fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę mebli biurowych do Centrów i Punktów Informacji Turystycznej

Kielce, dnia 15 kwietnia 2009 r.
Prosimy o zapoznanie się z modyfikacją SIWZ 
w niniejszym postępowaniu oraz z treścią wyjaśnień do specyfikacji
MODYFIKACJA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Centrów i Punktów Informacji Turystycznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego 

Zamawiający wprowadza modyfikację w treści załączniku nr 9  do SIWZ –  szczegółowe wymogi technologiczne, poprzez dodanie na wstępie dokumentu  postanowień o treści stępującej: 

Założenia ogólne:
– Płyta meblarska o grubości nie mniejszej niż 20mm
– Płyta MDF o grubości nie mniejszej niż 20mm
– Kolorowa okleina PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.

Zmodyfikowana treść załącznika nr 9 do niniejszej SIWZ została umieszczona na  stronie internetowej zamawiającego.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu

Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

Kielce,  10 kwietnia 2009 roku.
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:wykonanie i dostawę mebli biurowych do Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.  

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 361 80 57 wewn. 24
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: g.szczesny@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na wykonanie i dostawę mebli biurowych do Centrów i Punktów Informacji Turystycznej według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 9 do SIWZ 

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji dostaw:
od dnia 1 czerwca 2009 r. – do dnia 26 czerwca 2009 r.;
Szczegółowy harmonogram dostaw określa załącznik nr 2 do SIWZ

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wytwarzania mebli na zamówienie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
4. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu i dostawa ta została wykonana należycie.

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1. wykonawca zrealizował zamówienie obejmujące wykonanie na zamówienie mebli biurowych według gotowego projektu i ich dostarczenie do zamawiającego;
2.   wartość zamówienia (wynagrodzenie brutto) wynosiło co najmniej 90.000 zł;
3. wykonawca wykaże należyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonane należycie). 
4.    Zamawiający nie wymaga, by zamówienie wskazane w pkt. 1-3 było zrealizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
5.    Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.4 jeżeli wykonał i dostarczył minimum jeden typ mebli objętych niniejszym zamówieniem za kwotę określoną powyżej (np. tylko szafy, lub tylko biurko). 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;
d) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
e) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie usług.

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1.
W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część/element zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 21 kwietnia 2009 roku godz.13,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 21 kwietnia 2009  r. o godz. 13,30  w siedzibie Zamawiającego 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na  realizację zamówienia – 100 %,

11. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.
1. Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).  
           
2. Wadium winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim.
W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na wykonanie i dostawę mebli biurowych” 
3. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 21 kwietnia 2009 roku. 
Przez wniesienie wadium należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną wyżej 
4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10 kwietnia 2009 r.
nr ogłoszenia  102334-2009

Załączniki:

1. Wyjaśnienie treści SIWZ
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt “Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany
 przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013