fbpx
 

Postępowanie na wykonanie i dostawę elementów zabudowy biurowej i mebli do RCIT

Kielce,  31 sierpnia 2009 roku.

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

na wykonanie i dostawę elementów zabudowy biurowej i mebli  
do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel.0 41 361 80 57 wewn. 24
fax. 0 41 361 80 57

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów zabudowy biurowej oraz mebli biurowych zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ (dalej zwanymi szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) oraz dostawa wykonanych przedmiotów do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  wykonał i dostarczył przedmiot zamówienia według niżej wymienionego rodzaju i ilości:

zabudowa instalacji wentylacyjnej  – szt. 1    
Ekspozytor – mebel ekspozycyjny w którym prezentowane będą książki o treści turystycznej, czasopisma, przewodniki – szt. 1
Szafa na segregatory – szt. 10
Szafa odzieżowa – szt. 2
Pufa skórzana – szt. 4
Kontenerek na kółkach – szt. 4
Krzesło tapicerowane – szt. 40
Fotel biurowy – szt. 4
Stół śniadaniowy – szt. 1
Stół konferencyjny – szt. 7
Stolik pod laptop – szt. 2
Biurko MDF – szt. 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ   

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do dnia 30 października 2009 roku   

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wytwarzania mebli na zamówienie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
4. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu i dostawa ta została wykonana należycie.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1.wykonawca zrealizował zamówienie obejmujące wykonanie na zamówienie mebli biurowych według gotowego projektu i ich dostarczenie do zamawiającego;
2.wartość zamówienia (wynagrodzenie brutto) wynosiło co najmniej 45.000 zł;
3.wykonawca wykaże należyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonane należycie). 
4.Zamawiający nie wymaga, by zamówienie wskazane w pkt. 1-3 było zrealizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
e) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie usług.

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ.

W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 08 września 2009 roku godz. 9.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 08 września 2009  r. o godz. 9.15  w siedzibie Zamawiającego. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  całego zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:

W postępowaniu jest wymagane wadium. 
1. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 1.000 zł  (słownie: jeden tysiąc  złotych)
       
2. Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na dostawę elementów zabudowy biurowej i mebli do RCIT”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie innej niżej pieniądz należy złożyć w formie oryginału.    

3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 1. 
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji – nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.
4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 sierpnia 2009 roku
nr ogłoszenia  299466 – 2009.

Załączniki:
SIWZ
KSIĄŻKA MEBLI
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej