fbpx
 

Przetarg nieograniczony na druk wydawnictw promujących województwo świętokrzyskie

Kielce, dnia 06 grudnia 2013 roku
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
UL.  ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/PN/2013.  

1.    W terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęło 8 ofert. Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów w postępowaniu: 

Nr oferty    Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy    Cena brutto oferty składanej na daną część zamówienia

1.               Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.                                        Cz. I 107 010,00 zł – 70,73 pkt
                  ul. Legionów 83 43 -300 Bielsko-Biała                           Cz. II 29 043,38 zł – 68,12 pkt                     

2.              Trans-Druk Szeflińscy i Rosińscy Spółka Jawna           Cz. I 89 175,00 zł – 84,88 pkt
                  Ul. Północna 10 62-510 Konin                                        Cz. II 27 552,00 zł – 71,80 pkt

3.               ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski          Cz. I 93 049,50 zł
                  ul. Napoleona 4 05-230 Kobyłka                                    Cz. II 22 570,50 zł
                                                                                                         Wykonawca został wykluczony z postępowania, 
                                                                                                         a jego oferta odrzucona. 

4.             BIMART s.c. Mariusz Mulawa,                                         Cz. I 125 300,10 zł – 60,41 pkt
                Artur Mulawa, Piotr Sokołowski                                       Cz. II 22 705,80 zł – 87,13 pkt
                ul. Dąbrowskiego 9A 58- 304 Wałbrzych     

5.            Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler                        Cz. II 26 740,20 zł – 73,98 pkt 
               ul. Ks. Szymały 11 41- 709 Ruda Śląska    

6.           Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „ Sagalara”              Cz. I 75 694,20 zł  – 100 pkt
              Monika i Wojciech Sagalara                                            Cz. II 19 784,55 zł – 100 pkt 
              ul. Lodowa 106A 93 -232 Łódź   

7.         Agencja PR WENA  Bartosz Napierała                            Cz. I 135 189,30 zł – 55,99 pkt
            ul. Św. Rocha 19H/9 61-144 Poznań                              Cz. II 41 252,97 zł – 47,95 pkt

8.         Wydawnictwo JEDNOŚĆ                                                Cz. I 88 462,50 zł – 85,56 pkt
              ul. Jana Pawła II nr 4 25-013 Kielce                               Cz. II 24 646,50 zł  – 80,27 pkt

 2.    W postępowaniu wykluczono Wykonawcę ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski ul. Napoleona 4 05-230 Kobyłka. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 

Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy z postępowania:  art. 24b ust. 3 Pzp

Podstawa prawna odrzucenia oferty Wykonawcy: 24 ust. 4 Pzp i art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp

Podstawa faktyczna wykluczenia Wykonawcy: 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w grupie kapitałowej lub listy podmiotów należących do grupy kapitałowej. Zamawiający zwrócił uwagę Wykonawcy na treść przepisu art. 26 ust. 2d Pzp, zgodnie z którym Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację (oświadczenie) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.
Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z ustawy, który wiąże Wykonawcę bez względu na to, czy Zamawiający zażądał takiego oświadczenia w SIWZ (por. wyrok KIO sygn.  KIO 762/13). Oświadczenie winno jednocześnie obejmować stan na datę składania ofert tj. na dzień 26 listopada 2013 roku. Z treści oświadczenia jednoznacznie zatem powinno wynikać, że wykonawca na dzień 26 listopada 2013 roku nie należał do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił przedmiotowego dokumentu, zatem  stosownie do art. 24b ust. 3 Pzp należało wykluczyć Wykonawcę z postępowania. 

Zamawiający nadto informuje, że nie widzi podstawy do zatrzymania wraz z odsetkami wadium wniesionego przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.  Wadium zostanie zatem Wykonawcę zwrócone. 
 
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty Wykonawcy: 
Stosownie do przywołanych wyżej przepisów Pzp, ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

3.    W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze oferty Wykonawców:  

cz. I.  – Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „ Sagalara”
Monika i Wojciech Sagalara ul. Lodowa 106A 93 -232 Łódź

cz. II. – Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „ Sagalara”
Monika i Wojciech Sagalara ul. Lodowa 106A 93 -232 Łódź

Wykonawca w ramach każdej ze wskazanych części zaoferował najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskał najwyższą ilość punktów. 

4.    Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po upływie 5 dni od zawiadomienia wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty.  

Dyrektor Biura ROT WŚ

Małgorzata Wilk – Grzywna

MODYFIKACJA NR 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr 1/PN/2013

na opracowanie skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, postanowił  zmodyfikować SIWZ w sposób niżej określony.

Zamawiający wprowadza modyfikację w treści załącznika nr 1  do SIWZ –

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
w taki sposób, że zmienia się w danych technicznych dotyczących DRUK WYDAWNICTWA- FOLDER NAJWIĘKSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO objętość z 64 strony + okładka na 72 strony + okładka.

 

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.

 

 Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 26 listopada 2013 roku do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 26 listopada 2013 r. godz. 11.00.

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa modyfikacja spowodowała konieczność zmiany treści ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  470198 w dniu 18.11.2013 oraz zostało umieszczone na stronie zamawiającego

18.11.2013

MODYFIKACJA NR 1 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
nr 1/PN/2013

na opracowanie skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, postanowił  zmodyfikować SIWZ w sposób niżej określony.
Zamawiający wprowadza modyfikację w treści SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia w taki sposób, że zmienia się w danych technicznych dotyczących                   Książki – Bajki Świętokrzyskie objętość z 94 stron + wklejka i okładka na 96 stron +wklejka i okładka.

Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.
 
 Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa modyfikacja spowodowała konieczność zmiany treści ogłoszenia. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 13.11.2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zostało umieszczone na stronie zamawiającego.

Dyrektor Biura ROT WŚ
/-/ Małgorzata Wilk – Grzywna

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAna  
druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego 
nr  1/PN/2013wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 200.000 Euro. 

Kielce, dnia 12 listopada 2013 roku

1.    INFORMACJE WSTĘPNE

1.1    Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

1.3 Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nadto Zamawiający zobowiązuje się zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  na swojej stronie internetowej. 

1.4 Dane Zamawiającego:

NIP: 9591541978
Nr KRS: 0000098045
Dokładny adres do korespondencji:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25 – 033 Kielce
ul. Ściegiennego 2/32
Numer telefonu Zamawiającego: tel. 041 361 80 57 wew.28
      Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (041) 361 80 57

1.5  Znak postępowania: 
“przetarg nr 1/PN/2013 na druk wydawnictw”
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 
79553000-5    Komputerowe usługi wydawnicze
79800000-2    Usługi drukowania i powiązane
22120000-7    Wydawnictwa

Przedmiotem zamówienia jest druk wydawnictw oraz dostawa wydrukowanych wydawnictw do miejsca wskazanego przez zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy do druku gotowe wydawnictwo bez potrzeby dokonywania czynności związanych z opracowaniem i składem. 

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu dzieli się na 2 części
2.1 I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.1. DRUK WYDAWNICTWA – FOLDER NAJWIĘKSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Dane techniczne:
– format: A4,
– objętość: 72 strony + okładka,
– papier: kreda matowa 115 g/ m2 , w pełnym kolorze, druk dwustronny,
– okładka: kreda 250 g/m2, w pełnym kolorze, pokryte folią matową, lakier UV miejscowo, 
– wersja językowa: polska,
– nakład: 30 000 egzemplarzy 
– oprawa zeszytowa
– Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin wykonania: 5 tygodni od dostarczenia gotowego materiału do druku

2.1.2 DRUK WYDAWNICTWA  – KSIĄŻKA „BAJKI ŚWIĘTOKRZYSKIE”  
Dane techniczne:
– format: kwadrat 21 cm/ 21 cm
– objętość: 94 strony + wyklejki i okładka,
– papier: kreda matowa 130 g/ m2 , w pełnym kolorze, druk dwustronny,
– oprawa: twarda szyta, grzbiet prosty, tektura 1,5 mm, wyklejka w pełnym kolorze na kredzie matowej 150 gr., okleina kreda matowa 130 gr. + folia błysk, całość w pełnym kolorze
– wersja językowa: polska, 
– nakład: 5 000 egzemplarzy 
–  Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin wykonania: 5 tygodnie od dostarczenia gotowego materiału do druku

2.2 II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.2.1 DRUK WYDAWNICTWA – PRZEWODNIK „ZAMKI, DWORY I PAŁACE”

Dane techniczne:
– format: 125 mm / 175 mm
– ilość stron: 72 + okładka
–  okładka: kreda mat, 300g/m2, kolor 4+4, lakier UV miejscowo
– papier kreda matowa 115 g/ m2 pełny kolor, druk dwustronny
– wersja językowa: polska,
– nakład: 4000 egzemplarzy 
– oprawa: zeszytowa szyta
– Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin wykonania: 4 tygodnie od dostarczenia gotowego materiału do druku

2.2.2. DRUK WYDAWNICTWA –  FOLDER „Świętokrzyska kraina plenerów filmowych”

Dane techniczne:
– format: 297×210 mm (poziom)
– oprawa: zeszytowa po krótkim boku (albumowe)
– objętość: 44 stron + okładka  
– wersja językowa: polska,
– nakład: 4000 egzemplarzy
– okładka: kreda 350g, druk 4+4, folia mat 1+0, lakier UV wybiórczy 1+0
– środki: kreda błysk 150g, druk dwustronny 4+4, 
– Zadaniem Wykonawcy będzie druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego

Termin wykonania: 4 tygodnie od dostarczenia gotowego materiału do druku

2.2.3 DRUK WYDAWNICTWA –  ULOTKA

Dane techniczne:
– format: po rozłożeniu (550×205) mm, po złożeniu (110×205) mm
– papier: kreda 130 g/ m2 , w pełnym kolorze, druk dwustronny, 
– wersja językowa: polska i angielska
– nakład: 15 000 egzemplarzy (12 000 wersja polska, 3 000 wersja angielska), każda wersja językowa stanowić będzie odrębny plik 
– Zadaniem Wykonawcy będzie, druk, dostawa  i rozładunek wydawnictwa w magazynie Zamawiającego.

Termin wykonania: 4 tygodnie od dostarczenia gotowego materiału do druku

3. OFERTY WARIANTOWE, OFERTY CZĘŚCIOWE, INFORMACJA DOT. UMÓW RAMOWYCH I ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH   
3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.2 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka albo wszystkie części zamówienia. 
3.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla każdej części przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość udzielonego zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części przedmiotu zamówienia.   

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE Z TERMINEM REALIZACJI 
4.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienie w następujących terminach:  
a) część I przedmiotu zamówienia:
5 tygodni od dostarczenia gotowego materiału do druku
b) część II przedmiotu zamówienia: 
4 tygodnie od dostarczenia gotowego materiału do druku

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej wskazane warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia dla  poszczególnej części tj.
zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówienia na druk wydawnictw, o nakładzie nie mniejszym niż 50 tysięcy egzemplarzy i wartości nie mniejszej niż 100.000 zł, a usługa została wykonana należycie.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę realizacji kilku zamówień spełniających łącznie warunki wyżej ustalone, o ile każde z nich zostało wykonanie należycie.    . 
   
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
    
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

4. braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.    
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.2 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnianie- spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wskazanych w pkt 6 SIWZ  
Zamawiający podkreśla, że z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ustalone warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców którzy: 

a)    nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy;
b)    podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust.  ustawy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.  

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje uprawniony pełnomocnik, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę.  
Wymagana forma dokumentu – oryginał.

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał. 
Poza oświadczeniami wskazanymi wyżej Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

6.3 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (pkt. 5.1.1 SIWZ) Wykonawca składa: 
6.3.1 Sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wykaz wykonanych usług..
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może on być spełniony łącznie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał.   
6.3.2 Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługi objęte wykazem zostały zrealizowane należycie.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika. 

6.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: 

6.5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
6.5.2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     
6.5.3 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.     

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa:
      dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyże, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika stosownie do art. 23 Ustawy. 
Stosowne pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale do oferty i podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z formą reprezentacji każdego z nich. 

Z treści tego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać: 

  • którego postępowania dotyczy;
  • kto jest ustanowiony pełnomocnikiem;
  • jakie podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (udzielają pełnomocnictwa);
  • jaki jest zakres umocowania pełnomocnika (do reprezentowania w postępowaniu czy też również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Umocowanie jednej lub kilu osób do złożenia oferty i udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej może również wynikać z umowy spółki cywilnej. W takiej sytuacji wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej składają wraz z ofertą oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię umowy spółki cywilnej, chyba, że umocowanie wynika do złożenia oferty wynika z odrębnego pełnomocnictwa, albo oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

7.    INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

7.1    Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo: „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
7.2    Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w  SIWZ)  
7.3    Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.
7.4  Zamawiający zastrzega, że w przypadku korespondencji nadesłanej faksem, korespondencja będzie uznana za otrzymaną w określonym dniu, jeżeli zostanie odebrana przez urządzenie w siedzibie zamawiającego w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00  Faksy otrzymane po godzinie 16.00 będą traktowane jako doręczone dnia następnego, bowiem Zamawiający wcześniej nie mógł zapoznać się z treścią pisma.  

