fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych

Wtorek, 20 Październik 2009

 

 
INFORMACJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania. 
 
 
 
 1. W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Nr oferty     Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy     Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia     Iloœć
punktów
1 QUEBEC GROUP
Sławomir Wrona
25-330 Kielce; ul. Sandomierska 260  
   119.954,06 zł    100
 1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze ofertę Wykonawcy:

  QUEBEC GROUP
  Sławomir Wrona
  25-330 Kielce; ul. Sandomierska 260który zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokoœci brutto 119.954,06 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaœcie tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 06/100).   

Dyrektor Biura ROT WŒ

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczšcej ogłoszonego w dniu 09.10.2009 r. przetargu nieograniczonego

 na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych

promujących Województwo Świętokrzyskie

 

 

W dniu 15.10.2009 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującym zapytaniem:

 

 1. Poz. 4 torba papierowa –  czy torba może mieć uchwyt ze sznurka? Proces technologiczny uniemożliwia wykonanie nadruku na tak małym nakładzie toreb z opisu poz. 4. Wynika to z faktu, że torby tego typu sš składane na automatach i druk odbywa się na roli papieru, a to niestety koniecznoœć  druku w dużym nakładzie ( około 20 000szt)
 2. Poz. 2 miseczki  – czy mają być zapakowane w kartonik jednostkowy ? i czy na kartoniku ma być jakiœ nadruk ?
 3. Poz. 12 pendrive – czy pamięć ma posiadać opakowanie jednostkowe ? jakie ?
 4. Termin realizacji – czy istnieje możliwoœć zmiany terminu realizacji na 21 dni od momentu zaakceptowania prób ?  Wiele artykułów ma bardzo indywidualny charakter i obawiam się, że proces akceptacji właœciwego modelu może być długi.
 5. Poz. 10 – czy maskotka może mieć 22cm ?
 6. Poz.13 płaszcz przeciwdeszczowy – czy może być on wykonany z ortalionu ( jest to również tkanina nie przemakalna)

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiajšcy udziela następującego wyjaœnienia:

 

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sznurka bawełnianego w kolorze białym, a jednoczeœnie zauważa, że iloœć toreb została œciœle wskazana w SIWZ.

Ad. 2

Dopuszcza się stosowanie opakowań zbiorczych. Opakowanie powinno zabezpieczać miseczki przed uszkodzeniem. Na opakowaniu powinna znaleŸć się informacja o zawartoœci opakowania.

Ad. 3

Tak, każda pamięć USB (pendrive) ma posiadać opakowanie jednostkowe w postaci kartonika białego (bez nadruku).

Ad. 4

Zamawiający okreœlił w specyfikacji termin realizacji zamówienia, jeden miesišc od dnia zawarcia umowy i nie dopuszcza zmiany terminu na 21 dni od momentu zaakceptowania prób

 Ad. 5

W specyfikacji podana została wielkoœć maskotki. Zamawiający dopuszcza jednak wykonanie większej maskotki niż podane było to w specyfikacji.

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwoœć wykonanie płaszcza przeciwdeszczowego z ortalionu.

 

 

 

W imieniu zamawiajšcego:

Dyrektor Biura ROTWŒ

/-/  Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych promujących Województwo Œwiętokrzyskie

1. Zamawiajšcy:

REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŒCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 361 80 57 wewn. 22

 
2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych promujących Województwo Œwiętokrzyskie wraz z nadrukiem przekazanych przez Zamawiającego elementów graficznych i logotypów, według  rodzajów i iloœci wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ   


4. Informacja o możliwoœci złożenia oferty częœciowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częœciowych.

 
5. Informacja o możliwoœci złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 
6. Wymagany termin realizacji zamówienia:

w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne    

 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie Zamówienia mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doœąwiadczenie w zakresie usług związanych z wykonywaniem materiałów poligraficznych, promocyjnych i reklamowych oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;
3.  nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
4. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartoœciš dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i dostawa ta została wykonana należycie.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:
1. wykonawca zrealizował zamówienie na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych z zawierających nadruki wskazanych przez Zamawiającego logotypów a zamówienie to zostało zrealizowane należycie, co wykonawca wykaże przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę usługę przez Zamawiającego (referencje, zaœwiadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
2. wartoœć zrealizowanej dostawy (wynagrodzenie wykonawcy brutto) wynosiła co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).  

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

 
a) oœwiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreœlonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 2 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właœciwego rejestru albo aktualne zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoœci gospodarczej, wystawione nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalnoœć gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartoœcią dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, według wzoru stanowišcego załącznik nr 3 do SIWZ;
e) referencje wystawione przez Zamawiajšcych, stwierdzające należyte wykonanie usług;

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodnoœć kopię  odpisów lub zaœwiadczeń, o których mowa wyżej.

W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać cz궜ć zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośœrednio lub za poœrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŒCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 20 paŸdziernika 2009 roku godz.13,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaœ jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte 20 paŸdziernika 2009  r. o godz. 13,15  w siedzibie Zamawiającego.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto oferty na  całego zamówienia – 100 %,


11. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.
         
1. Wysokoœć wadium Zamawiający ustala na kwotę 2.910,00 zł (słownie: dwa tysišce dziewięćset dziesięć złotych 00/100);
          
2. Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku ŒŚląskim. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na dostawę gadżetów”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnoœściowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci.
Wadium w formie innej niżej pienišdz należy złożyć w formie oryginału.   

3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert.
 Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1.
 W treœci wadium składanego w formie innej niż pienišdz muszą być wyszczególnione okolicznoœci w jakich Zamawiający może    zatrzymać wadium. Okolicznoœści te muszą uwzględniać sytuacje okreœślone:
a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oœświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreśœlonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżšcych po stronie Wykonawcy.  

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treœci tych gwarancji musi w szczególnoœci jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokoœści okreśœlonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające ośœwiadczenie, że zaistniały okolicznośœci wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca dołącza do oferty.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09 paŸdziernika 2009 roku  nr ogłoszenia 353842-2009.

Załączniki: