fbpx
 

Zintegrowany System Informacji Turystycznej

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

W ramach dofinansowania z projektu wdrożony zostanie Regionalny System Informacji Turystycznej, którego kręgosłupem będzie:
1)    w warstwie analogowej Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach (RCIT),
2)    w warstwie cyfrowej portal turystyczny www.swietokrzyskie.travel.

RCIT będzie skupiać pod swoimi skrzydłami jednostki informacji turystycznej w terenie, które w zależności od zakresu świadczonych usług nosić będą nazwę:
1)    Centra Informacji Turystycznej CIT’y – na szczeblu powiatu lub wybranego subregionu, docelowo siatka CIT-ów pokrywająca całe województwo.
2)    Punkty Informacji Turystycznej PIT’y – w jak największej ilości miejscowości, głównie w obszarach generujących największy ruch turystyczny, przy atrakcjach turystycznych.

Intencją ROTWŚ jest, aby miejsca te były profesjonalnie przygotowane do obsługi turystów i stanowiły swoistą wizytówkę regionu. Stąd planuje się doposażyć CIT’y i PIT’y w sprzęt komputerowy, meble, stojaki na materiały ekspozytury, oraz oznakować je zgodnie  z Projektem Oznakowania Systemu Informacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego.

Utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach – remont, modernizacja i wyposażenie.

Uruchomienie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej (RCIT)  planowane jest w lokalu użytkowym w Centrum Kielc przy głównym deptaku miasta, ul. Sienkiewicza. Aby lokal był w pełni funkcjonalny wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Wymiana okien i drzwi, nowa instalacja elektryczna, położenie posadzki i  tynków, malowanie, to tylko najważniejsze prace,  które należy wykonać w ramach adaptacji lokalu.

Planuje się aby RCIT wyposażony był w stanowiska komputerowe dla  4 informatorów, meble, stojaki na materiały oraz niezbędny sprzęt biurowy i audiowizualny. Osoby/ turyści korzystający z Centrum będą mogli skorzystać z 2 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu, czytelni turystycznej oraz infokiosku.

Przewiduje się również, że Regionalne Centrum IT stanowić będzie przysłowiowy „mózg” całego systemu Informacji Turystycznej w naszym regionie. Tu będzie odbywała się administracja portalem www.swietokrzyskie.travel, stąd kolportowane będą materiały promocyjne do PITów i CIT-ów w całym województwie, Centrum wyznaczało będzie kierunki rozwoju całego systemu oraz dbało o odpowiedni poziom obsługi turystów.

Wykonanie/szczegóły technologiczne: Planowane jest, aby lokal po dokonaniu remontu spełniał wszystkie normy przewidziane ustawą o prawie budowlanym. W tym celu wymianie podlegać będzie instalacja elektryczna, dokonana zostanie przebudowa pomieszczenia socjalnego, a także powstanie dodatkowy sanitariat na dolnym poziomie. Na zewnątrz lokal uzyska również szereg udogodnień. Wymieniona zostanie nawierzchnia przed lokalem, wykonany zostanie podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wnętrze lokalu cechowało będzie się funkcjonalnością dzięki użyciu najnowocześniejszego sprzętu elektronicznego i audiowizualnego. Zamontowane zostanie oświetlenie sceniczne, ekrany LCD oraz infokiosk. Sprzęt komputerowy, który stanowił będzie wyposażenie Centrum spełni najwyższe normy dla sprzętu biurowego, dostępne na rynku. Uzupełnieniem zestawy będzie kserokopiarka z możliwością szybkiego druku dwustronnego oraz kolorowa drukarka atramentowa pozwalająca na druk w formacie plakatowym  A3+. Planujemy aby na wyposażeniu RCIT znajdował się również aparat fotograficzny typu lustrzanka z wymiennymi obiektywami oraz profesjonalna kamera cyfrowa, gdyż jednym z podstawowych zadań RCIT będzie gromadzenie bazy danych, fotografii oraz filmów o regionie. 

Centrum wyposażone zostanie także w indywidualne meble wykonane według katalogu identyfikacji wizualnej, który powstanie na etapie planowania inwestycji. Oprócz stołów i krzeseł dla obsługi Centrum, zaaranżowane zostanie miejsce w którym turyści/goście będą mogli skorzystać z komputera podłączonego do Internetu bądź obejrzeć filmy wyświetlane na dużym ekranie LCD. Aby zapewnić odpowiednią rozpoznawalność RCIT, na zewnętrznej elewacji zamontowany zostanie podświetlany szyld w formie plafonu, a wzdłuż dróg dojazdowych staną znaki drogowe (b 22, d 34) informujące bądź wskazujące drogę do RCIT. Ogólnie lokal podzielony będzie na 2 części. Część górna opisana powyżej, stanowiła będzie miejsce w którym odbywać się będzie obsługa turystów. Dolny poziom przeznaczony jest na salkę szkoleniowo-wykładową na ok. 30 osób, a także magazyn, w którym przechowywane będą wydawnictwa promocyjne wykorzystywane w czasie realizacji projektu.

1. Do zakresu działania RCIT w szczególności należeć będzie:
– pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej teren woj. świętokrzyskiego,
– stała i systematyczna promocja walorów turystyczno-krajoznawczych, kulturowo-historycznych województwa świętokrzyskiego, wśród mieszkańców regionu, na terenie Polski i za granicą,
– współpraca z krajową siecią Informacji Turystycznej oraz Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą,
– współpraca z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi mediami, współpraca  z autorami i wydawcami przewodników w promowaniu walorów turystycznych i kulturowych województwa świętokrzyskiego,
– przygotowywanie wydawnictw z zakresu turystyki, kultury, sportu i rekreacji na potrzeby własne,
– udział w tworzeniu i prowadzeniu internetowego Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego oraz innych systemów cyfrowej informacji i promocji turystycznej,
– współpraca z samorządem województwa oraz z samorządami powiatowymi, miejskimi i gminnymi Województwa Świętokrzyskiego w zakresie informacji i promocji turystycznej,
– utrzymywanie stałej współpracy z biurami podróży, organizacjami turystycznymi, instytucjami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia regionalnego produktu turystycznego dla turystów krajowych i zagranicznych,
– współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszeniami Agroturystycznymi w zakresie promocji ofert gospodarstw agroturystycznych oraz wypoczynku na wsi,
– współpraca z uczelniami wyższymi w szczególności o profilu turystycznym,
– stałe poradnictwo turystyczne,
– pośrednictwo w usługach turystycznych,
– pozyskiwanie i sprzedaż wydawnictw turystycznych, pamiątek regionalnych, gadżetów z zastrzeżeniem, że sprzedaż ta nie jest prowadzona w celu osiągnięcia zysku lecz na zasadzie  odpłatnej działalności statutowej,  
– inicjowanie szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji własnej kadry oraz informatorów turystycznych pracujących w ramach Systemu Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
– wspieranie i współorganizowanie imprez i konkursów turystycznych.

2. Ponadto do zakresu działalności RCIT należeć będzie: 

Stworzenie i rozwój analogowej płaszczyzny Systemu IT, w tym:
a)    organizowanie, integrowanie i koordynacja jednostek świadczących usługi Informacji Turystycznej w tym Centrów i Punktów IT, 
b)    analiza sprawozdań przygotowywanych przez jednostki IT według określanego przez ROTWŚ wzoru,
c)    prowadzenie działań mających na celu rozwój sieci jednostek IT w regionie,
d)    zawieranie umów regulujących zasady współpracy z Centrami i Punktami IT oraz administratorami lokalnymi i użytkownikami,
e)    prowadzenie procesu kategoryzacji Centrów i Punktów IT (z Radą Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Radą Programową RCIT),
f)    prowadzenie ewidencji publikacji promocyjno-informacyjnych (istniejących i planowanych),
g)   pomoc merytoryczna w tworzeniu publikacji oraz opiniowanie nowo powstających wydawnictw promujących region,
h)   pomoc merytoryczna w znakowaniu atrakcji turystycznych,
i)    udostępnianie logo Systemu Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
j)    analizowanie ankiet zbieranych przez CIT-y i PIT-y, dotyczących jakości świadczonych przez nie usług,  
k)   dbanie o wysoki poziom i jakość świadczonych usług przez sieć Centrów i Punktów IT w regionie.

Stworzenie i rozwój cyfrowej płaszczyzny Systemu IT, w tym:
a)    zarządzanie i rozwój regionalnego portalu turystycznego www.swietokrzyskie.travel w co najmniej 4 wersjach językowych oraz jego integracja z bazą informacyjną Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Systemu ISIT i portalami lokalnymi,
b)    zawieranie umów o współpracy z administratorami lokalnymi i użytkownikami,
c)    koordynacja współpracy z administratorami regionalnymi i użytkownikami (CIT i PIT),
d)    wypracowanie zasad współpracy między jednostkami Informacji Turystycznej w warstwie cyfrowej,
e)    wypracowanie zasad przekazywania i gromadzenia danych cyfrowych,
f)    wdrożenie Regionalnej Karty Turystycznej,
g)    przygotowywanie materiałów multimedialnych.                         

Efektywne zarządzanie Systemem IT, w tym:
a)   opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu kategoryzacji jednostek świadczących usługi IT,
b)   wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej  – stworzenie jednolitego oznakowania, identyfikacji wizualnej jednostek IT w regionie w ramach systemu,
c)   podnoszenie profesjonalizmu i kwalifikacji kadr informacji turystycznej – stworzenie systemu,
d)   inicjowanie szkoleń dla pracowników jednostek IT skupionych w ramach Systemu,
e)   podejmowanie działań zapewniających wysoki poziom świadczonych usług
f)    badanie poziomu satysfakcji odbiorców usług świadczonych przez regionalny system informacji turystycznej.

Wizualizacja pomieszczeń Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

 

Oznakowanie i wyposażenie Centrów i Punktów Informacji Turystycznej 

Działalność RCIT wspierać będą rozsiane po całym województwie Centra i Punkty Informacji Turystycznej. ROTWŚ przekazała w ramach projektu wyposażenie tych jednostek w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz oznakowanie na zewnątrz lokalu. W załączniku przedstawiamy lokalizację Centrów i Punktów IT, które powstały w ramach projektu. 

Komplet mebli Centrum Informacji Turystycznej przekazany przez ROT WŚ 

Komplet mebli Punktu Informacji Turystycznej przekazany przez ROT WŚ 

Wnętrze Centrum Informacji Turystycznej w Końskich

Podświetlany kaseton w Centrum Informacji Turystycznej w Bałtowie

Podświetlany kaseton w Centrum Informacji Turystycznej w Końskich

Znaki informacyjny D-34

Znaki informacyjny B-22

System it w bazie noclegowej i w atrakcjach turystycznych
W najpopularniejszych obiektach noclegowych, gastronomicznych oraz przy atrakcjach turystycznych umieszczone  zostały specjalne stojaki na materiały reklamowe. Celem takiego dziania jest umożliwienie jak największej liczbie turystów otrzymanie aktualnej informacji na temat wydarzeń i atrakcji turystycznych.

System it przy wjeździe do regionu – „witacze”
Przy wjeździe do województwa przy drodze krajowej 7 od strony Warszawy i Krakowa, 74 od strony Łodzi i 78 od strony Śląs
ustawione zostaną tzw. „witacze” czyli znak witający osoby wjeżdżające do Regionu.

2.  Stworzenie cyfrowego systemu informacji turystycznej i inna  promocja w internecie

26 czerwca br. uruchomiony został portal turystyczny www.swietokrzyskie.travel.