fbpx
 

Przetarg nieograniczony na usługę stworzenie opracowania pn. Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020

Kielce, dn. 22.12.2012 r.
 
 
Przetarg nieograniczony na usługę stworzenia opracowania pn. “Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020”.
 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 4: wykaz zrealizowanych usług;
Załącznik nr 5: wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia; 
Załącznik nr 6: wzór umowy o zamówienie publiczne;
Załącznik nr 7: formularz oferty.

Następujące załączniki stanowią integralną część SOPZ:
Załącznik nr 1: – Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej
Załącznik nr 2: – Lista turystycznych szlaków i ścieżek rowerowych łączących się z korytarzem głównym Tras rowerowych w Polsce Wschodniej”
Załącznik nr 3: – Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Załącznik nr 4: – Tabela – Wskaźniki projektu
Załącznik nr 5: – Tabela – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
Załącznik nr 6: – Tabela – Plan finansowy projektu
Załącznik nr 7: – Tabela – Kategorie wydatków

Kielce, dn. 03.01.2013 r.

Wprowadzone zmiany oznaczone zostały kolorem czerwonym.Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 03.01.2013 r.
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 09.01.2013 r.