fbpx
 

Przetarg nieograniczony na CSIT

Kielce,  22 października 2008 roku.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„usługę wykonania Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej dla województwa świętokrzyskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)”

1. Zamawiający:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce,
tel/fax: (41) 361 80 57

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej dla województwa świętokrzyskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski) według parametrów szczegółowo wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 1 czerwca 2009 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
•    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli:

a)  Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi w postaci co najmniej trzech turystycznych portali/stron internetowych zawierających system zarządzania treścią (CMS), interaktywną mapę z modułami umożliwiającymi zarządzanie informacją na interaktywnej mapie, wirtualny spacer zawierający zdjęcia panoramiczne z możliwością zarządzania spacerem, z czego minimum jeden portal/strona dotyczył/a promocji regionu w skali województwa. Na potwierdzenie należytego wykonania każdej z tych usług Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej po jednej referencji na każdą z usług.

b) Wykonawca dokonał integracji bazy danych jednego z wykonanych portali/stron turystycznych z bazą danych Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Systemu ISIT. Czynność ta musi być poparta poświadczeniem wydanym przez Zamawiającego portal/stronę. Po założeniu oferty zawierającej w/w oświadczenie informacja ta zostanie jednocześnie zweryfikowana w Polskiej Organizacji Turystycznej.

•    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;
•    nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w postaci co najmniej trzech turystycznych portali/stron internetowych zawierających system zarządzania treścią (CMS), interaktywną mapę z modułami umożliwiającymi zarządzanie informacją na interaktywnej mapie, wirtualny spacer zawierający zdjęcia panoramiczne z możliwością zarządzania spacerem, z czego minimum jeden portal/strona dotyczył/a promocji regionu w skali województwa, wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie każdej z tych usług. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

d) poświadczenie wydane przez Zamawiającego jeden z wykonanych portali/stron turystycznych, potwierdzające dokonanie integracji bazy danych z bazą danych Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Systemu ISIT  według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zawarcie poświadczenia o dokonaniu integracji bazy danych, o którym mowa w pkt e)  bezpośrednio w dokumencie (liście) referencyjnym z takim jednak zastrzeżeniem, że poświadczenie takie musi być wprost zawarte w referencjach. 

8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, w pokoju nr 32 do dnia 04 listopada 2008 r., godz. 12.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 04 listopada 2008 r. o godz. 12.30 w siedzibie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, w pokoju nr 32

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty – 100 %,

12. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

13. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

22 października 2008 r., nr ogłoszenia 278515-2008

Załączniki: