fbpx
 

Hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła w listopadzie 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY – KONTYNUACJA dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95%  (Pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych).

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2019

Budżet projektu: 1 995 060,00 PLN

Wkład własny: 99 840,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 895 220,00 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 230 uczniów.  Szkoły te kształcące w dziedzinie technik hotelarstwa zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne.  Uczniowie wezmą udział w szkoleniach zawodowych, doradztwie oraz  w kursach z kompetencji kluczowych. 30 %, tj. 69 osób uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich

Natomiast 37 nauczycieli z tych szkół uzupełni wykształcenie i wiedze w zakresie nowoczesnych specjalizacji.

Wsparciem zostanie objętych 230 uczniów i 37 nauczycieli z 4 szkół woj. świętokrzyskiego:

1.       Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
2.       Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
3.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich
4.       Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Zasięg projektu jest na tyle duży, że częściowo rozwiązuje problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry dla branży hotelarsko turystycznej, która należy do  inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w zajęciach z kompetencji kluczowych tj. kompetencje matematyczne, kompetencje językowe, oraz kompetencje społeczne.

Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, baristyczne, obsługi recepcji, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi programów hotelowych, kursy turystyki prozdrowotnej, ale też tak unikalne jak kurs carvingu, kurs somelierski czy szkolenie cukiernicze.

Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z nieodpłatnego uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresu organizacji i zarządzania w hotelarstwie, turystyce i gastronomii.  Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego każdemu uczestnikowi zostanie opracowany indywidualny plan doradczy. Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, komputerowe, obsługi ruchu turystycznego itp.

ZAKRES PROJEKTU:

  • Zajęcia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: matematycznych, językowych, społecznych
  • Kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
  • Płatne staże zawodowe dla co najmniej 30% uczniów uczestniczących w projekcie;
  • Doposażenie szkoły w pracownie zawodowe niezbędne do realizacji zajęć szkolnych, zgodne z wytycznymi KOWEZiU, do 30% wartości wsparcia dla szkoły;
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży;
  • Kursy dla nauczycieli w zakresie obsługi w inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego;

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Regulamin projektu H4
Formularz rekrutacyjny uczeń H4
Formularz rekrutacyjny nauczyciel H4

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Informacje o projekcie na stronach szkół i ROT

Kielce:

http://zse.kielce.eu/projekty-unijne

 
Końskie:

https://pl-pl.facebook.com/pg/ZSP-nr-3-Końskie-255842971204123/posts/

 
Sandomierz:

http://www.zsgih.sandomierz.pl/aktualnosci/948-witokrzyscy-hotelarze-dla-rynku-pracy-kontynuacja

 
Ostrowiec Św.:

http://bj.ursyn.net/joomla25/2-uncategorised/475-realizujemy-projekt-swietokrzyscy-hotelarze-dla-rynku-pracy-kontynuacja

https://www.facebook.com/pg/ZS1Ostrowiec/posts/

Okres realizacji projektu

01.11.2017 - 31.10.2019

Budżet projektu

1 995 060,00 PLN

Wkład własny

99 840,00 zł

Kwota dofinansowania

1 895 220,00 zł