fbpx
 

Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła realizację projektu pn.:

 Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie 

finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Partnerem projektu w Wielkiej Brytanii jest Instytucja MLS International College w Bournemouth, działająca w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego oraz zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych. 

Termin realizacji projektu: od 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r.

Uczestnikami projektu będzie 48 uczniów klas hotelarskich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, z którą to szkołą ROT WŚ współpracuje, wspólnie wykonując działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia kadr przemysłu turystyczno-hotelarskiego w regionie świętokrzyskim. Projekt zakłada wysłanie trzech 16 osobowych grup uczniów na dwutygodniowe staże w latach 2016-2017. Udział w projekcie weźmie również 11-osobowa grupa pracowników ROT, którzy w trakcie tygodniowego stażu będą poznawać strategię przygotowywania i rozwoju kadr dla potrzeb przemysłu hotelarsko-turystycznego w regionie Bournemouth oraz rozwoju tamtejszej turystyki. Każda z 4 grup uczestników działań mobilności odbędzie przygotowanie językowo-kulturowe w wymiarze 100 godzin. 

Cel projektu:
Celem Projektu jest zdobycie i poszerzenie praktycznych kwalifikacji zawodowych przez uczestników, polepszenie ich konkurencyjności na rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSE, jak również w efekcie rozwój branży hotelarskiej w regionie świętokrzyskim.

Zakładany rezultat projektu:
Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników, w szczególności w zakresie obsługi klienta i poprawiania jakości tej obsługi, ich  umiejętności językowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego hotelarskiego, rozwój cech osobowościowych, takich jak umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, przedsiębiorczości, umiejętności samokształcenia, pracy zespołowej, tolerancji i zrozumienia dla innych postaw i kultur.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Projekt pn.: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), złożony przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+) w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (w ramach projektu wdrożeniowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”),

Realizacja planowana jest w terminie od dnia 31.12.2015 r.  do 30.12.2017 r.

Budżet projektu: 489 530,66 PLN = 117 037,00 EUR     

Szczegółowy opis działań do realizacji:

Instytucją Wnioskującą projektu mobilności ” Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie” jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT) w Kielcach. ROT jest stowarzyszeniem samorządów i pracodawców z terenu województwa i zajmuje się wcielaniem w życie strategii rozwoju województwa na bazie branży turystycznej.
Instytucją Przyjmującą jest MLS International College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, działająca w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego oraz zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych.
Uczestnikami projektu będzie 48 uczniów klas hotelarskich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, z którą to szkołą Instytucja Wnioskująca współpracuje, wspólnie wykonując działania na rzecz podniesienia poziomu kadr przemysłu turystyczno-hotelarskiego w regionie świętokrzyskim. Projekt zakłada wysłanie trzech 16 osobowych grup uczniów na dwutygodniowe staże w latach 2016-2017.

Cel projektu:

Celem Projektu jest zdobycie i poszerzenie praktycznych kwalifikacji zawodowych przez uczestników, polepszenie ich konkurencyjności na rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSE, jak również w efekcie rozwój branży hotelarskiej w regionie świętokrzyskim.

Udział w projekcie weźmie też 11-osobowa grupa pracowników ROT, którzy w trakcie tygodniowego stażu będą poznawać strategię przygotowywania i rozwoju kadr dla potrzeb przemysłu hotelarsko-turystycznego w regionie Bournemouth oraz rozwoju tamtejszej turystyki.
Przed rozpoczęciem głównych działań projektowych przeprowadzona zostanie akcja propagująca projekt. 

Każda z 4 grup uczestników działań mobilności odbędzie przygotowanie językowo-kulturowe w wymiarze 100 godzin dla każdej z  grup Uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni wykładowcy wybrani przez Zespół Projektowy. 

