fbpx
 

Przetarg nieograniczony na opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie

Kielce, dnia 8 maja 2015 roku

 

Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwa Świętokrzyskiego

  1. Ściegiennego 2/32

25 – 033 Kielce

Do wszystkich Wykonawców 

– uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie.

Nr postępowania: PN/1/2015

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

  1. W postępowaniu, w ramach części I przedmiotu zamówienia, oferty złożyli Wykonawcy:
 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

Liczba punktów uzyskana przez ofertę

1 Business Point Sp. z o.o.

adres:

ul. Erazma Ciołka 11a/302

01-402 Warszawa

 

Oferta nie podlegała punktacji z uwagi na jej odrzucenie przez Zamawiającego.

 

2 Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz

Agencja reklamy EUREKA PLUS S.C.

adres: ul. 3 Maja 11/10; 35-030 Rzeszów

Liczba punktów w kryterium cena: 73,09

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 20

 

Łączna liczba punktów: 93,09

3 Arkadiusz Grzegorczyk

Agencja Reklamowo – Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk

adres: 05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 15

 

Liczba punktów w kryterium cena: 80

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 0

 

Łączna liczba punktów: 80

4 Marzena Wiśniewska

Oficyna Wydawnicza LIBER NOVUM Marzena Wiśniewska

Adres: ul. Nakielska 156c; 85-391 Bydgoszcz

Liczba punktów w kryterium cena: 61,58

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 10

 

Łączna liczba punktów: 71,58

5 LUMINA Grupa Wydawnicza Sp. z o.o.

Adres: l. Jaktorowska 4/1; 01-202 Warszawa

Liczba punktów w kryterium cena: 67,83

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 10

 

Łączna liczba punktów: 77,83

6 Anita Własnowolska-Bielak

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak

Adres: 32-744 Łapczyca 573

Liczba punktów w kryterium cena: 62,68

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 20

 

Łączna liczba punktów: 82,68

7 Amistad Sp. z o.o.

Adres: Pl. na Groblach 8/2; 31-101 Kraków

 

Liczba punktów w kryterium cena: 71,76

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 20

 

Łączna liczba punktów: 91,76

  1. W postępowaniu, w ramach części II przedmiotu zamówienia, oferty złożyli Wykonawcy:
 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

Liczba punktów uzyskana przez ofertę

7 Amistad Sp. z o.o.

Adres: Pl. na Groblach 8/2; 31-101 Kraków

 

Liczba punktów w kryterium cena: 80

 

Liczba punktów w kryterium termin realizacji: 20

 

Łączna liczba punktów: 100

  1. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę.

 

Dane wykonawcy, którego ofertę odrzucono:

Business Point Sp. z o.o.

adres:

  1. Erazma Ciołka 11a/302

01-402 Warszawa

 

Podstawa odrzucenia oferty:

Art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta wykonawcy zawiera rozbieżność w zakresie wskazania ceny, która nie może być poprawiona w trybie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W formularzu oferty Wykonawca wskazał oferowaną cenę brutto cyfrowo w kwocie 28400,00 zł, ale słownie w kwocie dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych. Zamawiający musiał w konsekwencji uznać, że Wykonawca złożył w formularzu dwie różne oferty cenowe, szczególnie, że żaden dokument złożony przez Wykonawcę nie pozwalał Zamawiającemu na stwierdzenie która z zaproponowanych cen jest właściwa.

W takiej sytuacji Zamawiający był zmuszony stwierdzić, że  złożenie przez Wykonawcę oferty narusza art. 82 ust. 1 i 3 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a przez to oferta jest niezgodna z ustawą. Jednocześnie treść oferty w tym zakresie nie odpowiada treści załącznika do SIWZ, jakim jest wymagany formularz oferty, albowiem kwota oferty słownie powinna być zgodna z kwotą podaną liczbowo.

 

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy
  1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

W ramach części I przedmiotu zamówienia:

 

Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz

Agencja reklamy EUREKA PLUS S.C.

adres: ul. 3 Maja 11/10; 35-030 Rzeszów

 

W ramach części II przedmiotu zamówienia:

Amistad Sp. z o.o.

Adres: Pl. na Groblach 8/2; 31-101 Kraków

którzy złożyli w ramach części zamówienia ofertę najkorzystniejszą tj. uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.    

Zawiadamiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla każdej z części może być zawarta  po upływie 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 94 ust. 2 pkt. 3a Pzp). Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało wysłane do Wykonawców w dniu 8 maja 2015 roku, w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 2 Pzp.  

 

W imieniu zamawiającego:

Małgorzata Wilk – Grzywna

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kielce, 24.04.2015r. 

MODYFIKACJA NR 1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
nr 1/PN/2015

na opracowanie skład i druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, postanowił  zmodyfikować SIWZ w sposób niżej określony.

1. Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 6 (formularz oferty) poprzez zmianę w części dotyczącej oferowanego terminu realizacji zamówienia. W miejsce wcześniejszego sformułowania „w terminie …… dni od dnia zawarcia umowy” wprowadza się sformułowanie „ do dnia …………………….)

Treść zmodyfikowanego załącznika nr 6 do SIWZ  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

2. Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 2 (wzór umowy), poprzez zmiany redakcyjne w § 2 umowy. 

Treść zmodyfikowanego załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

3. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w pkt. 4.3.3. oraz w pkt. 5.1 i 5.2, w każdym przypadku poprzez zmianę daty 28.04.2015 r. na datę 30.04.2015r.     

 
Inne postanowienia SIWZ, jak też załączników do niej nie ulegają modyfikacji.
 
 Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2015 roku, bez zmian co do godziny składania i otwarcia ofert. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa modyfikacja spowodowała konieczność zmiany treści ogłoszenia.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 95120/2015 w dniu 24.04.2013 oraz zostało umieszczone na stronie zamawiającego.

Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaKielce, 24.04.2015 r. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców skierowane do Zamawiającego

Kielce, 20.04.2015 r.

 

 

Załączniki:

SIWZ
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – Wzór informacji Wykonawcy
Załącznik Nr 6 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 7 – Wykaz usług