fbpx
 

Przetarg nieograniczony na opracowanie, skład i druk wydawnictw

Kielce, dnia 12 listopada 2008 roku

 

MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na  
opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie w ramach Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający,  uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Zamawiający wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA poprzez dodanie po podpunkcie 4.1 podpunktu 4.2 o treści następującej: 

„4.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
 
a) Część I zamówienia –   do dnia 1 stycznia 2009 roku
b) Część II zamówienia –  do dnia 2 lutego 2009 roku.
c) Część III zamówienia – do dnia 1 kwietnia 2009 roku
d) Część IV zamówienia – do dnia 1 lipca 2009 roku”

Po modyfikacji pełne brzmienie pkt. 4 SIWZ jest następujące:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Wymagane terminy realizacji  zamówienia w ramach poszczególnych części: 
4.1.1 Część I zamówienia:  
a) Kalendarium pt. „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?”  – do dnia 31 stycznia 2009  r.;
b) Kalendarz ścienny „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?” – do dnia 31 stycznia 2009 r. roku;
c) „Informator Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego” – do dnia 31 marca 2009 r.; 
4.1.2 Część II zamówienia:  
a) „Mapa Turystyczna Regionu Świętokrzyskiego” – do dnia 30 kwietnia 2009 r.;
b) „Mapa Gór Świętokrzyskich” – do dnia 30 czerwca 2009 r.;
4.1.3 Część III zamówienia:  
a) Wydawnictwo „Świętokrzyska Zielona Szkoła” – do dnia 31 października 2009 r.;
b) Folder „Klucz do zdrowia” – do dnia 31 maja 2009 r.;
c) Folder „Największe atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego” – do dnia 31 sierpnia 2009 r.; 
4.1.4 Część IV zamówienia: 
a) Zestaw plakatów z atrakcjami z województwa świętokrzyskiego – do dnia 31 sierpnia 2009 r. 
b) Zestaw ulotek „Przystanek Świętokrzyskie” – do dnia 31 sierpnia 2009 r.;
c) Zestaw ulotek „Perły Ziemi Świętokrzyskiej” – do dnia 31 października 2009 r.;
4.1.5 Część V zamówienia – do dnia 28 lutego 2010 r. 

4.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
 
a) Część I zamówienia –   do dnia 1 stycznia 2009 roku
b) Część II zamówienia –  do dnia 2 lutego 2009 roku.
c) Część III zamówienia – do dnia 1 kwietnia 2009 roku
d) Część IV zamówienia – do dnia 1 lipca 2009 roku

Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.11.2008 r. – dokument do pobrania

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie w ramach Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego

1. Zamawiający:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce,
tel/fax: (41) 361 80 57

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie w ramach Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
Część I zamówienia:  
a) Kalendarium pt. „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?” ;
b) Kalendarz ścienny „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?” 
c) „Informator Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego”  

Część II zamówienia:  
a) „Mapa Turystyczna Regionu Świętokrzyskiego” 
b) „Mapa Gór Świętokrzyskich” 

Część III zamówienia:  
a) Wydawnictwo „Świętokrzyska Zielona Szkoła”  
b) Folder „Klucz do zdrowia” 
c) Folder „Największe atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego”  

Część IV zamówienia: 
a) Zestaw ulotek „Przystanek Świętokrzyskie”  
b) Zestaw ulotek „Perły Ziemi Świętokrzyskiej” 
c) Zestaw plakatów z atrakcjami z województwa świętokrzyskiego  

Część V zamówienia : Przewodnik turystyczny „Świętokrzyskie dla dzieci i młodzieży”  
 
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka części albo na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Część I zamówienia:  
a) Kalendarium pt. „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?”  – do dnia 31 stycznia 2009  r.;
b) Kalendarz ścienny „Świętokrzyskie – Co? Gdzie? Kiedy?” – do dnia 31 stycznia 2009 r. roku;
c) „Informator Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego” – do dnia 31 marca 2009 r.; 

Część II zamówienia:  
a) „Mapa Turystyczna Regionu Świętokrzyskiego” – do dnia 30 kwietnia 2009 r.;
b) „Mapa Gór Świętokrzyskich” – do dnia 30 czerwca 2009 r.;
  
Część III zamówienia:  
a) Wydawnictwo „Świętokrzyska Zielona Szkoła” – do dnia 31 października 2009 r.;
b) Folder „Klucz do zdrowia” – do dnia 31 maja 2009 r.;
c) Folder „Największe atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego” – do dnia 31 sierpnia 2009 r.; 

Część IV zamówienia: 
a) Zestaw plakatów z atrakcjami z województwa świętokrzyskiego – do dnia 31 sierpnia 2009 r. 
b) Zestaw ulotek „Przystanek Świętokrzyskie” – do dnia 31 sierpnia 2009 r.;
c) Zestaw ulotek „Perły Ziemi Świętokrzyskiej” – do dnia 31 października 2009 r.;

Część V zamówienia  – do dnia 28 lutego 2010 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia w zakresie usług wydawniczych i poligrafii; 

•   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

•    nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 
•    w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, w pokoju nr 32 do dnia 20 listopada 2008 r., godz. 12.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 20 listopada 2008 r. o godz. 12.30 w siedzibie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, w pokoju nr 32

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  realizację danej części  zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

12. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28 października 2008 r.
nr ogłoszenia  288129-2008

Załączniki: