fbpx
 

Poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego Zamku Krzyżtopór w Ujeździe (w ramach projektu tzw. ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ FILMOWO-PROMOCYJNY)

 

BIURO PROJEKTU

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Biuro Zarządu ROT Świętokrzyskie
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2 pok. 32
25-033 Kielce
tel./fax. (041) 361-80-57

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
tel. (041) 348-00-60

 

SKŁAD BIURA PROJEKTU:

  Koordynator projektu- Małgorzata Wilk-Grzywna

Zakres odpowiedzialności koordynatora projektu:
1.    realizacja projektu na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.    monitoring rzeczowy projektu, tj. monitorowanie postępu realizacji zakresu merytorycznego zaplanowanych działań i zadań i ich zgodności z harmonogramem oraz niezwłoczne zawiadamianie zarządu  ROT WŚ o uchybieniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;
3.    wypełnianie obowiązków przełożonego w odniesieniu do pracowników projektu;
4.    odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów projektu i ich utrzymanie w okresie trwałości;
5.    udział w kontrolach przeprowadzanych w związku z realizacją projektu przez Instytucję finansującą oraz inne uprawnione instytucje w okresie realizacji i trwałości projektu, w tym wyjaśnianie wątpliwości i przygotowywanie pisemnych wyjaśnień.

 

 Koordynator ds.  formalno – finansowych – Anna Mandziuk

Zakres obowiązków koordynatora  ds. formalno- finansowych:

1.    przygotowanie oraz realizacja procedur prawidłowej realizacji projektu w zakresie rzeczowo-finansowym;
2.    przygotowywanie i składanie wniosków o płatność do Instytucji Finansującej, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie 
3.    przygotowywanie korekty wniosków o płatność projektu zgodnie z uwagami Instytucji finansującej;
4.    terminowe składanie sprawozdań, informacji i innych wymaganych dokumentów dotyczących realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie do Instytucji finansującej;
5.    udzielanie wyjaśnień w zakresie właściwego dokumentowania wydatków i rozliczania kosztów w poszczególnych kategoriach – w zakresie prowadzonych spraw;
6.    pozyskiwanie i archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej;
7.    pozyskiwanie i gromadzenie wszelkich informacji o stanie realizacji projektu;
8.    przygotowywanie informacji dotyczących postępu rzeczowo – finansowego projektu;
9.    monitoring postępu finansowego realizacji projektu, tj. monitorowanie wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i/lub harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, gromadzenie informacji o poziomie wykorzystania środków w poszczególnych zadaniach harmonogramu realizacji projektu oraz stopniu wykorzystania dotacji;
10.    udział w kontrolach przeprowadzanych w związku z realizacją projektu przez Instytucję finansującą oraz inne uprawnione instytucje w okresie realizacji i trwałości projektu, w tym wyjaśnianie wątpliwości i przygotowywanie pisemnych wyjaśnień.
11.    realizacja innych zadań zlecanych przez kierownika projektu w zakresie posiadanych kompetencji.

 

 Koordynator ds. Funduszu Filmowo- Promocyjnego – Adam Dąbek

Zakres obowiązków Koordynatora ds. Funduszu filmowo- Promocyjnego :
1.    doradztwa i pomocy w negocjacjach ROT WŚ z producentami filmowymi w zakresie warunków PP regionu świętokrzyskiego w produkcjach filmowych
2.    bieżącego w imieniu ROT WŚ kontaktu z producentami wykonawczymi produkcji objętych dofinansowaniem w ramach projektu
3.    opiniowania projektów zgłaszanych do ROT WŚ do celów PP regionu
4.    opiniowania zgłaszanych wybranych scenariuszy filmowych, w razie konieczności opracowania własnych (autorskich) propozycji scenariuszowych korzystnych dla regionu świętokrzyskiego
5.    w imieniu ROT WŚ wyboru miejsc plenerowych (PP) w realizowanych produkcjach filmowych /m.in. w imieniu ROT WŚ negocjacje w tym zakresie z producentami/
6.    przeprowadzenia objazdów lokacyjnych celem wyboru, ustalenia i sprawdzenia miejsc, które będą PP regionu świętokrzyskiego w filmie ( a) objazdy ze scenografem ze strony producenta, b) objazdu z ekipą reżysera i operatora ), w tym do wskazania jak najlepszych dla PP ujęć
7.    pomocy przy organizacji miejsc plenerowych (m.in. koordynacja działań oraz kontakt między gospodarzami miejsca – np. władzami gminy czy miejscowości – a producentem wykonawczym organizującym plan)
8.    roli kontrolnej i dyscyplinującej na planach filmowych w zakresie odpowiedniej realizacji PP (m.in. realizacji odpowiednich ujęć pod kątem wizualnej obecności regionu w filmie)
9.    w imieniu ROT WŚ kontaktu z mediami: bieżące informowanie o działaniach w ramach projektu, o planach filmowych, organizowanie konferencji prasowych na planie itd.
10.    przygotowywania materiałów prasowych o działaniach w ramach projektu

 

 Koordynator ds. PR,  kontaktów z mediami oraz organizacji wizyt studyjnych – Jarosław Panek/Aniceta Adamczak-Łypacz
  
Zakres obowiązków Koordynatora ds. PR, kontaktów z mediami, wizyt studyjnych”
1.    Public relations. 
2.    Przygotowanie i dystrybucja materiałów prasowych;
3.    Pisanie i redagowanie artykułów i informacji dotyczących realizacji poszczególnych działań  związanych z turystyka i promocja turystyczna Regionu Świętokrzyskiego
4.    Prowadzenie działań mających na celu promowanie projektu w mediach elektronicznych;
5.    Aktualizacja treści znajdujących się na portalu/stronie internetowej projektu;
6.    Przygotowanie i organizacja eventów promocyjnych, w szczególności związanych z produkcjami  telewizyjnymi
7.    Pisanie i redagowanie artykułów i informacji dotyczących realizacji poszczególnych działań  projektu, w szczególności produkcji filmowych, programów telewizyjnych, felietonów i spotów
8.    Przygotowanie i organizacja targów turystycznych Agrotravel oraz wydarzeń około targowych dla wskazanych imprez targowych, 
9.    Przygotowanie i organizacja wizyt studyjnych i eventów promocyjnych, 
10.    Przygotowanie szkoleń i konferencji w tym  informujących o wybranych działaniach projektowych, i produktach  powstałych w efekcie realizacji projektu 

 

 Koordynator ds. wydawnictw – Anna Strzelecka

Zakres obowiązków Koordynatora ds. wydawnictw

1.    zarządzanie bazą zdjęć fotograficznych polegające m.in. na pozyskiwaniu nowych    fotografii na potrzeby powstających wydawnictw, katalogowaniu fotografii zgodnie z przyjętymi zasadami
2.     przygotowywanie niezbędnych dokumentów do postępowań ofertowych
3.    nadzór nad prawidłowym wykonaniem zamówień zgodnym z zapytaniami ofertowymi,
4.    koordynacja dystrybucji wydawnictw i materiałów promocyjnych,
5.    stały  kontakt z centrami i punktami informacji turystycznej w celu diagnozy zapotrzebowania na materiały promocyjne/wydawnictwa,
6.    wsparcie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w charakterze informatora turystycznego, 
7.    udział w targach turystycznych i eventach promujących Województwo Świętokrzyskie, 
8.    aktualizacja strony internetowej www.rot.swietokrzyskie.travel, 
9.    kontakt z członkami Organizacji w celu uzyskania opinii na temat powstających wydawnictw, uwzględnianie uwag i sugestii w tworzonych wydawnictwach, 
10.    koordynacja działań związana z tworzeniem wydawnictw – kontakty z wykonawcami, wnoszenie uwag i poprawek do projektów wydawnictw oraz w trakcie ich tworzenia, przygotowywanie informacji do zamieszczenia w stopkach redakcyjnych, dobór fotografii – w szczególności w trakcie tworzenia wydawnictw: „Świętokrzyska Kraina Plenerów Filmowych”, „Świętokrzyskie, zamki, pałace i dwory”, „Katalog produktów turystycznych” – wersja niemiecka, mapka „Świętokrzyskie zamki, pałace i dwory”, ulotka „Kielce”.

 

  Koordynator ds. informacji turystycznej – produkty telewizyjno- filmowe – Magdalena Kowalczyk

Zakres obowiązków Koordynatora ds. informacji turystycznej: 

1.    prowadzenie działań informacyjnych w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej mających na celu promocję Świętokrzyskiego, jako Krainy plenerów filmowych, 
2.    promowanie produktów projektu na stronie www. swietokrzyskie.travel na portalach społecznościowych oraz w mediach elektronicznych,
3.    Obsługa turystów odwiedzających RCIT,
4.    Aktualizacja danych na portalach internetowych,
5.     Obsługa kanałów społecznościowych oraz portali   lokalnych
6.     Aktualizacja danych na portalu Piękny Wschód
7.    Organizacja wizyt studyjnych – obsługa    przewodnicka, tłumaczenie
8.     Obsługa i koordynacja targów krajowych i   zagranicznych
9.     Współpraca z jednostkami CIT/PIT w regionie  oraz koordynacja procesu certyfikacji
10.     Współpraca z ROT w zakresie organizacji   eventów   i wydarzeń promocyjnych
11.     Współpraca z mediami, ekipami telewizyjnymi,   działem wydawnictw ROT
12.     Działania związane z promocją  „Świętokrzyskiej Krainy Plenerów Filmowych”: informowanie oraz zachęcanie turystów  do zwiedzania regionu  śladami ekip filmowych; organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy;  koordynacja pobytu ekip filmowych; pomoc logistyczna i merytoryczna na planie filmów „Gabriel” oraz „Ojciec Mateusz

