fbpx
 

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych

Kielce,  15 kwietnia 2009 roku.

 

Uwaga!!!
Przedłużony został termin składania ofert
(prosimy zapoznać się ze stosownymi zawiadomieniami zamieszczonymi pod ogłoszeniem)

 

Kielce,  6 kwietnia 2009 roku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.  

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 361 80 57 wewn. 24
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: 
 g.szczesny@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych dla Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, Centrów i Punktów Informacji Turystycznej według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia dzieli się na trzy części

Część I zamówienia: 
1. Stacja robocza do zastosowań biurowych
Ilość: 43 sztuki
2. Stacja robocza do zastosowań profesjonalnych typu CAD/DTP
Ilość: 1
3. Notebook do zastosowań biurowych 
Ilość: 12 sztuk
4. Monitor 19’’ LCD o proporcjach 16:10 (panoramiczny)
Ilość: 44 sztuki
5. Aplikacje biurowe i narzędziowe

1 Microsoft Office Standard 2007 BOX PL
     Ilość: 4 sztuki
2 Microsoft Office Standard 2007 Small Business PL na licencji open
     Ilość: 42 sztuk
3 Open Office Professional 2008 PL
    Ilość: 10 sztuk
4 Total Commander v.7 z licencją PL
    Ilość: 44 sztuki
5 Corel DRAW Graphics Suite X3 SE BOX PL
    Ilość: 11 sztuk
6 Adobe Photo Shop CS4 BOX ENG
   Ilość: 1 sztuk
7 ESET NOD32 PL(licencja minimum 1 rok liczona od daty dostarczenia)
       Ilość: 56 sztuk 
                    
Część II zamówienia:
1. Drukarka atramentowa A3+
Ilość: 11 sztuk
2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (monochromatyczne)
Ilość: 10 sztuk
3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolorowe)
Ilość: 1 sztuka
4. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (kolorowe)
Ilość: 20 sztuk
5. Kserokopiarka monochromatyczna do zastosowań profesjonalnych
Ilość: 1 sztuka

Część III zamówienia:
1. Projektor multimedialny
Ilość: 10 sztuk
2. Aparat telefoniczny przewodowy
Ilość: 44 sztuki
3. Zasilacz awaryjny UPS
Ilość: 4 sztuki
4. Listwa zasilająca
Ilość: 44 sztuki
5. Router bezprzewodowy
Ilość: 11 sztuk
6. Gilotyna
Ilość: 1 sztuka
7. Niszczarka do dokumentów
Ilość: 2 sztuki
8. Bindownica
Ilość: 1 sztuka
9. Laminator
Ilość:1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.  

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie albo na wszystkie części zamówienia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Część I zamówienia:  
od dnia 1 czerwca 2009 r. – do dnia 26 czerwca 2009 r.;
Część II zamówienia:  
od dnia 4 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r.;
Część III zamówienia:  
od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 26 czerwca 2009 r.;

Szczegółowy harmonogram dostaw określa załącznik nr 2 do SIWZ.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie obrotu urządzeniami komputerowymi i biurowymi oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
3. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. 
4. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach danej części zamówienia i usługa ta została wykonana należycie.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1. wykonawca zrealizował: 
a)   w przypadku oferty na cz. I – zamówienie obejmujące dostawę komputerów,  oprogramowania (aplikacji biurowych i narzędziowych) lub monitorów;
b)    w przypadku oferty na cz. II – zamówienie obejmujące dostawę drukarek (lub urządzeń wielofunkcyjnych) monochromatycznych lub kolorowych albo kserokopiarek;
c)    w przypadku oferty na cz. III – zamówienie obejmujące dostawę urządzeń biurowych.

2. wartość zrealizowanej dostawy (wynagrodzenie wykonawcy brutto) wynosiła co najmniej:
a)    w przypadku oferty na cz. I – 200.000 zł;
b)    w przypadku oferty na cz. II – 50.000 zł;
c)    w przypadku oferty na cz. III – 30.000 zł,   

3.    wykonawca wykaże należyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonane należycie).
UWAGA: dopuszcza się wykazanie, że wykonawca zrealizował  minimum jedną dostawę obejmującą jeden rodzaj urządzenia objętego daną częścią zamówienia (np. tylko komputery, lub tylko monitory dla cz. I, albo tylko drukarki dla cz. II) jeśli wartość dostawy mieści się w kwotach wskazanych w pkt. 2.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach danej części zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
e) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie dostaw.
Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 20 kwietnia 2009 roku godz.12,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 20 kwietnia 2009  r. o godz. 12,30  w siedzibie Zamawiającego 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  realizację części zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.

1. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 
a) dla części I zamówienia – 4.900 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych);
b) dla części II zamówienia – 1.190 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych);
c) dla części III zamówienia – 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). 
               
2. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim.
W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na dostawę komputerów, oprogramowania i urządzeń biurowych” oraz część/części zamówienia, na które wadium jest wnoszone.  
3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 20 kwietnia 2009 roku. 
Przez wniesienie wadium należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną wyżej 
4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06 kwietnia 2009 r.
nr ogłoszenia  58765-2009.

Zawiadomienie_o_wniesieniu_protestu
Treść protestu:
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5
Str. 6
Str. 7
Zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert
Rozstrzygniecie protestu
Modyfikacja_SIWZ_z_dnia_21.04.2009
Zmodyfikowany załacznik nr 1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamówienia
Modyfikacja SIWZ z dnia 23.04.2009
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ harmonogram dostaw
Informacja dot. czynności otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze_oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

1. SIWZ
2. Zalacznik_nr 1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia_06.04.2009
3.Zalacznik_nr 2_do_SIWZ_harmonogram_dostaw_06.04.2009
4. Zalacznik_nr 3_do_SIWZ_oswiadczenie_06.04.2009
5. Zalacznik_nr 4_do_SIWZ_wzor_umowy_06.04.2009
6. Zalacznik_nr 5_do_SIWZ_wykaz_dostaw_06.04.2009
7. Zalacznik_nr 6_do_SIWZ_formularz_oferty_06.04.2009
8. Zalacznik_nr 7  do_SIWZ_specyfikacja_techniczna_do_oferty_06.04.2009

1. Wyjaśnienie treści SIWZ
2. Wyjaśnienie treści SIWZ
3. Wyjaśnienie treści SIWZ
4. Wyjaśnienie treści SIWZ
5. Wyjaśnienie treści SIWZ
6. Wyjaśnienie treści SIWZ
7. Wyjaśnienie treści SIWZ
8. Wyjaśnienie treści SIWZ
9. Wyjaśnienie treści SIWZ
10. Wyjaśnienie treści SIWZ
11. Wyjaśnienie treści SIWZ
12. Wyjaśnienie treści SIWZ
13. Wyjaśnienie treści SIWZ