To przygotowanie będzie się składało z 2 części:

1) 80- godzinny kurs w zakresie języka angielskiego, który będzie obejmował słownictwo najczęściej używane w języku hotelarstwa, szczególnie w zakresie obsługi klienta,  prowadzenia i monitorowania sprzedaży usług, sprawozdawczości, marketingu usług hotelarskich, planowania i bieżącej kontroli sprzedaży usług,  analiza  organizacji i praktycznego prowadzenia obsługi klienta i prezentacji wniosków i propozycji. Omówiona też będzie frazeologia używana podczas pracy z komputerem i Internetem oraz w sytuacjach najczęściej spotykanych w czasie realizacji stażu i miejscu zakwaterowania.

2) 20-godzinny kurs kulturowy,  który będzie obejmował wiedzę w zakresie krajoznawstwa – wiadomości o współczesnej Wielkiej Brytanii. Przekazane zostaną wiadomości praktyczne – kurs waluty, system opieki zdrowotnej, zasady ubezpieczenia na czas pobytu, przybliżone ceny towarów i usług. Zwrócona zostanie uwaga na zasady zachowania, przepisy komunikacyjne. Uczestnicy będą również poinformowani o miejscu zakwaterowania, sposobach zachowania się w domach rodzin ich goszczących i regulaminie uczestnika. Po przyjeździe na miejsce odbywania stażu Uczestnicy wezmą udział w poglądowych wycieczkach krajoznawczych po regionie ułatwiających aklimatyzację, poznanie regionu, jego kultury, historii i zwyczajów ludzi w nim mieszkających, jako części przygotowania kulturowego.
 
Na początku stażu Instytucja przyjmująca zorganizuje również spotkania językowo-integracyjne z Uczestnikami, aby ułatwić im wdrożenie się do wykonywania zadań w czasie stażu.
Przez cały czas podróży i stażu opiekę nad uczestnikami- uczniami będzie sprawować 2 opiekunów- nauczycieli, oddelegowanych do tego celu przez szkołę macierzystą Uczestników. Ponadto oddelegowany pracownik Partnera Brytyjskiego będzie miał za zadanie pomoc we wszystkich problemach. Ta osoba będzie dostępna przez cały czas pobytu uczestników, w sytuacjach nagłych również 24 godziny na dobę. Rodziny goszczące poszczególnych uczestników podpiszą stosowne umowy z Partnerem Brytyjskim, zobowiązując się do udzielenia zakwaterowania, częściowego wyżywienia i opieki nad uczestnikami w czasie ich pobytu u nich.

Zakładany rezultat:

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników, w szczególności w zakresie obsługi klienta i poprawiania jakości tej obsługi oraz prezentacji swoich wniosków przy zastosowaniu TIK, ich  umiejętności językowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego hotelarskiego, rozwój cech osobowościowych, takich jak umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, przedsiębiorczości, umiejętności samokształcenia, pracy zespołowej, tolerancji i zrozumienia dla innych postaw i kultur. Uczestnicy  będą bardziej cenieni jako pracownicy, co ułatwi  im znalezienie odpowiedniej pracy. 

Projekt trafia w potrzeby ciągle rozwijającego się rynku pracy w Polsce i w naszym regionie, działalność którego coraz częściej opiera się na kontaktach z zagranicą. Nabyte podczas tego zagranicznego stażu nowe doświadczenia, przyniosą wiele korzyści zarówno Uczestnikom, ich pracodawcom jak również szkole ZSE i pośrednio wszystkim pozostałym Uczniom. Niewątpliwymi dodatkowymi korzyściami wynikającymi z tych staży będzie rozwój znajomości języka angielskiego uczestników , w szczególności w zakresie terminologii hotelarsko-turystycznej, bliższe poznanie Wielkiej Brytanii i nawiązanie kontaktów. Dla szkoły cenne będą obserwacje nauczycieli opiekunów i przeniesienie ich doświadczeń związanych z przeprowadzaniem stażu do szkoły macierzystej.

 

DO POBRANIA

Partner projektu w Wielkiej Brytanii

Instytucja MLS International College w Bournemouth

Termin realizacji projektu

od 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r.

Budżet projektu

489 530,66 PLN = 117 037,00 EUR