8.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Anna Drzewiecka
Tel. 041 361 80 57 wew.20
nr faksu do korespondencji w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia: 
(41)  361 80 57

9.    WADIUM  ORAZ  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1    W postępowaniu jest wymagane wadium.

9.1.1 Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę: 

dla części I zamówienia: 2.000 zł (dwa tysiące złotych);
dla części II zamówienia: 800 zł (osiemset złotych);

         
9.1.2 Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Kielcach. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu nr 1/PN/2013 na część …………… zamówienia ”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium  składane w formie określonej w pkt. b – e należy złożyć w formie oryginału.    
9.1.3 Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
    Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1. 
    W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
    a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
    b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.
9.1.4 Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 
9.2  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

10.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

10.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem wyjątków w Ustawie przewidzianych.

10.3    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

10.4    Na ofertę składają się następujące dokumenty:

10.4.1    Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ, zawierający całkowitą cenę brutto za realizację wybranych części zamówienia (cena brutto w formularzu powinna być poddana w złotych polskich, powiększona o należny podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień składania ofert);
10.4.2    Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
10.4.3    Odpis z właściwego rejestru, w którym ujawniony jest wykonawca – jeżeli przepis nakłada obowiązek wpisu do takiego rejestru;
10.4.4    W przypadku, kiedy wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej – potwierdzony za zgodność odpis umowy spółki. 
10.4.5    Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej  przedmiot zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.
10.4.6    Do oferty Wykonawca winien załączyć dowód wniesienia albo ustanowienia wadium, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ
10.4.7    UWAGA: do oferty Wykonawca dołącza próbki realizacji oferowanych usług – po jednym egzemplarzu wydawnictw, których wykonanie wskazał w wykazie usług.  
10.5    Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

10.6    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
10.7    W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.8    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
 „Oferta w przetargu nr 1/PN/2013 na druk wydawnictw” 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.9    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.   

10.10    Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.7 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

11.1    Termin składania ofert upływa 21 listopada  2013 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.2    Oferty należy dostarczyć do sekretariatu w  siedzibie Zamawiającego albo przesłać pocztą na niżej podany adres: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25 – 033 Kielce
ul. Ściegiennego 2/32

11.3   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2013 roku, o godz. 11.00 w  siedzibie Zamawiającego. 

11.4    Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację  zamówienia w ramach danej części zamówienia.  Cena brutto realizacji za realizację zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert.
12.2    Cena ofertowa ma charakter ryczałtu i winna obejmować wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w danej części zgodnie z warunkami umowy i SIWZ przy zachowaniu należytej staranności oraz norm i przepisów obowiązujących w zakresie realizacji zamówienia.  Cena wyrażona w ofercie zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy. 

12.3    Cena oferty powinna obejmować całkowite wynagrodzenie wykonawcy brutto za realizację zamówienia w ramach danej części zamówienia.  

Sposób oceny ofert: 

        C min.
P = ———–  x 100
          C. bad.
 P   – ilość punktów oferty badanej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
C min.  – najniższa cena brutto w przetargu 
C bad.  – cena oferty badanej   

12.3  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po upływie terminu do składania ofert.
12.4    Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 
12.5    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za realizację zamówienia w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I ZALICZKA 
13.1  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.2  Wykonawca nie przewiduje możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia za realizację przedmiotowego zamówienia.  
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania, w tym o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
14.2  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14.3  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
14.4  Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia, jeżeli złożona przez nich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.     

15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
15.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcami w walutach obcych. W ramach realizacji niniejszego zamówienia rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

16.  INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
16.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania w niniejszym postępowaniu aukcji elektronicznej.   

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
17.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
    1)    wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
    2)    opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
    3)    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
    4)    odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
17.7 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
17.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie wniesionego odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18. ZMIANY UMOWY
18. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, dotyczących przedmiotu zamówienia i terminu realizacji zamówienia, jednakże  tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej,  okoliczności których strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, oraz z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
18. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przedmiocie stawki podatku VAT przyjętej przez wykonawcę do kalkulacji zaoferowanej ceny brutto, w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT.  

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO: 

Małgorzata Wilk  -Grzywna
Dyrektor Biura ROTWŚ

ZAŁĄCZNIKI:
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 4: wykaz zrealizowanych usług; 
Załącznik nr 5: wzór umowy o zamówienie publiczne;
Załącznik nr 6: formularz oferty;