fbpx
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie projektu “witaczy” dla województwa świętokrzyskiego

Formularz identyfikacji uczestnika – dla firm które zostały dopuszczone do udziału w konkursie
  
 
 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
 
dotyczące „Konkursu na projekt witaczy”
ogłoszonego w dniu 7 marca 2011 roku 

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytania dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły do dnia 9 marca 2011, oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań.  

1.    W rozdziale VII pkt. 14 mowa jest o pozwoleniach, które uczestnik na własny koszt musi uzyskać. Nie zawsze GDDKiA jest przychylna takim wnioskom i pozwoleń nie wydaje. Co zatem w przypadku nie otrzymania pozwoleń od GDDKiA lub jakiegokolwiek innego zarządcy Drogi?

W przypadku gdy Zarządca Drogi nie wyrazi zgody na postawienie witacza, to wykonawca witaczy może postawić witacz na gruncie prywatnym, pod warunkiem uzyskania zgody (podpisanie umowy) z właścicielem gruntu. Witacz nie może stać jednak w większej odległości od drogi niż 8 m. Ponadto wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na lokalizację witaczy od Zamawiającego.

2.    Z doświadczenia naszego wiadomo, że załatwianie formalności związanych z pozwoleniami trwa od 2-3 m-cy. Czy dopuszcza się zmianę terminu wykonania witaczy ze względu na procedury związane z pozwoleniami?

W przypadku problemów formalnych związanych z uzyskaniem pozwoleń, dopuszcza się przedłużenie terminu, z tym że w przypadku witaczy wojewódzkich, termin wykonania witaczy nie może przekroczyć daty 15 czerwca 2011. 
 
3.    W rozdziale VII pkt. 15 mowa jest o negocjacjach z Zarządcami atrakcji. Kogo rozumie się pod pojęciem „Zarządca atrakcji”?

Zarządca atrakcji turystycznej to podmiot /instytucja bądź osoba która jest właścicielem danej atrakcji bądź nadzoruje jej prace lub na jej terenie znajduje się dana atrakcja turystyczna. 

4.    W rozdziale VII pkt. 3 mowa jest o dopuszczalnych formach projektów. Czy oprócz przedstawionych w punkcie, dopuszcza się przestrzenne wykonanie makiety witacza?

Tak dopuszcza się również przestrzenne wykonanie witaczy w formie makiety.

5.    Czy jako doświadczenie wykonawcy opisane w pkt. 3 rozdziału VI rozumie się wykonanie łączne witaczy (w okresie 3 lat lub krócej) na kwotę łączną 200.000,00 brutto?

Tak, Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku ustalonego w pkt. VI ppkt 3 Regulaminu poprzez wykazanie wykonania we wskazanym okresie witaczy na łączną kwotę minimum 200.000 zł. Nie jest wymagane wykonanie ich w ramach jednego zamówienia, Zamawiający nie wymaga również wykonania witaczy w następstwie udzielenia zamówienia publicznego. Istotne jest tu wykazanie doświadczenia Uczestnika w realizacji podobnych zamówień.      

6.    Czy jako projektant, uprawiający wolny zawód – nie posiadający działalności gospodarczej, mogę brać udział w konkursie jako osoba fizyczna? Pragnę nadmienić, że jako projektant współpracuję z firmami wykonawczymi.

W konkursie może brać udział każda osoba fizyczna, bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie. Uczestnik nieprowadzący działalności gospodarczej nie musi oczywiście dołączać dokumentów potwierdzających wpis do właściwego rejestru, bowiem żadnemu obowiązkowi w tym zakresie nie podlega.        

7.    (Dot. pkt. VI Wymagania jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu,  oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu. podpunkt 3.)  W jaki sposób powinienem udokumentować zrealizowanie podobnych projektów, jak witacze? Rozumiem, że powinienem przedstawić projekty urządzeń odpowiadających tematycznie “witaczom” lub przedstawienie wartości zrealizowanych projektów na kwotę 200.000,00PLN. W zapisie regulaminu jest wyraźnie napisane “lub”, w takim razie wystarczy jak przedstawię odpowiedni projekt, lub wartość tego projektu, tak?  

