fbpx
 

Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictwa pn. Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020

Kielce dn. 03.02.2014 r.

Przetarg nieograniczony na opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, druk i dostawę wydawnictwa pn. “Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 4 i 5 lutego 2014 r.

Kielce, dn. 06 lutego 2014 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 6 lutego 2014 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji

Kielce, dn. 11 lutego 2014 r.

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Kielce dn. 13 lutego 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kielce dn. 19 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA