fbpx
 

Hotelarze przyszłości

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła we wrześniu 2018 r. realizację projektu pn.: HOTELARZE PRZYSZŁOŚCI dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  Projekt Dofinansowany W 95%  (Pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych).

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020
Budżet projektu: 1 782 745,20 PLN 
Wkład własny: 96 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 686 745
,20 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 200 uczniów.  Dwie takie szkoły kształcące w dziedzinie technik hotelarstwa zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie  i gastronomiczne.  Ich uczniowie wezmą udział w szkoleniach zawodowych, doradztwie oraz  w kursach z kompetencji kluczowych. 30 % z nich, tj. 80 uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich. 20 nauczycieli uzupełni wiedzę w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych.

 

Wsparciem zostanie objętych 200 uczniów i 20 nauczycieli z 2 szkół woj. świętokrzyskiego:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju – 110 osób,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa – 110 osób,

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie                                     z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, język obcy w turystyce, obsługa gości niepełnosprawnych, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi recepcji i służba pięter, obsługi programów hotelowych, obsługa kasy fiskalnej, kelner-barista,  ale też tak potrzebny kurs negocjacji, autoprezentacji i savoir-vivre w biznesie.

Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnych sesji z trenerem biznesowym/coachem oraz spotkań z  doradcą zawodowym.

Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, powstanie też hotelowa jednostka mieszkalna.

Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z szkolenia w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej ROTWŚ i Scholaris oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu obsługi gości targowo-kongresowych.

 

ZAKRES PROJEKTU:

  • Kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
  • Płatne staże zawodowe dla co najmniej 30% uczniów uczestniczących w projekcie;
  • Doposażenie szkoły w pracownie zawodowe niezbędne do realizacji zajęć szkolnych, zgodne z wytycznymi KOWEZiU, do 30% wartości wsparcia dla szkoły;
  • Indywidualne sesje z trenerem biznesowym/coachem oraz zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży
  • Szkolenia dla nauczycieli w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej ROTWŚ oraz Scholaris.

 

POSTĘPOWANIA W PROJEKCIE:

Rozeznanie rynku na wykonanie prac remontowych oraz dostawę i montaż wyposażenia pracowni hotelarskiej

Rozeznanie rynku na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i elektronicznego stanowiącego wyposażenie sal lekcyjnych

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia_pracownia_hotelarska

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia_sprzet komputerowy