fbpx
 

Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Celem realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest przygotowanie i uruchomienie spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ponadregionalna trasa to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju.

Projekt obejmuje modernizację już istniejących tras rowerowych i budowę nowych. Wykorzystane zostaną także istniejące drogi o niewielkim natężeniu ruchu.  Powstaną sieci miejsc postojowych a cały szlak zostanie odpowiednio oznakowany.

Rozpoczęcie prac budowlanych na wszystkich odcinkach trasy rowerowej będzie możliwe po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwoleń. Budowa pierwszych odcinków trasy rozpoczęła się w drugiej połowie 2014 r. Trasa nie będzie powstawać w jednym momencie, z niektórych odcinków będziemy mogli skorzystać dopiero koniec roku.

Celem realizacji komponentu promocyjnego jest wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową.

Projekt zakłada przeprowadzenie do 31 grudnia 2015 r. spójnej ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej z użyciem przede wszystkim narzędzi takich jak telewizja, prasa, radio, Internet.

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został spójny dokument o charakterze operacyjnym pn. „Program Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020”.

Dokument na zlecenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego opracowuje Konsorcjum firm Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski (Lider), Creative Tower Paweł Gałecki, ResPublic sp. z o. o.

Celem głównym realizacji Programu jest wskazanie zakresu, sposobów i metod komunikacji marketingowej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego, a także rekomendacja działań, mających na celu rozwój tego produktu.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest  na oficjalnej stronie internetowej projektu pod adresem www.projekt.greenvelo.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia portalu dla rowerzystów promującego Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013