fbpx
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług konsultanta do spraw organizacyjnych i zamówień publicznych

Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług konsultanta do spraw organizacyjnych i zamówień publicznych w ramach przygotowania do realizacji projektu promocyjnego o wartości ok. 25.000.000 PLN.  

Wymagany okres realizacji usługi:  

– początek realizacji usługi – od dnia podpisania umowy. Zakładany termin podpisania umowy z konsultantem – 12 grudnia 2012 roku. 
– koniec realizacji usługi dzień odpisania umowy na obsługę prawną projektu, albo termin 30 września 2013 roku. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całej usługi.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po wyborze jego oferty.  Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona na piśmie do dnia 10 grudnia 2012 r. do godz. 15.00 na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce. 

W imieniu Zamawiającego: 
Dyrektor Biura Małgorzata Wilk – Grzywna

12 grudnia 2012 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia