fbpx
 

Przetarg nieograniczony na modernizację i adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach na potrzeby RCIT

Kielce,  dn. 21 lipca 2009 roku.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

modernizację i adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej 

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel. 0 41 361 80 57 wewn. 24
faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 0 41 361 80 57

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Kielcach na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą: 

1.    Projekt budowlany zawierający: 
a)    projekt architektury
b)    projekt konstrukcji
c)    projekt instalacji  sanitarnej
d)    projekt instalacji  elektrycznej
e)    opinia techniczna

2.  Projekt wykonawczy zawierający branże: 
a) instalacje sanitarne
b) elektryczną
c) konstrukcję

3.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.    Przedmiary robót:
a) branża budowlana i sanitarna;
b) branża elektryczna.

  Wskazane wyżej dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.3 Ogólny zakres robót dotyczących realizacji zamówienia obejmuje następujące roboty: 

a)    wyburzenie istniejących elementów konstrukcyjnych, murowych i posadzek
b)    wykonanie schodów z betonu B25 zbrojonego oraz uzupełnienie stropu po istniejących schodach
c)    wykonanie  ścian z cegły   oraz  ścianek z płyt gkf  wodo i ogniochoronnych  gr. 12,5 mm
d)    izolacje z e styropianu i styroduru
e)     wykonanie nowych tynków ścian z gładziami oraz  sufitów podwieszanych z GKF gr 12,5mm wodo i ogniochronne oraz tynków renowacyjnych
f)    wykonanie okładzin ścian glazurą i kamieniem gr. 10 i 4cm na kotwach  oraz malowanie powierzchni farbami  akrylowymi
g)    wykonanie podłóż oraz posadzek z gresów  z cokolikami  oraz  z kamienia posadzek i schodów
h)    stolarka drzwiowa i  okienna z  aluminium i balustrady   ze stali nierdzewnej  lakierowane
i)    instalacje sanitarne i elektryczne      

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ   

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do dnia 30 października 2009 roku   

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania i zamówienia te zostały wykonane należycie. 

Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego postępowania Zamawiający rozumie:
a) zamówienie na przebudowę, modernizację lub adaptację obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  120 m kw,
b) dla którego wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła brutto nie mniej niż 300.000 zł.           
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował osobami, które będą pełniły funkcję: 

a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  zgodnych z zakresem przedmiotowego zamówienia. 
Osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy powinna posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi liczone od daty uzyskania stosownych uprawnień, w tym w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej  jednej budowie odpowiadającej zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. spełniające wymogi określone w pkt. 5.1.1. lit a i b.

b) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoba przewidziana do funkcji kierownika robót elektrycznych  powinna posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót liczone od daty uzyskania stosownych uprawnień.    

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej  działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł;
b) nie zalega z płatnością należności podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.       

Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. 

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

Oświadczenia i dokumenty stwierdzające podmiotowość prawną, fakt prowadzenia działalności oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.  (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
W przypadku spółek jawnych i spółek cywilnych do oferty należy załączyć zaświadczenia dla każdego wspólnika. 
Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
f) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

Oświadczenia i dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1.1 
a ) sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych zadań według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wymóg w tym zakresie może spełniać jeden z Wykonawców, albo może być spełniony łącznie.
b)  dokumenty  wystawione przez Zamawiających, potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1.2
a) wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na stanowiskach kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie należy określić kwalifikacje zawodowe  i posiadanie określonego doświadczenia 
b) uprawnienia wymagane prawem budowlanym dla danej specjalności dla każdej wskazanej w  wykazie osoby (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).
c)  zaświadczenia  z właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej wskazanej w wykazie osoby potwierdzające ich przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).   
d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał w wykazie osoby, którymi będzie dysponował.    

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa wyżej.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 10 sierpnia 2009 roku godz.10,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 10 sierpnia 2009  r. o godz. 10,15  w siedzibie Zamawiającego. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  całego zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:
1. W postępowaniu jest wymagane wadium. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 11.000 zł  (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
2. Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na modernizację i adaptację budynku na potrzeby RCIT w Kielcach”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie innej niżej pieniądz należy złożyć w formie oryginału.    
3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną wyżej. 
4. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.
6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21 lipca 2009 roku
nr ogłoszenia  247724 – 2009.

Załączniki:
SIWZ
– Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie 92 pzp