 

 Obsługa księgowa – Rafał Starmach

Zakres obowiązków obsługi księgowej :
1.    prowadzenie ewidencji księgowej (Księgi rachunkowe: ewidencja kosztów i przychodów Projektu),
2.    prowadzenie rejestru kasowo-bankowego Projektu,
3.    dokonywanie rozliczeń rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
4.    obsługa kadrowa i płacowa pracowników i kontrahentów związanych z realizacją Projektu (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac, umów, aneksów, wydawanie zaświadczeń itp.),
5.    sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS, PIT w części dot. pracowników i zleceniobiorców projektu . 

 

 Obsługa prawna – Marcin Polit

Zakres obowiązków obsługi prawnej :
1.    znajomość i realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy Pzp oraz umowy o dofinansowanie projektu i wskazanych w niej dokumentów; 
2.    prowadzenie spraw przetargowych 
3.    uczestniczenie w realizacji obowiązków beneficjenta w zakresie wdrażania projektu pod katem obowiązującego prawa wspólnotowego i krajowego;
4.    współpraca w trakcie kontroli uprawnionych Instytucji – wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie pisemnych wyjaśnień – w zakresie prowadzonych spraw;
5.    bezpośrednia współpraca z Działem Zamówień Publicznych PW w zakresie zadań realizowanych w projekcie; 
6.    sporządzanie aktualizacji dokumentów aplikacyjnych oraz załączników do umowy o dofinansowanie; 
7.    realizacja innych zadań zlecanych przez kierownika projektu w zakresie posiadanych kompetencji.
8.    realizacja obowiązków w zakresie promocji projektu;
9.    ścisła współpraca z kierownikiem projektu;
10.    realizacja innych zadań zlecanych przez kierownika projektu w zakresie posiadanych kompetencji.

 

Warunki dofinansowania produkcji audiowizualnych w ramach projektu (tzw. “Świętokrzyskiego Funduszu Filmowo-Promocyjnego”)

Przyjmujemy na bieżąco (do wyczerpania środków) oferty/wnioski na  
dofinansowanie produkcji audiowizualnych promujących region  
świętokrzyski.

Cel działania mechanizmu ŚFFP
Celem działania jest minimum ogólnopolska promocja wizerunkowa oraz  
turystyczna regionu świętokrzyskiego po przez masowy nośnik reklamy  
jakim jest produkcja filmowa i telewizyjna. Promocja ta ma wpisywać  
się w kampanię wizerunkową regionu pod hasłem “Świętokrzyskie czaruje”  
i ma zachęcić jak największą liczbę turystów do przyjazdu do regionu  
świętokrzyskiego. Pośrednio ma także budować wizerunek regionu  
świętokrzyskiego jak doskonałej krainy plenerów filmowych i zachęcać  
filmowców do korzystania ze świętokrzyskich różnorodnych plenerów w  
sowich produkcjach filmowo-telewizyjnych.

Zakres działania
W ramach działania, współfinansowanie jest przyznawane na realizację  
oraz emisję produkcji filmowo-telewizyjnych, spełniających poniżej  
wymienione wymagania, które w sposób bezpośredni będą promować region  
świętokrzyski.

Kategorie współfinansowanych produkcji
Współfinansowanie dotyczy dwóch kategorii produkcji filmowo-telewizyjnych:
1) produkcje filmowe (filmy kinowe, filmy telewizyjne, seriale itd.)
2) produkcje telewizyjne (programy telewizyjne, relacje telewizyjne,  
transmisje telewizyjne itd.)
3) filmy dokumentalne

Poziom współfinansowania
Współfinansowanie może objąć maksymalnie 50% wartości projektu.

Warunki wymagane aby móc otrzymać współfinansowanie
1. Wniosek (oferta) musi być złożony zgodnie z wymogami przewidzianymi  
przez program na adres ROT WŚ w Kielcach
2. Treść akcji produkcji w jakimś stopniu musi dotyczyć regionu  
świętokrzyskiego
3. Akcja musi być umiejscowiona w regionie świętokrzyskim
4. Produkcja musi w jak najatrakcyjniejszy sposób pokazywać  
krajobrazy, kulturę, klimat, czar, atrakcyjność turystyczną regionu 
świętokrzyskiego.
5. Produkcja musi wpisywać się w kampanię wizerunkową oraz turystyczną  
województwa świętokrzyskiego p.n.: “Świętokrzyskie czaruje”.
6. Produkcja musi wzmacniać wizerunek regionu świętokrzyskiego jako  
atrakcyjnej krainy plenerów filmowych.
7. Sceny dotyczące regionu świętokrzyskiego muszą, a inne mogą, być  
kręcone na terenie województwa świętokrzyskiego
8. Minimum 40% całych kosztów produkcji musi być wydawana na terenie  
województwa świętokrzyskiego
9. Produkcja musi mieć zapewnioną ogólnopolską emisję kinową lub telewizyjną
10. Instytucja dofinansowująca (Regionalna Organizacja Turystyczna  
Województwa Świętokrzyskiego) staje się partnerem produkcji.
11. Emisja musi zawierać tablicę podziękowań dla partnera (Regionalnej  
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) oraz informacje  
o źródle środków dofinansowania (EFRR, RPO WŚ), w postaci  
przewidzianej przepisami
12. Poziom wnioskowanego dofinansowania musi zmieścić się w limitach  
przewidzianych przez niniejszy program

Wymogi dokumentacyjne przy składaniu wniosku/oferty

 1. Wniosek (oferta) musi zawierać następujące informacje:
  • Tytuł produkcji.
  • Opis produkcji.
  • Podmiot realizujący produkcję (producent): nazwa, adres, dane  
   telekontaktowe, krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).
  • Podmiot emitujący produkcję: ): nazwa, adres, dane telekontaktowe,  
   krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).
  • Harmonogram produkcji i emisji.
  • Informacje o miejscu i czasie emisji.
  • Uproszczony budżet produkcji, wraz z zaznaczeniem wydatków które  
   miałyby zostać wydane na terenie województwa świętokrzyskiego
  • Opis i uzasadnienie w jaki sposób produkcja będzie pokazywać,  
   promować region świętokrzyski, wpisując się w jego kampanię  
   wizerunkową oraz promocji turystycznej
  • Ofertę pakietów promocyjnych około tej produkcji.
 2. Do wniosku muszą być załączone odpowiednie załączniki:
  • Scenariusz produkcji

Oceniane (punktowane) będą następujące elementy:

 1. Wnioskowana proporcjonalna wysokość dofinansowania
  50% = 1 pkt.
  40-50% = 3 pkt.
  25-40% = 4 pkt.
  10-25% = 10 pkt.
 2. Atrakcyjność pomysłu i szansa na jego medialny sukces
  0 – 5 pkt.
 3. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem czasu obecności w 
  treści i obrazie regionu świętokrzyskiego
  0 – 5 pkt.
 4. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem propozycji sposobu  
  jego pokazania w produkcji
  0 – 5 pkt.
 5. Planowany/gwarantowany czas emisji (atrakcyjność czasu emisji w  
  ujęciu rocznym oraz dobowym, długość emisji, liczba powtórek itd.)
  0 – 5 pkt.
 6. Proporcja wydatków poniesionych przy realizacji produkcji  
  wydatkowanych na terenie województwa świętokrzyskiego
  40% = 1pkt.
  40-50% = 2 pkt.
  50-75% = 4 pkt.
  75-100% = 8 pkt..
 7. Zapewniona przez producenta/nadawcę własna promocja tej produkcji,  
  a pośrednio przy tym także regionu świętokrzyskiego (narzędzia,  
  liczba, czas i jakość działań promocyjnych)
  0 – 5 pkt.
 8. Atrakcyjność zapewnionego dodatkowego pakietu promocyjnego dla  
  regionu świętokrzyskiego
  0 – 5 pkt.

Sposób rekrutacji ofert/wniosków
Oferty/wnioski można składać cały czas na bieżąco (do wyczerpania się  
środków) na adres siedziby Regionalnej Organizacji Turystyki  
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (adres podany wyżej) bądź  
drogą elektroniczną na adres: a.dabek@swietokrzyskie.travel

Mile widziane (zalecane) są wizualizacje lub demo projektu, które  
pokaże m.in. stylistykę od strony wizualnej programu/filmu.

W przypadku wniosku/oferty, który uzyska znaczącą liczbę punktów i  
zainteresuje ROT WŚ, organizacja zaprosi składającego ten  
wniosek/ofertę do rozmów szczegółowych. ROT zastrzega sobie, że na tym  
etapie może postawić dodatkowe wymagania i zadania.
W przypadku pozytywnego zakończenia tego etapu, po ostatecznej  
pozytywnej decyzji ROT o dofinansowaniu danego projektu, nastąpi etap  
III – czyli doprecyzowanie umów.

Wszelkie przyznane dofinansowanie ma charakter REFUNDACJI, która ma  
miejsce PO EMISJI danej produkcji.

