażystów na okres wakacji.

 1. 06. 2014

Dziś na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista szczęśliwców wyjeżdżających na warsztaty i szkolenia do Wielkiej Brytanii (14 osób) i uczestniczących w stażach wakacyjnych (20 osób). Staże będą realizowane w: spółce Dekom, hotelu Pod Złotą Różą***, hotelu Best Western Grand Hotel Kielce ****, hotelu Grafit**** oraz Agencji Turystycznej Gold Tour.

 1. 06. 2014

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 27. 06. 2014 będzie możliwość odbioru certyfikatów ze szkoleń. Wszystkich uczestników projektu serdecznie zapraszamy w tym dniu do pracowni symulacyjnej.

W okresie wakacyjnym będzie możliwość skorzystania ze spotkań z doradcą zawodowym w ramach realizowanego projektu.

 1. 06. 2014

Dyżury doradców zawodowych w okresie wakacyjnym będą realizowane w godzinach pracy szkoły w pierwszej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia w pokoju 21 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.

 1. 07. 2014

Dzisiaj grupa 14 uczestników projektu, uczennic i uczniów ZSE w Kielcach wyjeżdża do miasta Bournemouth w Wielkiej Brytanii w celu uczestniczenia w dwutygodniowych szkoleniach i warsztatach.

 1. 07. 2014

Mamy informacji od grupy z Wielkiej Brytanii, że wszystko przebiega zgodnie z planem, wszyscy chwalą sobie zakwaterowanie u rodzin brytyjskich oraz zajęć w szkole MLS. Jedynie narzekają na zbyt mała ilość czasu wolnego, ale w końcu nie pojechali na wakacje. Życzymy im powodzenia i sukcesów na wyspach.

10.07.2014

Grupa uczniów wróciła bardzo zadowolona z wyjazdu studyjnego do partnera projektu w Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdu uczniowie odbyli  warsztaty z prowadzenia działalności i poszukiwania pracy oraz otrzymali stosowne certyfikaty w j. angielskim. W celu poznania specyfiki pracy na rynku turystycznym Wielkiej Brytanii odwiedzili hotele, obiekty gastronomiczne, Jobcenter i Informację Turystyczną.

05.08.2014 r.

Część uczniów kończy już wakacyjne staże w hotelach, restauracjach i obiektach turystycznych w Kielcach. Pracodawcy są bardzo zadowoleni z ich pomocy, a uczniowie za zarobione pieniądze zdążą jeszcze wyjechać gdzieś na wakacje.

 1. 09. 2014

Dyżury doradców zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 będą realizowane w godzinach pracy szkoły w pokoju 21 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach.

10.09.2014

Rekrutacja do udziału w projekcie PWP “Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”  rozpoczyna się dnia 10. 09. 2014 (środa) a kończy 17. 09. 2014 (środa).

Wszelkie informacje dostępne są na stronie szkoły www.ekonomik-kielce.edu.pl – banner projekty unijne, lub link bezpośredni: http://www.projekt-ekonomik.wkielcach.eu/
Każdy uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach ubiegający się o udział w projekcie w roku szkolnym 2014/2015 zobowiązany jest do pobrania poniższego formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wypełnienie wraz z informacjami dotyczącymi wyników w roku szkolnym 2013/2014. Osoby które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są uzyskać zgodę rodziców na stosownym formularzu.

Przyjmowane będą tylko formularze kompletne, prawidłowo wypełnione. Formularze należy składać w w/w dniach w godzinach 8:15-17:00 w pokoju 21 do Pana Mariusza Kotarzewskiego i Pana Bartosza Prońko. 

 1. 09. 2014

Zakończyliśmy rekrutację uczestników projektu i utworzyliśmy grupy szkoleniowe na rok szkolny 2014/2015.  Wkrótce zostaną ustalone harmonogramy pierwszych zajęć dla poszczególnych grup.

 1. 10. 2014

Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem szkoleń. Niektóre grupy mają dużo zajęć,  ale z pewnością wszyscy sobie poradzą.

 1. 10. 2014

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia z zakresu: Gastronomia w praktyce. W ciągu kilku najbliższych dni uda się rozpocząć kolejne moduły szkoleniowe. 

 1. 10. 2014

W tym tygodniu spośród uczestników projektu wyłonimy osoby , które odbędą staże w listopadzie i grudniu br.

 1. 11. 2014

Dziś na tablicy ogłoszeń zostanie opublikowana lista uczniów – uczestników projektu, którzy w listopadzie i grudniu 2014 r. odbędą staże (15 osób). W tym tygodniu będziemy podpisywać umowy ze stażystami i pracodawcami. Staże będą realizowane u pracodawców świętokrzyskich: w spółce Dekom, hotelu Pod Złotą Różą***, hotelu Best Western Grand Hotel Kielce ****, hotelu Grafit**** oraz Agencji Turystycznej Gold Tour.

13.11.2014 

Promocja projektu – po raz kolejny wysłaliśmy informację o stanie realizacji projektu PWP “Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego” do wszystkich członków Regionalnej Organizacji Województwa Świętokrzyskiego.

 1. 12. 2014
  Zajęcia w ramach projektu odbywają się niemalże codziennie, a stażyści powoli kończą “pracę” na ten rok.
 2. 12. 2014
  Wszystkie zajęcia kursowe przewidziane na rok 2014 zostały zakończone. Stażyści kończą staże przygotowując w hotelach przyjęcia bożonarodzeniowe i bale sylwestrowe. Jedynie doradcy zawodowi maja mnóstwo pracy bo dni wolne w szkole dają możliwość wytężonej pracy w ciszy i spokoju.
 3. 01. 2015
  Kursy zawodowe w roku 2015 zostały rozpoczęte. Wybranych zostało pięć kolejnych osób do odbycia ostatnich już staży w ramach projektu. Otrzymaliśmy także informacje o rozszerzeniu projektu o dodatkowe kursy i szkolenia oraz całkowicie nowe zadanie dotyczące e-learningu i dlatego znów rozpoczynamy rekrutację do projektu – poszukujemy dodatkowych 40 uczestników, z czym oczywiście nie będzie żadnego problemu bo uczniowie cały czas dopytują o dodatkowe zajęcia.
 4. 02. 2015
  Rekrutacja do dodatkowych czterech grup – po jednej dla każdego zadania powoli zmierza do kończą. Przed nami ferie zimowe ale wypoczynku będzie niewiele ponieważ w szkole każdego dnia odbywać się będą zajęcia w ramach projektu. Przygotowujemy się także do wdrażania platformy e-learningowej która pomoże w prowadzeniu zajęć projektowych oraz w przypominaniu wiedzy przekazywanej podczas kursów.
 5. 03. 2015
  Wszystkie dodatkowe grupy zostały skompletowane. Chwile to trwało ponieważ osoby zarządzające projektem chciały dać każdemu szanse a kilka klas było na praktykach zawodowych. Grupy składające się wyłącznie z klas czwartych zmierzają do zakończenia zajęć przed zakończenie roku szkolnego. Doradcy zawodowi na bieżąco prowadzą zajęcia z młodzieżą w zakresie dopasowania zawodowego a platforma multimedialna nabiera kształtu.
 6. 04. 2015
  Klasy maturalne kończą zajęcia, platforma w wersji demonstracyjnej jest gotowa i przekazana do testów. Lada chwila zaczną pojawiać się na niej pierwsze materiały. Stażyści pracują po godzinach zajęć szkolnych w pocie czoła nie opuszczając żadnych zajęć projektowych. Dodatkowe grupy wpisały się już
  na stałe w “krajobraz” projektowy.
 7. 05. 2015
  Część grup skończyła już całkowicie zajęcia w ramach projektu. Doradcy zawodowi tez mają coraz mniej pracy ponieważ większość uczestników projektu wyznaczyła już własną ścieżkę kariery zawodowej i posiadają Indywidualne plany kariery. Platforma już działa, chociaż zdarzają się na niej jeszcze drobne potknięcia. Materiałów przybywa, a uczestnicy projektu coraz chętniej zaczynają korzystać z platformy. Lada dzień rozpoczną się kursy dla uczestników projektu z obsługi platformy e-learningowej aby każdy mógł ja wykorzystać jak najlepiej.
 8. 05. 2015
  Na platformie multimedialnej ostatnie szlify materiałów edukacyjnych. Prawie połowa uczniów już ukończyła zajęcia pokazujące możliwość platformy a więc czas zacząć szkolenia dla nauczycieli, żeby i oni wiedzieli jak korzystać z tego nowoczesnego dobrodziejstwa. 50 nauczycieli, także prawie wszyscy w ramach projektu nauczy sie przygotowywać materiały na platformę multimedialną aby wykorzystać ją do pracy kolejnym roku szkolnym. Jest to niewątpliwie doskonałe narzędzie do pracy z uczniem słabym i zdolnym oraz do przeprowadzania sprawdzianów z oceną w czasie rzeczywistym Bardzo ładnie uda się połączyć funkcjonalność platformy z Europejskim Centrum Informacji oraz pracownią komputerową powstałą w ramach projektu: www.platforma-ekonomik.pl

30.06.2015 r.

Zakończyła się realizacja projektu współpracy ponadnarodowej pn.: Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w szkoleniach, stażach i wyjazdach.

 

KONFERENCJA

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego pragnie poinformować, że w dniu 28 stycznia 2014 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, ul. Langiewicza w Kielcach, odbyła się  Konferencja Prasowa,  podczas której zaprezentowany został projekt współpracy ponadnarodowej: „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”
     Uczestnicy konferencji wzięli udział w multimedialnej prezentacji projektu połączonej ze zwiedzaniem szkoły i zaadaptowanych w ramach projektu sal, które przekształcono na bibliotekę i czytelnię szkolną, pracownię komputerową, symulacyjną jednostkę mieszkalną oraz na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji. Miłą niespodzianką był catering w kawiarence szkolnej wraz z degustacją różnych rodzajów kawy przygotowany przez uczniów w ramach kursów dla barmanów i baristów.

Poniżej informacja prasowa. Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć.

Projekt współpracy ponadnarodowej pt:„Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu 
w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”

Wartość projektu: 1 223 866,  zł  
Okres realizacji: 1.09.2013 – 30.06.2015
Źródło dofinansowania: POKL, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

     Zamiast ławek jest… podwójne, starannie zasłane łóżko. Po bokach lampki nocne, łazienka, szafa na ubrania z sejfem. Piętro niżej… kawiarnia, stoliki, profesjonalny ekspres do kawy, stoliki dla gości. Choć trudno w to uwierzyć, mimo wszystko są to… szkolne klasy. Tak wyglądają niektóre pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. A wszystko dzięki unijnemu projektowi „Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu w branży turystycznej regionu świetokrzyskiego”, który realizuje Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
     To projekt nietypowy jak na ROT WŚ, bo do tej pory pieniądze zdobywane z Unii Europejskiej przez to stowarzyszenie, były wydawane głównie na promocje atrakcji turystycznych regionu i poprawę wizerunku. 
     – Ale zawsze pamiętaliśmy także o szkoleniach kadry dla branży i ten nasz nowy projekt, który dziś prezentujemy, poniekąd wpisuje się w kształcenie owej branży. Tym razem jednak postanowiliśmy zadbać o najmłodszych adeptów zawodu, a  nawet o przyszłych adeptów, czyli o uczniów – mówi prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Kowalczyk.
     W zakresie tego projektu ROT WŚ postanowiła podjąć współpracę właśnie z Zespołem Szkół ekonomicznych im Oskara Langego w Kielcach, bo właśnie tu młodzież może się kształcić w kilku turystycznych specjalnościach, między innymi: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
     – Od samego początku uznaliśmy, że to kształcenie musi odbywać nie tylko poprzez teorię, ale i praktykę. Stąd na zajęcia stricte turystyczne prowadzą praktycy, hotelarze, pracownicy biur podróży, itp. To oni uczą młodzież, jak prowadzić hotel czy prowadzić biuro podróży. Specjalnie w tym celu utworzyliśmy nawet firmę symulacyjną, a konkretnie symulacyjne biuro podróży, w jakim uczniowie uczą się kalkulować ofertę dla klienta, przygotowywać katalogi, wystawiać faktury VAT, wysyłać przelewy do urzędu skarbowego i do ZUS. Nasza szkoła współpracuje z pozostałymi symulacyjnymi firmami w Polsce i na świecie, założonymi w innych szkołach. Uczniowie z Kielc muszą przekonywać tamte firmy, żeby zechciały w naszej „wykupić” ofertę turystyczną. Raz się udaje raz nie, dlatego czasem mamy wirtualne zyski, czasem wirtualne straty. Ale w ten sposób uczeń, który kończy naszą szkołę może iść do pracy w hotelu lub biurze podróży i nie zaczyna od podawania herbaty, bo umie wszystko to, co każdy inny pracownik tego biura – mówi dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach Lucyna Gromiec. 
     Aby uczeń nauczył się jeszcze więcej, w ramach projektu, którego beneficjentem jest ROT WŚ, zbudowano w szkole pokój hotelowy, doposażono kawiarnię, gdzie młodzież uczy się przyrządzania drinków oraz kawy, a także całkowicie zmodernizowano bibliotekę i czytelnię. Powstało Europejskie Centrum Informacji oraz nowa pracownia komputerowa.
     Ale to nie koniec korzyści dla młodych adeptów branży turystycznej, bo jeszcze w tym roku młodzież czeka wyjazd do Wielkiej Brytanii.      

     – Projekt ten realizujemy w partnerstwie z firmą LTAS (Language Testing and Assessment Services) Ltd. z miasta Poole w hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu 14 uczniów wyjedzie do tego kraju na dwa tygodnie, aby poznać specyfikę brytyjskiej branży turystycznej. Kolejnych kilkudziesięciu odbędzie płatne staże u świętokrzyskich pracodawców z branży – mówi koordynator projektu ze strony ROT WŚ Aniceta Adamczak – Łypacz.
     W ramach unijnego projektu uczniowie  odbędą szkolenia w czterech głównych blokach tematycznych: Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie, Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska, Współczesne hotelarstwo, Gastronomia w praktyce. Każdy z nich skorzysta z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.
    – Dla branży turystycznej w regionie ten projekt ma kluczowe znacznie. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że skorzystają z niego głównie uczniowie, ale my uważamy że skorzystają z niego przede wszystkim świętokrzyscy przedsiębiorcy z branży turystycznej. Zamiast przyuczać kogoś do zawodu, mają do dyspozycji prawdziwych zawodowców tuż po szkole. Mogą zatrudnić baristę, recepcjonistę, doradcę klienta w biurze podróży, itp. Nie tracą cennego czasu, zwłaszcza w sezonie, na uczenie stażystów podstawowych czynności. Jak widać do rozwoju branży turystycznej w naszym województwie podchodzimy kompleksowo, tworzymy produkty turystyczne, promujemy je, ale też pomagamy w kształceniu kadr – dodaje dyrektor biura ROT WŚ, Małgorzata Wilk – Grzywna.

 

LINKI

Okres realizacji

1.09.2013 – 30.06.2015

Źródło dofinansowania

POKL, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego