fbpx
 

Przetarg nieograniczony na wydawnictwa

 

Kielce, dnia 23 grudnia 2010 roku

 

Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwa Świętokrzyskiego

Ściegiennego 2/32

25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2010 na opracowanie skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania:

CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. W postępowaniu, na realizację części I zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

cena brutto

 

ilość punktów

1 DAUNPOL Sp. z o.o.

03-310 Warszawa

Ul. Staniewicka 5

46.726,00 zł  

82,61

2 PRACOWNIA C&C Sp. z o.o.

01-864 Warszawa

Ul. Kochanowskiego 12a/2

71.659,80 zł  

53,86

3 WYDAWNICTWO TEKST Sp. z o.o.

ul. Kossaka 72

85-307 Bydgoszcz

47.824,00 zł

 

 

80,71

4 AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA A.GRZEGORCZYK

05-082 Stare Babice

Ul. Kutrzeby 15

38.600,80 zł

 

 

100

5 Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.

25-335 Kielce

Ul. Źródłowa 17a

52.400 zł

 

73,66

 

6 AMISTAD Sp. z o.o.

31-043 Kraków

Ul. Stolarska 13/7

59.780,00 zł

 

 

64,57

7 GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów

Ul. Wita Stwosza 44

54.575,10 zł

 

70,72

 

 

 1. Z postępowania w zakresie części I przedmiotu zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy
 2. W postępowaniu w zakresie części I przedmiotu zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W postępowaniu w zakresie części I przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA A.GRZEGORCZYK

05-082 Stare Babice; ul. Kutrzeby 15

 

który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium „cena” za realizację zamówienia

 

 

CZĘŚĆ DRUGA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. W postępowaniu, na realizację części II zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

cena brutto

 

ilość punktów

1 DAUNPOL Sp. z o.o.

03-310 Warszawa

Ul. Staniewicka 5

52.338,00 zł 

 

100
2 PRACOWNIA C&C Sp. z o.o.

01-864 Warszawa

Ul. Kochanowskiego 12a/2

70.528,20 zł  

74,20

5 Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.

25-335 Kielce

Ul. Źródłowa 17a

99.954,60 zł

 

 

52,36

6 AMISTAD Sp. z o.o.

31-043 Kraków

Ul. Stolarska 13/7

195.200,00 zł

 

 

26,81

7 GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów

Ul. Wita Stwosza 44

78.916,80 zł

 

66,32

 

 1. Z postępowania w zakresie części II przedmiotu zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 2. W postępowaniu w zakresie części II przedmiotu zamówienia nie odrzucono żadnej oferty

 

 1. W postępowaniu w zakresie części II przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

DAUNPOL Sp. z o.o.

03-310 Warszawa

Ul. Staniewicka 5

 

 który uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium ”cena za realizację zamówienia”

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. W postępowaniu, na realizację części III zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

cena brutto

 

ilość punktów

1 DAUNPOL Sp. z o.o.

03-310 Warszawa

Ul. Staniewicka 5

47.850,00 zł

 

97,52

 

5 Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.

25-335 Kielce

Ul. Źródłowa 17a

46.665 zł

 

100
6 AMISTAD Sp. z o.o.

31-043 Kraków

Ul. Stolarska 13/7

68.320,00 zł

 

68,30

 

7 GEOKART INTERNATIONAL Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów

Ul. Wita Stwosza 44

78.916,00 zł 59,13
8 AMART Marcel Kwaśniak

Borzęcin120

32-825 Borzęcin

47.289,04 zł

 

98,68

 

 

 1. Z postępowania w zakresie części III przedmiotu zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 1. W postępowaniu w zakresie części III przedmiotu zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W postępowaniu w zakresie części III przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o.

25-335 Kielce

 Ul. Źródłowa 17a

 który uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena za realizację zamówienia”.

 

 

CZĘŚĆ CZWARTA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. W postępowaniu, na realizację części IV zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

cena brutto

 

ilość punktów

1 DAUNPOL Sp. z o.o.

03-310 Warszawa

Ul. Staniewicka 5

18.287,80 zł 80,63
8 AMART Marcel Kwaśniak

Borzęcin120

32-825 Borzęcin

14.746,65 zł

 

100

 

 1. Z postępowania w zakresie części IV przedmiotu zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 2. W postępowaniu w zakresie części IV przedmiotu zamówienia nie odrzucono żadnej oferty. 
 3. W postępowaniu w zakresie części IV przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

AMART Marcel Kwaśniak

Borzęcin120

32-825 Borzęcin

 

 który uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena za realizację zamówienia”

 

 

Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego będą mogły być zawarte po upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dokonanego stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 Pzp. 

 

 

  

 

 

 

Dyrektor Biura ROT WŚ

 

/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

Kielce, dnia 23 grudnia 2010 roku

 

 

Kielce, dnia 13 grudnia 2010 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

MODYFIKACJA NR 1 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr 2/PN/2010

na opracowanie skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, postanowił  zmodyfikować SIWZ w sposób niżej określony.

Zamawiający wprowadza modyfikację w treści załącznika nr 6  do SIWZ – 

Formularza oferty
w taki sposób, że wykreśla się z formularza postanowienia dotyczące V części zamówienia, zamieszczone w nim na skutek oczywistej omyłki pisarskiej. 

 

Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.

 

 Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu.

Dyrektor Biura ROT WŚ
/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

 

Załącznik nr 6 – poprawiony formularz oferty

Kielce,  9 grudnia 2010 roku.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
nr 2/PN/2010


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

usługę opracowania, składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie 

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 362 18 62

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest usługa opracowania,  składu i druku wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie.

Przedmiot zamówienia dzieli się na 4 części: 

I część zamówienia
  
INFORMATOR AGROTURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Zawartość wydawnictwa: Wydawnictwo będzie zawierać informacje adresowe na temat całej bazy tele – adresowej świętokrzyskich gospodarstw agroturystycznych. Podział listy gospodarstw agroturystycznych będzie miał charakter terytorialny i oparty będzie na podziale administracyjnym województwa. Ponadto w wydawnictwie znajdą się krótkie informacje dotyczące największych atrakcji turystycznych regionu, schematyczna mapa z podziałem administracyjnym ułatwiającym nawigację informatora. Przy wszystkich adresach gospodarstw agroturystycznych znajdzie się zdjęcie oraz piktogramy obrazujące ofertę danego gospodarstwa.

Materiał bazowy wraz ze zdjęciami i mapą administracyjno – turystyczną regionu świętokrzyskiego będzie przedstawiony na 120 stronach informatora, będzie posiadał usztywnioną okładkę.

Zamawiający dostarczy: tekst w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, zdjęcia oraz mapę.

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie graficzne, złożenie dostarczonego przez Zamawiającego materiału bazowego, przygotowanie piktogramów nawiązujących do tytułu każdego rozdziału oraz piktogramów dla obiektów skategoryzowanej bazy agroturystycznej dla oznaczenia następujących usług proponowanych w danym obiekcie: liczba pokoi  i miejsc noclegowych, pokoje z łazienkami, wyżywienie, gospodarstwo rolne, zwierzęta domowe, jazda konna, stawy rybne / łowisko, las, szlaki piesze, szlaki rowerowe, wyżywienie, kuchnia regionalna, radio, telewizor, parking, plac zabaw dla dzieci, gry, ognisko, pole namiotowe; zamieszczenie mapy administracyjno-turystycznej regionu (wewnętrzna strona tyłu okładki); wydrukowanie informatora.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji książki (w szczególności: rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 4 marca 2011 r.

II część zamówienia 

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo zawierać będzie informacje dotyczące kierunków rozwoju produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego wraz z ich opisem
Zamawiający dostarczy: teksty w języku polskim wraz ze zdjęciami i innymi materiałami graficznymi
Przedmiotem zamówienia będzie:  opracowanie graficzne, złożenie dostarczonego przez Zamawiającego materiału bazowego, wydrukowanie wydawnictwa.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji książki (w szczególności: rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 31 października 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego wydawnictwa zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego, która została opisana przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ

PROGRAM PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo zawierać będzie informacje dotyczące kierunków promocji produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego wraz z ich opisem
Zamawiający dostarczy: teksty w języku polskim wraz ze zdjęciami i innymi materiałami graficznymi
Przedmiotem zamówienia będzie:  opracowanie graficzne, złożenie dostarczonego przez Zamawiającego materiału bazowego, wydrukowanie wydawnictwa.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji książki (w szczególności: rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 20 czerwca 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego wydawnictwa zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego, która została opisana przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ

ZESTAW 7 RODZAJÓW ULOTEK „W KRAINIE MOCNYCH WRAŻEŃ”
Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo w formie zestawu ulotek pod wspólną nazwą w Krainie Mocnych Wrażeń” składać się będzie z 7 pojedynczych składanych ulotek. Każda ulotka dotyczyć będzie innej dyscypliny bądź grupy dyscyplin turystyki aktywnej. Znajdzie się tam opis możliwości uprawiania danej dyscypliny turystyki aktywnej w województwie świętokrzyskim, dane teleadresowe i inne informacje praktyczne, zdjęcia.

Zamawiający dostarczy: tytuły i teksty do każdej z 7 ulotek w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej, zdjęcia i inne materiały graficzne.

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie graficzne każdej z 7 ulotek wchodzącej w zestaw „W Krainie Mocnych Wrażeń”, wykonanie składu, druku i złożenia ulotek. Wykonawca będzie również zobowiązany do zamieszczenia zdjęć oraz zamieszczenia innych materiałów graficznych dostarczonych przez zamawiającego.
W toku realizacji zamówienia wykonawca będzie przeprowadzał z zamawiającym konsultacje w zakresie opracowania graficznego i składu ulotek a także będzie musiał uzyskać akceptację ich ostatecznej wersji (w szczególności: rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiar czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 11 lipca 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego zestawu ulotek zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego, która została opisana przez zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ

PLAN MIASTA KIELCE
Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo będzie zawierać 2 mapy – mapę ścisłego centrum miasta Kielce (widły ulic: Tarnowska,  Źródłowa, Sandomierska, IX Wieków Kielc, Żelazna, Armii Krajowej, Pakosz, Kusocińskiego, Szczepaniaka, Husarska, Wapiennikowa, Tarnowska) oraz mapę obejmującą całe miasto Kielce. W wydawnictwie znajdą się również informacje dotyczące: bazy noclegowej, wybranych obiektów gastronomicznych, instytucji kultury, zabytków i atrakcji turystycznych miasta, komunikacji, opieki zdrowotnej i innych ważnych danych teleadresowych.  W wydawnictwie znajdą się również fotografie.

Zamawiający dostarczy:  bazę teleadresową w dwóch wersjach językowych oraz fotografie.

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie graficzne  wydawnictwa o nazwie Plan Miasta Kielce. W skład opracowania wejdzie wykonanie 2 mapek  – mapki centrum Kielc oraz mapki całego obszaru miasta Kielce.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji  wydawnictwa (w szczególności: rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna, wygląd mapek).

Termin realizacji: do 17 marca 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego wydawnictwa zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów regionalnych Województwa Świętokrzyskiego, która została opisana przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ

III część zamówienia

ULOTKI DOTYCZĄCE „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SZLAKU ARCHE – GEOLOGICZNEGO”
Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo w formie ulotki dotyczyć będzie obiektów i przebiegu „Świętokrzyskiego Szlaku arche – geologicznego”. W ulotce znajdą się opisy, zdjęcia i informacje praktyczne dotyczące obiektów na „Świętokrzyskim szlaku arche – geologicznym. Ponadto w ulotce znajdzie się schematyczna mapka z przebiegiem szlaku.

Zamawiający dostarczy: informacje o przebiegu szlaku wraz ze zdjęciami oraz wizualizacją dotyczącą materiałów promocyjnych „Świętokrzyskiego Szlaku Arche – Geologicznego”

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie merytoryczne i graficzne ulotki, wykonanie składu, druku i złożenia ulotek. Wykonawca będzie również zobowiązany do zamieszczenia zdjęć oraz zamieszczenia innych materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego. 
Autor tekstów ulotki oraz osoba przeprowadzająca korektę merytoryczną, stylistyczną musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu tematu opracowania. Tłumaczenie ulotki musi być przeprowadzone przez profesjonalnych tłumaczy mających doświadczenie w tłumaczeniach o charakterze turystycznym, geologicznym i archeologicznym (wymagane jest potwierdzenie w postaci innych tego typu prac). 
Autor tekstów, korektor oraz tłumacz (biuro tłumaczeń) muszą zostać zaakceptowani przez Zamawiającego. W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie przeprowadzał z zamawiającym konsultacje w zakresie opracowania graficznego i składu ulotek a także będzie musiał uzyskać akceptację ich ostatecznej wersji (w szczególności: tekst, opracowanie graficzne, rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 20 kwietnia 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego zestawu ulotek zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów dotyczących „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego”.

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY DOTYCZĄCY „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SZLAKU ARCHE – GEOLOGICZNEGO”
Zawartość wydawnictwa: wydawnictwo w formie przewodnika dotyczyć będzie obiektów i przebiegu „Świętokrzyskiego Szlaku arche – geologicznego”. W przewodniku znajdą się opisy, zdjęcia i informacje praktyczne dotyczące obiektów na „Świętokrzyskim szlaku arche – geologicznym. Ponadto w przewodniku znajdą się: schematyczna mapka z przebiegiem szlaku, szczegółowe mapki z dojazdem do wybranych miejsc.

Zamawiający dostarczy: informacje o przebiegu szlaku wraz ze zdjęciami oraz wizualizacją dotyczącą materiałów promocyjnych „Świętokrzyskiego Szlaku Arche – Geologicznego”

Przedmiotem zamówienia będzie: opracowanie merytoryczne i graficzne przewodnika, wykonanie składu, druku i złożenia przewodnika. Wykonawca będzie również zobowiązany do zamieszczenia zdjęć oraz zamieszczenia innych materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca będzie musiał opracować schematyczne mapki z przebiegiem szlaku.
Autor tekstów, korektorzy (korekta merytoryczna i językowa) muszą zostać zaakceptowani przez Zamawiającego i mieć potwierdzone doświadczenie w zadaniach podobnego typu. W toku realizacji zamówienia wykonawca będzie przeprowadzał z zamawiającym konsultacje w zakresie opracowania graficznego i składu przewodnika a także będzie musiał uzyskać akceptację jego ostatecznej wersji (w szczególności: tekst, opracowanie graficzne, układ przewodnika, rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 15 listopada 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszego przewodnika zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów dotyczących „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego”. 

IV część zamówienia

MAPA „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SZLAKU ARCHE – GEOLOGICZNEGO”
Zawartość wydawnictwa: mapa dwustronna. Awers będzie zawierał: mapę główną z obszarem  (w województwie świętokrzyskim) obejmującym całkowity przebiega szlak archeo – geologiczny oraz plan miasta Kielce z przebiegiem Szlaku Archeo – Geologicznego w mieście i szczegółową mapę obszaru Gminy Chęciny z przebiegiem Szlaku Archeo – Geologicznego w tejże gminie. Mapa główna przedstawiająca przebieg całego szlaku powinna być wykonana w skali 1: 125 000. Plan miasta Kielce oraz mapa obszaru Gminy Chęciny w skali 1: 75 000 powinny być wykonana z odpowiednio większa dokładnością.
Zakres treści: treść sytuacyjna (drogi – krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, koleje; sieć rzeczna; zbiorniki wodne; pokrycie terenu; rzeźba terenu; itp.), walory turystyczne (przyrodnicze, kulturowe, specjalistyczne, atrakcje turystyczne, itp.), system ochrony przyrody (parki, rezerwaty, ważniejsze pomniki przyrody), infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, szlaki: piesze, rowerowe, samochodowe, stoki narciarskie, kąpieliska, parkingi, itp.) oraz legendę mapy, zdjęcia lub grafiki. Rewers mapy będzie zawierał: tekst o obiektach na szlaku archeo – geologicznym wraz z danymi teleadresowymi tych obiektów, dane teleadresowe punktów informacji turystycznej, zdjęcia. 
    
Zamawiający dostarczy: informacje o przebiegu szlaku wraz ze zdjęciami oraz wizualizacją dotyczącą materiałów promocyjnych „Świętokrzyskiego Szlaku Arche – Geologicznego”

Przedmiotem zamówienia będzie: Na awersie: opracowanie merytoryczne i graficzne mapy w skali 1: 125 000 wraz z uwzględnieniem następujących treści: treść sytuacyjna (drogi – krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne; koleje; sieć rzeczna; zbiorniki wodne; pokrycie terenu; rzeźba terenu; itp.), walory turystyczne (przyrodnicze, kulturowe, specjalistyczne, atrakcje turystyczne, itp.), system ochrony przyrody (parki, rezerwaty, ważniejsze pomniki przyrody), infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, szlaki: piesze, rowerowe, samochodowe, stoki narciarskie, kąpieliska, parkingi, itp.). Ponadto opracowanie  planu miasta Kielce i mapy Gminy Chęciny (1: 75 000) oraz zaznaczenie na nich przebiegu szlaku Archeo –Geologicznego, walorów turystycznych (przyrodnicze, kulturowe, specjalistyczne, atrakcje turystyczne, itp.), systemu ochrony przyrody (rezerwaty, ważniejsze pomniki przyrody), infrastruktury turystycznej (baza noclegowa, szlaki: piesze, rowerowe, samochodowe, stoki narciarskie, parkingi dla autokarów, itp.). Wykonawca opracuje teksty na mapę w języku polskim i angielskim. Wykonawca dokona składu opracowanego materiału bazowego wraz z materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego na rewers mapy, wydrukuje mapy i dokona ich złożenia.
Autor tekstów na mapę oraz osoba przeprowadzająca korektę merytoryczną, stylistyczną musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu tematu opracowania. Tłumaczenie tekstów na mapę musi być przeprowadzone przez profesjonalnych tłumaczy mających doświadczenie w tłumaczeniach o charakterze turystycznym, geologicznym i archeologicznym. 
Autor tekstów, korektor oraz tłumacz (biuro tłumaczeń) muszą zostać zaakceptowani przez Zamawiającego. W toku realizacji zamówienia wykonawca będzie przeprowadzał z zamawiającym konsultacje w zakresie opracowania graficznego i składu mapy a także będzie musiał uzyskać akceptację jej ostatecznej wersji (w szczególności: zawartości mapy, tekst, opracowanie graficzne, rodzaj papieru, nasycenie kolorystyczne zdjęć i innych elementów graficznych, rodzaj i rozmiaru czcionki, szata graficzna).

Termin realizacji: do 17 października 2011 r.

Opracowanie graficzne niniejszej mapy zostanie wykonane przez Wykonawcę w oparciu o standaryzację materiałów dotyczących „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego”. 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od zawarcia umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej wskazane warunki dotyczące:

   1. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia dla poszczególnej części tj.
zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji każdego typu wydawnictwa w ramach danej części. Niewystarczające będzie doświadczenie w realizacji np. wyłącznie ulotek w ramach II części zamówienia.   
     2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
    
    3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

    4. braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.    
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu według kryterium spełnia/nie spełnia.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje uprawniony pełnomocnik, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę.  
Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał. 

Poza oświadczeniami wskazanymi wyżej Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
3 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (pkt. 5.1.1 SIWZ) Wykonawca składa: 
3.1 Sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wykaz wykonanych usług..
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może on być spełniony łącznie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.   
3.2 Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługi objęte wykazem zostały zrealizowane należycie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. 

4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: 
4.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.2 umowa spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
4.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     

UWAGA: do oferty Wykonawca dołącza próbki realizacji oferowanych usług – po jednym egzemplarzu wydawnictw, których wykonanie wskazał w wykazie usług.  

9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 20 grudnia 2010 roku godz.14,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 20 grudnia 2010  r. o godz. 14.10  w siedzibie Zamawiającego 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację   zamówienia – 100 %,

12. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.

1 Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 

dla części I zamówienia: 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
dla części II zamówienia: 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych);
dla części III zamówienia: 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych);
dla części IV zamówienia: 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych);

         
2 Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Kielcach. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu nr 2/PN/2010 na część …………… zamówienia ”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium  składane w formie określonej w pkt. b – e należy złożyć w formie oryginału.    
3 Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
    Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1. 
    W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
    a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
    b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.
4 Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09 grudnia 2010 r.
nr ogłoszenia  403396-2010

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz do wykazu zrealizowanych usług
Załącznik nr 5 do SIWZ – standaryzacja materiałów regionalnych 
Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy