fbpx
 

Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła we wrześniu 2016 r. realizację projektu pn.: Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Realizacja planowana jest w terminie od dnia 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. 

Budżet projektu: 1 999 940,12 PLN
Wkład własny: 116 384,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 882 954,92 PLN

 

Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 240 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz doposażenie szkoły w nowoczesną pracownię gastronomiczną dla zawodu technik hotelarstwa, a także zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu i obsłudze gości targowo-kongresowych u 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Udział uczniów w szkoleniach zawodowych i stażach zwiększy ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji niezbędnych w branży hotelarskiej  i ekonomicznej. Nowa pracownia gastronomiczna spowoduje spełnienie przez szkołę wymagań dotyczących posiadania pracowni kształcenia zawodowego, która obecnie nie istnieje. Cel projektu jest zgodny z Priorytetem Inwestycyjnym i przyczyni się do jego realizacji.

     Grupę docelową stanowić będą uczniowie ZSE w Kielcach w ilości 240 osób w tym 200 kobiet i 40 mężczyzn. W szkole na dzień 31. 03. 2016 uczy się 631 uczniów(516 kobiet i 105 mężczyzn) (źródło danych System Informacji Oświatowej) i nie ma żadnej osoby niepełnosprawnej. Pomimo to kadra projektowa zostanie przeszkolona w zakresie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a w przypadku ich pojawienia wniosek zostanie uzupełniony o wymagane usprawnienia. Projekt skierowany jest do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, w którym brakuje niektórych sal lekcyjnych do kształcenia zawodowego. Szkoła dla zawodu technik hotelarstwa dysponuje nową jednostką mieszkalną, dobrze wyposażoną pracownią obsługi konsumenta, recepcją szkolną. W związku ze zmianą podstawy programowej nie posiada sali gastronomicznej do przygotowywania i podawania śniadań. Dla zawodu technik ekonomista szkoła posiada wyposażone pracownie komputerowe, a dla kształcenia techników obsługi turystycznej przygotowane są pracownia geografii turystycznej oraz pracownia przygotowania i sprzedaży ofert turystycznych. Brak jest pracowni informacji turystycznej. Szkoła dysponuje pracowniami do nauki matematyki i języków obcych, ale brak jest nowoczesnej Sali przedsiębiorczości. W ramach jednego z zadań w projekcie 72 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych 

     Udział 240 (200K,40M) uczniów w szkoleniach zawodowych: Barman, kelner, barista, kurs kulinarny Świętokrzyskie Dziedzictwo Kulinarne, obsługa urządzeń biurowych, obsługa małej firmy, sprzedaż i magazynowanie i stażach u członków ROT m. in. w hotelach, restauracjach, biurach podróży np. Best Western Grand Hotel Kielce, Hotel Dal, Pod Złotą Różą, zwiększy ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji kluczowych, takich jak matematyka, przedsiębiorczość, ICT i języki obce oraz zawodowych np. barmańskich, kelnerskich, kulinarnych, prowadzenia działalności gospodarczej itp., niezbędnych w branży hotelarskiej, turystycznej i ekonomicznej. Nowa pracownia gastronomiczna spowoduje spełnienie przez szkołę wymagań dotyczących posiadania pracowni kształcenia zawodowego, która obecnie nie istnieje. Głównym wskaźnikiem rezultatu jest liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione z EFS a wskaźnikiem produktu liczba osób uczestniczących w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

     Grupę docelową stanowią również nauczyciele ZSE. Na dzień 31. 03. 2016 (dane SIO) jest ich 65 osób z czego 12 mężczyzn i 53 kobiety. 15 osób (12 K i 3 M) to nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ilość osób została dobrana na podstawie wywiadów z uczniami, spośród których 30% chce wziąć udział w działaniach projektowych. 

Podział działań w projekcie:
1.    Kompetencje kluczem do sukcesu (kompetencje matematyczne: 20 godz/gr,
kompetencje językowe – język angielski: 20 godz/gr, kompetencje informatyczne ICT – 20 godz/gr, kompetencje społeczne, komunikacja, przedsiębiorczość 20 godz/gr. ). Zajęcia prowadzone będą w 48 grupach 10-osobowych, poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych w wymiarze 1-4 godzin/spotkanie.
2.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe pomocą w drodze do sukcesu
3.    Kompetentni ekonomiści i obsługa ruchu turystycznego
4.    Kompetentni hotelarze (blok gastronomiczny i hotelarski)
5.    Wykwalifikowany nauczyciel
6.    Doświadczenie zawodowe podstawą na rynku pracy

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE W RAMACH PROJEKTU

Konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie projektu “Doświadczenie i umiejętności zawodowe sukcesem na rynku pracy”

Konkurs na najciekawszą potrawę z jaj w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza w Kielcach

 

INNI O PROJEKCIE