 

Zrealizowane w ramach projektu (tzw. “Świętokrzyskiego Funduszu Filmowo-Promocyjnego”)

— Serial “Ojciec Mateusz”

W latach 2010-2011 wyprodukowano i wyemitowano 19 odcinków współdofinansowanych przez ROT WŚ promujących region świętokrzyski, w tym 15 odcinków z lokacjami nie tylko sandomierskimi. Każdy odcinek posiadał swoją czołówkę z animacjami danej lokacji świętokrzyskiej i jej nazwą (co było nowatorskim i bardzo trafionym pomysłem). W ten sposób pokazać się przed kilkumilionową widownią na szklanym ekranie miały okazje takie świętokrzyskie miejsca jak: Kielce (5 odcinków), Końskie, Sielpia, rzeka Czarna, Busko-Zdrój, Opatów, Bałtów, Ćmielów, Nagłowice, Kurozwęki, Chęciny i oczywiście Ujazd czyli Zamek „Krzyżtopór”. 
Każdą emisję poprzedzał dodatkowo bilbord sponsorski, będący zarazem krótkim spotem reklamowym regionu świętokrzyskiego. Każdy odcinek był emitowany dwa razy w TVP1 (zawsze w Prime Time): w czwartek po godzinie 20tej – czyli w słynnym i tradycyjnym „czasie kryminałów” – oraz w niedzielę po Teleexpresie. Do tego dochodzą, już niesponsorowane, emisje (powtórki) w TV Polonia. 
Średnia oglądalność odcinków wynosiła ok. 4 miliony widzów, a widownia rekordowego odcinka przekroczyła nawet 5 milionów (http://m.media2.pl/badania/79100-ojciec-mateusz-serialowym-hitem-5-mln-widzow.html). 

 
Przykładowe zestawienie oglądalności wiosną 2011 (według badań media2)

 

“Ojciec Mateusz” (TVP1) Grupa 4+ Grupa 16-49
Data emisji AMR SHR% AMR SHR%
03-03-2011 5 949 502 35,70% 2 076 116 29,29%
10-03-2011 5 738 615 35,20% 1 886 675 27,98%
17-03-2011 (Nagłowice) 5 228 181 31,78% 1 758 675  26,02%
24-03-2011 (Ćmielów) 5 125 029 31,89% 1 738 063 25,66%
31-03-2011 5 483 891 34,27% 1 803 827  27,26%
07-04-2011 5 087 175 31,91% 1 851 062 27,84%
14-04-2011 4 876 042 29,64%  1 500 876 22,76%
21-04-2011 4 508 578 31,74% 1 460 334 26,29%
28-04-2011 (Kurozwęki) 4 862 166(↑) 32,25% 1 534 282 25,47%
05-05-2011 (Kielce – Pałac) 5 067 478(↑) 33,65%   1 726 229 28,31%
12-05-2011 4 856 800 33,13% 1 598 723 27,59%
19-05-2011 4 040 371 28,92% 1 293 752 23,57%
26-05-2011 (Chęciny) 4 155 835(↑) 31,26% 1 322 282 24,88%
Średnio 4 999 705 32,48% 1 658 058 26,45%
AMR – wielkość widowni danego programu (wyrażona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu
SHR % – udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu 
 
Ten sukces został podkreślony również prestiżową nagrodą Telekamery 2011 za najlepszy serial!

(tytuł odcinka – data emisji – lokacja promowana w odcinku)

SPRAWA SWIĘTEGO MIKOŁAJA – 29-04-2010 – SANDOMIERZ
W mieszkaniu państwa Jaskotów, zostaje znaleziona martwa Maria Jaskot. Ktoś włamał się do mieszkania i zabił kobietę. Poszlaki wskazują na Wiesława Pawlaka, który już ma na swoim koncie włamania. Wiesław zostaje aresztowany w trakcie swojego ślubu. Nie przyznaje się jednak do winy, mówi że prowadzi uczciwe życie, chce szczęśliwie żyć i poślubić Helenę. Mateusz nie wierzy w winę Wiesława i sprawdza inne tropy w tej sprawie. 
STRACH NA SCENIE – 06.05.2010 – SANDOMIERZ
W Sandomierzu szykuje się premiera przedstawienia “Anna Karenina” z udziałem wielkiej aktorki, Marii Brodzkiej. Reżyser, a zarazem mąż aktorki, Wiktor Szymański dba o każdy szczegół spektaklu. Za kulisami ktoś podmienia śrubę w blokadzie wyciągarki służącej do opuszczania ekranu. Ekran spada na scenę, uderzając jednego z aktorów w głowę, w tym miejscu miała stać Maria. Marię zastępuje młoda dublerka, Paulina, która jako jedyna osoba zyskuje na odejściu Marii. Policjanci prowadzą bardzo trudne śledztwo, ojciec Mateusz dyskretnie im pomaga ustalić sprawcę.
WYBORY – 13.05.2010 – SANDOMIERZ
Zostaje zamordowany Jakub Gold, jeden z kandydatów na burmistrza w trwającej kampanii wyborczej. Gold był przedstawicielem mniejszości żydowskiej, w programie swojej kampanii wyborczej stawiał na ekologię. Możejko poszukuje partnerki dla swojego psa. Na jednym z forów internetowych poznaje właścicielkę pięknej suki wilczura. Do miasteczka powraca z zagranicy Justyna. To ona ma wejść na miejsce Jakuba w kampanii wyborczej. W trakcie śledztwa okazuje się, że Jakub był zastraszany, próbowano odwieźć go od pomysłu kandydowania na burmistrza. Wybory wygrywa Justyna. To ona odtąd będzie nową filmową bohaterką – Panią Burmistrz. Możejko umawia się na spotkanie z właścicielką Balbiny …i tak zaczyna się rodzić nowa serialowa miłość. 
ZBRODNIA W BIBLIOTECE – 20-05-2010 – KIELCE – PAŁAC BISKUPI
W nocy, w bibliotece seminaryjnej w Pałacu Biskupów w Kielcach dochodzi do zabójstwa profesora. Stwierdzono kradzież cennego starodruku, nad którym pracował profesor Zygmunt Grudziński. Sprawa musi być jak najszybciej wyjaśniona dla dobra seminarium. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach (którą udaje modernistyczny gmach d. Dom PWiWF im. Marszałka J.Piłsudskiego, ob. WDK) prosi o pomoc doświadczonych policjantów z Sandomierza, natomiast biskup sandomierski przysyła tu księdza Mateusza. Biskup wierzy, że Mateusz przyspieszy dochodzenie, a zarazem zrobi to w sposób dyskretny. Jak się okazuje, profesor zabrał ze sobą do grobu ważne informacje dotyczące Kościoła w Polsce. 
WIĘZIENNA PRZESZŁOŚĆ – 27-05-2010 – SANDOMIERZ
Z więzienia wychodzi ojciec Michała, młodego podopiecznego księdza Mateusza. Więzienna przeszłość niestety wciąż za nim się ciągnie i Włodek zostaje podejrzany o kolejne przestępstwo. 
KONKURS TAŃCA – 29-05-2010 – SANDOMIERZ 
W Sandomierzu trwają przygotowania do konkursu tańca. Sami mieszkańcy grodu nad Wisłą licznie uczestniczą w treningach, pośród nich Nocul z żoną oraz młodziutka śliczna Magda, córka państwa Fideckich. Ta ostatnia zakochuje się i wdaje romans z jednym z instruktorów tańca. Ten ostatni jednak nie zdradził swój ukochanej o tajemnicy z przeszłości, która prowadzi do tragedii. 
ZATRUTE WINO – 3.06.2010 – BAŁTÓW
Ktoś czyha na życie ojca Mateusza. Najpierw zostało zatrute wino mszalne, które zabija bezdomnego. Potem ktoś strzela do księdza. Policja za wszelką cenę chce dopaść zabójcę i dać ochronę Mateuszowi. Ten jednak sam na własną rękę próbuje dowiedzieć się kto i dlaczego chce go zabić. W tym czasie Emilka, mała podopieczna księdza, ucieka z domu i wyjeżdża do miejsca, które robi wielkie wrażenie na dzieciach – do Bałtowa. 
CENA SPRAWIEDLIWOŚCI – 9.09.2010 – KIELCE
Bohaterem odcinka jest świadek koronny w procesie groźnego gangu. Sprawa ma odbyć się przed kieleckim sądem. Jednak przestępcy zrobią wszystko aby do zeznań podczas rozprawy nie doszło. W odcinku między innymi można zobaczyć sceny pościgów samochodów po ulicach Kielc (m.in. przy Arenie Kielc). 
SKRADZIONA MIŁOŚĆ – 16-09-2010 – ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Na zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbywa się przegląd teatralny. “Romea i Julię” wystawiają uczniowie jednej z sandomierskich szkół. Kibicować im przyjechali bohaterowie serialu – ojciec Mateusz z Natalia, Możejko i Nocul. Jedna z uczennic i uczestniczek przeglądu, Karolina zostaje jednak zgwałcona w czasie imprezy na zamku. Podejrzanym jest nauczyciel Tomasz Podgórski, w którym podkochiwała się dziewczyna. Ojciec Mateusz próbuje pomóc dziewczynie przeżyć to traumę, powrócić do normalnego życia i przede wszystkim dowiedzieć się, kto ją skrzywdził. 
TAJEMNICZE ŚLEDZTWO – 30.09.2010 – OPATÓW
Z więzienia wychodzi Jarosz – zabójca ojca Możejki. Zaraz potem ginie, a ślady wskazują, że może to być zemsta inspektora. Nie wierzą w to ani Nocul ani ksiądz Mateusz, którzy próbują pomóc inspektorowi w rozwikłaniu tajemnicy i oczyszczenia go z podejrzeń. Możejko wraca do rodzinnego Opatowa by znów zmierzyć się z tragicznymi wydarzeniami sprzed lat. 
TALENT – 21.10.2010 – BUSKO-ZDRÓJ
W pięknym zabytkowym domu zdrojowym „Marconi” – w filmie w hotelu państwa Shultz – w Busku-Zdroju odbywa się sławny Konkurs Cukierniczy. Natalia namawia księdza Mateusza i Emilkę do wyjazdu na tę bardzo ciekawą imprezę. Murowanym kandydatem do głównej nagrody jest słynny cukiernik Pawicki. W trakcie konkursu dochodzi jednak do tragicznego zdarzenia. Po skosztowaniu tortu przewodniczący jury Shultz nagle umiera, a cukiernik Pawicki trafia do szpitala. Rozpoczyna się śledztwo, które prowadzą Możejko i Nocul …oraz własne ksiądz Mateusz. 
SAMOTNE SERCA – 4.11.2010 – KIELCE 
W Sandomierzu Zostaje zamordowany Andrzej Randa. Podejrzenie pada na żonę ofiary. Małżonkowie rozwodzili się i nie mogli dojść do porozumienia w sprawie opieki nad ich synem. Policjanci w domu Randy znajdują wizytówkę jednej z kieleckich biura matrymonialnego, mieszczącego się w pięknej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Kielcach (gra ją Teatr S. Żeromskiego). Śledztwo wykazuje, że Andrzej był jego klientem. Natalia w tym czasie również próbuje znaleźć kogoś bliskiego przez to biuro matrymonialne. Mateusz postanawia zatem dowiedzieć się czegoś więcej o nim. Natomiast Możejko z Noculem w jednej z restauracji na malowniczej „Sienkiewce” szukają kobiety pracującej dla tego biura. 
ZAKLĘTY REWIR – 11.11.2010 – KIELCE
Podczas szkolnej wycieczki do Kielc zasłabła Ola – córka Noculów. Noculowie natychmiast jadą do szpitala – nowoczesnej kliniki kardiologicznej. Jeden z pielęgniarzy przypomina się Noculowi. To Pluskwa, znajomy Mateusza, z którym kiedyś ten siedział w więzieniu. Następnej nocy w Sandomierzu zostaje zabity młody lekarz, pracownik kieleckiej kliniki, w której przebywa Ola. Na nożu, którym popełniono zbrodnię, są odciski Pluskwy. Pielęgniarz trafia do aresztu. Rozmawiając z księdzem Mateuszem Pluskwa mówi że, w klinice przebywa pacjent, który jest znanym gangsterem. Wiele wskazuje, że Pluskwa jest wrabiany, a sprawa zaczyna wiązać się z groźnymi gangsterami. 
SPŁYW – 18.11.2011 – KOŃSKIE, RZ.CZARNA, SIELPIA
Ojciec Mateusz wybiera się wraz z młodzieżą maturalną na spływ kajakowy jedną ze świętokrzyskich rzek (rzeka Czarna). Po całodniowym spływie bawią się wieczorem przy ognisku nad jeziorem (zalewem) w Sielpi. Rano zostaje znaleziony martwy chłopak Oli Nocul. Jędrek utonął, ale lekarz odkrywa na jego ciele ślady walki. Podejrzenie pada na Olę, która tego feralnego wieczoru pokłóciła się z chłopakiem. Noculowie są załamani, ze o zbrodnie podejrzewa się ich córkę. Pretensje spadają też na Mateusza jako opiekuna spływu. Ksiądz zatem za wszelką cenę, mimo że jest w tym czasie chory, próbuje rozwikłać tajemnice śmierci chłopaka i oczyścić Olę z podejrzeń.  Sprawę to prowadzą także, przybyli w tym celu do Końskich i Sielpi, Możejko oraz Nocul. 
KRYMINAŁ – 17.03.2011 – NAGŁOWICE- DWOREK REJA 
W Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach odbywa się wieczór autorski znanej pisarki – autorki kryminałów. Do Nagłowic z tej okazji zjeżdżają miłośnicy kryminałów – m.in. ksiądz Mateusz i biskup oraz Możejko z panią Burmistrz. Nagle podczas spotkania jeden z gości zarzuca pisarce plagiat. Po krótkiej kłótni demonstracyjnie opuszcza salę. Tej samej nocy zostaje on zamordowany w pokoju hotelowym w Sandomierzu. Podejrzenie spada na pisarkę, która okazuje się być znajomą filmowego biskupa sandomierskiego. Ten prosi zatem o pomoc księdza Mateusza. 
URWISKO – 24.03.2011 – ĆMIELÓW 
Mateuszowi uszkadza się piękna waza wykonana jeszcze dla jego poprzednika w Ćmielowie. Udaje się zatem do fabryki porcelany celem naprawy. W tym czasie z pobliskiego urwiska spada i ginie zarządzający fabryką młody chłopak. Policja ustala, że było to morderstwo. Podejrzenie spada na znajomą ojca Mateusza w fabryce. 
PIĘKNA NIEDZIELA  – 28.04.2011 – KUROZWĘKI 
Natalia pojechała na wycieczkę do Kurozwęk. Zwiedzając piękny pałac spotyka inspektora Możejkę po cywilu. Krzyczy na całą salę za nim (wymawiając jego funkcję i nazwisko), ale ten udaje, ze jej nie zna. Okazuje się, że Możejko rozpracowywał lokalny gang i podawał się za klienta oszustów. Natalia w ten sposób go zdemaskowała przed przestępcami. Ci postanowili zatem ich oboje porwać i ukryć, by potem zabić. Zaniepokojeni zniknięciem Możejki i Natalii aspirant Nocul oraz ksiądz Mateusz ruszają na poszukiwania przy pomocy staszowskiej policji. 
SONATA – 5.05.2011 – KIELCE – PAŁAC BISKUPI 
W przepięknych wnętrzach historycznego Pałacu Biskupiego – obecnie siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach – odbywa się koncert niezwykle utalentowanego, pochodzącego z Kielc, pianisty. Na koncert z Sandomierza przyjeżdżają niemal wszyscy bohaterowie – ojciec Mateusz, Możejko z panią Burmistrz, Nocul z żoną. Po koncercie w garderobie odnaleziono zwłoki byłej dziewczyny pianisty, której artysta nie wiedział od bardzo dawna. Skąd się tu wzięła, czemu wróciła i dlaczego oraz przez kogo została zamordowana? Jak zawsze i w tej sprawie będą prowadzone dwa równoległe śledztwa – policji oraz księdza Mateusza. 
OGRODNIK –  26.05.2011 – CHĘCINY
Z chęcińskiego klasztoru zaginął ogrodnik. Przełożony zakonu dzwoni do Sandomierza, do swojego znajomego – księdza Mateusza, z prośbą o pomoc. Równolegle tą sprawę powierzono również sprawdzonej sandomierskiej policji. W trakcie pierwszych prac śledczych okazuje się, że w sprawę może być zamieszany wnuk ogrodnika, mechanik, dawniej zamieszany w kradzieże samochodów, obecnie mieszkający w Sandomierzu. W tym samym czasie ginie ukochany samochód Natalii a rzece zostają odnaleziony inny samochód ze zwłokami sprzed kilkudziesięciu lat. Sprawa się bardzo komplikuje. Klucz do niej to między innymi kapliczka na zamku w Chęcinach. 
 

—“Świętokrzyskie sztetle”

W sierpniu 2010 roku, ROT WŚ przy udziale pana marszałka województwa  świętokrzyskiego Adama Jarubasa, przyznał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. dla filmu dokumentalnego „Świętokrzyskie sztetle” w reżyserii Pawła Guli – reżysera urodzonego w Kielcach, od lat mieszkającego i pracującego w Los Angeles. Producentem jest Monika Urbańska. Obecnie trwają prace postprodukcyjne. 
Główną osią filmu jest spotkanie młodzieży izraelskiej i polskiej, która wspólnie będzie poznawać historię i współczesność dziedzictwa żydowskiego w Świętokrzyskiem. Dla ROT WŚ ważne jest aby odczarować złe skojarzenia z Kielcami i regionem w kontekście relacji polsko-żydowskich, pokazać bogatą historię i pozytywne działania współcześnie oraz optymistyczną przyszłość. Choć hasłem wywoławczym tej produkcji jest tragedia Pogromu Kieleckiego i II wojny światowej, to właściwym i docelowym przesłaniem filmu ma być PRZEBACZENIE, ZROZUMIENIE, PRZYJAŹŃ, PONOWNE OTWARCIE się na siebie. Bardzo wymowne są padające w filmie słowa rabina Schudricha o kieleckim pomniku „Menora”: Ja nie wiem, czy ten pomnik to zapadanie się menory w dół, czy może odwrotnie, wychodzenie jej, ponowne odrodzenie. ROT liczy, że po zmianie tego wizerunku, napłynie do regionu większa rzesza turystów żydowskich z Izraela oraz zachodniej Europy i USA. Już w ramach realizacji filmu do regionu świętokrzyskiego przybyła grupa gości z Izraela, która była pod wielkim pozytywnym wrażeniem Polski, regionu świętokrzyskiego i Kielc. 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

12 listopada 2013 r.
Przetarg nieograniczony na druk wydawnictw promujących Województwo Świętokrzyskie