fbpx
 

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania prezentacji multimedialnej

Kielce,  09 lipca 2009 roku.
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
na usługę wykonania prezentacji multimedialnej w czterech wersjach językowych wraz z oprogramowaniem przewodnikowym JAVA GPS na telefony komórkowe wraz z tłoczeniem na  płycie CD i publikacją w Internecie

Zamawiający: Regionalna  Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  ogłasza, że zamówienie w ramach niniejszego postępowania zostało udzielone w dniu 7 lipca 2009 roku Wykonawcy AMISTAD Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 31-043 Kraków; ul. Stolarska 13/7.

Dyrektor Biura ROT WŚ
/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna


Kielce, dnia 29 czerwca 2009 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania  prezentacji multimedialnej w czterech wersjach językowych wraz z  oprogramowaniem przewodnikowym JAVA GPS na telefony komórkowe wraz z tłoczeniem na płycie i publikacją w Internecie w trybie przetargu nieograniczonego.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania. 

1. W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy    Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia
 
1
AMISTAD Sp. z o.o.
31-043 Kraków; ul. Stolarska 13/7   
169.580,00

2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

4. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

AMISTAD Sp. z o.o.
31-043 Kraków; ul. Stolarska 13/7

który zaoferował cenę wykonania zamówienia (brutto 169.580,00 zł, słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 00/100).   

Dyrektor Biura ROTWŚ
Małgorzata Wilk – Grzywna

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

na usługę wykonania prezentacji multimedialnej w czterech wersjach językowych wraz z oprogramowaniem przewodnikowym JAVA GPS na telefony komórkowe wraz z tłoczeniem na  płycie CD i publikacją w Internecie

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 361 80 57 wewn. 22

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: 

a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na usługę wykonanie multimedialnej prezentacji interaktywnej w czterech wersjach językowych do zastosowania w formacie CD i w ramach serwisu www oraz wytłoczenie płyt CD z prezentacją w nakładzie 50.000 sztuk według wymogów Zamawiającego, pakowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego.  

Prezentacja multimedialna ma zawierać następujące komponenty: 

1.    Dynamiczne intro
2.    Interfejs prezentacji 
3.    Menu głównym podzielone na 7 działów tematycznych
4.    Menu dodatkowe
5.    Aplikację – przewodniki Java na telefon komórkowy
6.    Dynamiczny film promocyjny    
7.    Panoramy 3D
8.    Wirtualny przewodnik po świętym Krzyżu

    Ponadto w prezentacji zostaną użyte:
9.    Tapety
10.    Gra
11.    Poradnik dla turysty
12.    Materiały tekstowe
13.    Rysunki obiektów
14.    Zdjęcia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ   

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do dnia 01 grudnia 2009 roku   

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług informatycznych związanych z tworzeniem prezentacji multimedialnych i oprogramowania oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
2.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
3.  nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. 
4.  w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i usługa ta została wykonana należycie.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1.    wykonawca zrealizował zamówienie na wykonanie prezentacji multimedialnej z interfejsem wykonanym w technologii Flash-Video i zamówienie to zostało zrealizowane należycie, co wykonawca wykaże przedstawiając nośnik CD zawierający wykonaną prezentację oraz stosowny dokument wystawiony na tę usługę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
2.    prezentacja multimedialna  została opracowana przez wykonawcę także w formacie umożliwiającym jej umieszczenie i funkcjonowanie na stronie www (HTML), i zamówienie to zostało wykonane należycie, co wykonawca wykaże dołączając do oferty link do strony internetowej, na której znajduje się działająca prezentacja; 
3.     wykonawca zrealizował zamówienie, którego przedmiotem było przygotowanie prezentacji multimedialnej lub innych materiałów multimedialnych w przynajmniej 4 wersjach językowych i zamówienie to zostało wykonane należycie co wykonawca wykaże przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę usługę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
4.    wykonawca zrealizował zamówienie na aplikację mapową w języku JAVA na telefony komórkowe, wykorzystującą nawigację GPS i obsługującą wbudowane do telefonu komórkowego lub zewnętrzne urządzenia GPS, i usługa ta została wykonana należycie, co Wykonawca wykaże przedstawiając link do działającej aplikacji albo nośnik CD zawierający aplikację oraz przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę usługę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
5.    wartość zrealizowanych usług (wynagrodzenie wykonawcy brutto) wynosiła co najmniej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
6.    UWAGA: Zamawiający nie wymaga, by na usługi określone w pkt. 1-5 były wykonane w ramach jednego zamówienia.  
7.    UWAGA: Zamawiający nie wymaga, by  – w przypadku wykazania realizacji usług określonych w pkt. 1-5 w kilku zamówieniach –  każda usługa miała wartość 120.000 złotych. W takim przypadku wartość wszystkich wskazanych przez Wykonawcę zamówień łącznie powinna odpowiadać co najmniej tej kwocie. Zamawiający nie weźmie jednak pod uwagę wartości wskazanych przez Wykonawcę usług nie odpowiadających swoim zakresem usługom, o których mowa w pkt. 1-5.   

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 1 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
f) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie usług;
g) nośnik CD z prezentacją, potwierdzający należyte wykonanie zamówienia na wykonanie prezentacji multimedialnej;
h) link do strony www na której znajduje się działająca prezentacja opracowana przez wykonawcę.
i) nośnik CD z działającą aplikacją mapową JAVA lub link do działającej aplikacji mapowej. 

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa wyżej.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 29 czerwca 2009 roku godz.13,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 29 czerwca 2009  r. o godz. 13,30  w siedzibie Zamawiającego. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  całego zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.
    
1. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 4.400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych);
2. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim.
3. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na wykonanie prezentacji multimedialnej”  
4. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
5. Przez wniesienie wadium należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 1 
6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19 czerwca 2009 roku
nr ogłoszenia  202608-2009.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz usług
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty