fbpx
 

Zamówienie na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych do RCIT

Uwaga!!!

W dniu 3.09.2009r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.
 Treść modyfikacji a także załącznik nr 1 umieszczone zostały poniżej.

 

Kielce,  27 sierpnia 2009 roku.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych 
do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax 0 41 361 80 57 wewn. 24

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach. 

Przedmiot zamówienia stanowi: 
1 Wykonanie, dostawa i montaż mapy multimedialnej wraz z monitorami LCD.
2 Wykonanie, dostawa i montaż ekspozytorów na materiały promocyjne.
3 Wykonanie, dostawa i montaż logo w kształcie świętokrzyskiej czarownicy.
4 Dostawa i montaż map podwieszanych.
5 Wykonanie dostawa i montaż antyram na plakaty.
6 Dostawa i montaż ramowego ekranu projekcyjnego.
7 Dostawa i montaż projektora multimedialnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ   

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do dnia 30 października 2009 roku   

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie usług związanych z tworzeniem multimedialnych elementów wyposażenia wnętrz oraz elementów poligraficznych do prezentacji materiałów oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
5.1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
5.1.3  nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. 
5.1.4 w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i usługa ta została wykonana należycie.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1.    wykonawca zrealizował zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż elementów wykonanych z zastosowaniem konturowych tablic oraz wszelkich urządzeń multimedialnych i zamówienie zostało wykonane należycie, co wykonawca wykaże przedstawiając zdjęcie lub wizualizację wykonanej dostawy oraz stosowny dokument wystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
2.    wykonawca zrealizował zamówienie, którego przedmiotem była dostawa urządzeń do ekspozycji materiałów poligraficznych i zamówienie to zostało wykonane należycie co wykonawca wykaże przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę usługę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie zostało wykonane należycie);
3.    wartość zrealizowanych dostaw (wynagrodzenie wykonawcy brutto) wynosiła co najmniej 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
4.    UWAGA: Zamawiający nie wymaga, by na usługi określone w pkt. 1-2 były wykonane w ramach jednego zamówienia, oraz by zostały zlecone w ramach zamówienia publicznego.  
5.    UWAGA: Zamawiający nie wymaga, by – w przypadku wykazania realizacji usług określonych w pkt. 1-2 w kilku zamówieniach –  każda usługa miała wartość 60.000 złotych. W takim przypadku wartość wszystkich wskazanych przez Wykonawcę zamówień łącznie powinna odpowiadać co najmniej tej kwocie. Zamawiający nie weźmie jednak pod uwagę wartości wskazanych przez Wykonawcę usług nie odpowiadających swoim zakresem usługom, o których mowa w pkt. 1-2.   

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
f) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie usług;

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa wyżej.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 07 września 2009 roku godz.10.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 07 września 2009  r. o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  całego zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:

1. W postępowaniu jest wymagane wadium.  Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 1.500 zł  (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
       
2. Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na dostawę elementów multimedialnych i ekspozycyjnych RCIT w Kielcach”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie innej niżej pieniądz należy złożyć w formie oryginału.    

3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1. 
    W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
    a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
    b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26 sierpnia 2009 roku
nr ogłoszenia  296458-2009

Załączniki:
SIWZ 
Modyfikacja SIWZ z dnia 03.09.2009
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
zawiadomienie o wyborze oferty w trybie 92 uzp