Celem wykazania spełnienia warunku doświadczenia Uczestnik składa wykaz wykonanych zamówień. Wykaz złożony i podpisany przez Uczestnika jest formą oświadczenia uznawaną przez Zamawiającego, jednak do wykazu Uczestnik obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację projektów. Zamawiający nie ustalił jakie dokumenty będą przez niego akceptowane, a przez to 

Uczestnik może złożyć każdy dokument (referencje, protokół odbioru, oświadczenia i zaświadczenia zamawiajacych), który stwierdza należytą realizację projektów objętych wykazem. 

Zamawiający nie wymaga wykazania realizacji tylko witaczy rozumiejąc, że stanowiłoby to niedopuszczalne ograniczenie udziału w konkursie. Dlatego też uczestnik może wskazać realizację innych elementów reklamowych, których funkcje są podobne do funkcji witaczy. 

Dokładne wymagania Zamawiającego co do doświadczenia wskazano w pkt. VI ppkt. 3.1 Regulaminu. Zamawiający wymaga wykonania trwałych witaczy lub innych podobnych urządzeń reklamowych, według indywidualnego projektu, o łącznej wartości minimum 200.000 PLN.  Nie jest dopuszczalne wykazanie tylko  opracowania projektów, Zamawiający nie zamieścił w tym miejscu łącznika „lub”, zatem wymaga się doświadczenia w wykonaniu witaczy nie zaś w wykonywaniu projektów   
   
 
8.    Projekt “witaczy” dotyczy praktycznie dwóch rodzajów urządzeń (powielanych w  ilości 6 i 26 sztuk). Udokumentowanie wartości zrealizowanych projektów o podobnej tematyce w wypadku konkursu również wiąże się z ilością produkcyjną. Co jeżeli, zaprojektowane urządzenia zostały wykonane dopiero w ilości 3 sztuk każde, a jest dopiero planowana produkcja większej ilości sztuk? Ze względów oczywistych, byłbym w stanie przedstawić jedynie wartość już wyprodukowanych urządzeń. Kolejnym problemem jest to, że jako projektant osobno się rozliczam ze zleceniodawcą projektu, a producent, realizujący urządzenia wg mojego projektu,  osobno rozlicza się ze zleceniodawcą.

Zamawiający wymaga od uczestników wykazania zamówień zrealizowanych we skazanym okresie. Realizacja zamówienia musi być zakończona choćby po to, by wykazać, że zostało one wykonane należycie. 
Zamawiający nie będzie mógł dopuścić realizacji w toku.
Co do kwestii rozliczeń, to Zamawiający dopuszcza udział w Konkursie podmiotu, który projekt zrealizował. 
Jest natomiast możliwe występowanie w konkursie kilku osób łącznie tj. zarówno projektanta, jak i podmiotu, która legitymuje się realizacją projektów o odpowiedniej wartości. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA  O  KONKURSIE
na opracowanie projektu „witaczy”  dla województwa świętokrzyskiego 

Zamawiający informuje, że w dniu 10.03.2011r. zmieniono ogłoszenie o konkursie opublikowane w dniu 07.03.2011 r. 

Zmieniono następujące sekcje ogłoszenia: 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

W ogłoszeniu było:  
Nagrodą w konkursie będzie powierzenie zlecenia na wykonania 6 witaczy wojewódzkich oraz 26 witaczy do atrakcji turystycznych wraz z ich montażem. 

W ogłoszeniu powinno być: 
Nagrodą w konkursie będzie powierzenie zlecenia na wykonania 6 witaczy wojewódzkich oraz 27 witaczy do atrakcji turystycznych wraz z ich montażem. 

Zamawiający informuje że nie ulegają zmianie pozostałe elementy ogłoszenia w tym terminy składania wniosków i prac konkursowych. 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA  O  KONKURSIE
ORAZ
REGULAMINU KONKURSU 
na opracowanie projektu „witaczy”  dla województwa świętokrzyskiego 

Zamawiający informuje, że w dniu 10.03.2011r. zmieniono ogłoszenie o konkursie opublikowane w dniu 07.03.2011 r. oraz zmieniono regulamin konkursu w pkt. VI ppkt 3.1

Zmiana ma na celu usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej.

Zmieniono następujące sekcje ogłoszenia oraz regulaminu : 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): 

W ogłoszeniu było:  
Uczestnik zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia Konkursu – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
1) co najmniej 1 (jeden) projekt odpowiadający rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego projektu trwałe witacze lub  innego rodzaju elementy reklamowe lub o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto;

W ogłoszeniu oraz w regulaminie powinno być: 
Uczestnik zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia Konkursu – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
1) co najmniej 1 (jeden) projekt odpowiadający rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego projektu trwałe witacze lub innego rodzaju elementy reklamowe o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto;
Wykreślono łącznik „lub”

Zamawiający informuje że nie ulegają zmianie pozostałe elementy ogłoszenia w tym terminy składania wniosków i prac konkursowych. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na opracowanie projektu „witaczy”  dla województwa świętokrzyskiego 
 
 
 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
 
NIP: 9591541978
Nr KRS: 0000098045
Dokładny adres do korespondencji:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25 – 033 Kielce
ul. Ściegiennego 2/32
 
UWAGA: adres siedziby Zamawiającego jest inny niż adres do składania wniosków i prac konkursowych
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU
 
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu witaczy województwa świętokrzyskiego oraz witaczy do atrakcji turystycznych wskazanych w załącznikach do Regulaminu konkursu, według założeń i wytycznych ustalonych w regulaminie Konkursu.  
 
(CPV): 
22.46.20.00-6 Materiały reklamowe
92.31.20.00-1   Usługi artystyczne
 
WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1)-3) występujące wspólnie.
 
2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którzy: 
 
–  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
– złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie, 
– spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): 
 
Uczestnik zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia Konkursu – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
1) co najmniej 1 (jeden) projekt odpowiadający rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego projektu trwałe witacze lub  innego rodzaju elementy reklamowe lub  o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN brutto;
 
4. Uczestnik obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania wniosków spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
 
5. Uczestnik, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
 
6. Uczestnik, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
 
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
1) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu,
2) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Sędziowie Sądu
Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu.
 
8. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są w określonym terminie złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i potwierdzić w nim  spełnienie stawianych im wymagań w Konkursie.
 
9. W celu potwierdzenia spełniania wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie składają:
1) oświadczenie ubiegającego się o uczestnictwo w Konkursie (załącznik do Regulaminu), potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie to składa każdy Uczestnik;
2) wykaz realizacji opracowanych na podstawie indywidualnego projektu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich nazwy, tematyki, terminu realizacji, wartości, i partnerów  – załącznik do Regulaminu
3) dokumenty  potwierdzające należytą realizację projektów  w formie rekomendacji, publikacji, protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów.
 
 
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 
Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami, przyznając punkty w każdym kryterium oceny:
 
a) kreatywność, komunikatywność, oryginalny charakter projektu, max. 50 pkt.
b) zgodność z ideą projektu, max. 25 pkt
c) walory plastyczne projektu, max. 15 pkt
d) estetyka, max. 10 pkt
 
OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU
 
 
Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: www.rot.swietokrzyskie.travel oraz pod adresem: 
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5;  25-033 Kielce
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie  należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 marca 2011 r. do godziny 14:00.
 
Adres składania wniosków: 
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt witaczy”
 
 
TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
 
Prace konkursowe powinny być złożone przez uczestników do puszczonych do udziału w konkursie w terminie podanym w zaproszeniu do dnia 5 kwietnia 2011 roku  do godz. 14,00 na adres:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt witaczy”
 
 
RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
 
Nagrodą w konkursie będzie powierzenie zlecenia na wykonania 6 witaczy wojewódzkich oraz 26 witaczy do atrakcji turystycznych wraz z ich montażem. Maksymalna wartość zamówienia udzielonego w wyniku konkursu – 312.000 zł brutto. 
 
 
 
W imieniu Zamawiającego: 
 
Małgorzata Wilk – Grzywna
Dyrektor Biura ROTWŚ
 
Załączniki: