fbpx
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług konsultanta do spraw organizacyjnych i zamówień publicznych

INFORMACJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług konsultanta do spraw organizacyjnych i zamówień publicznych w ramach przygotowania do realizacji projektu promocyjnego o wartości ok. 25.000.000 PLN, w trybie zapytania ofertowego na zamówienie o wartości poniżej kwoty 14.000 euro.

1. Po ustaleniu wartości przedmiotu zamówienia zapytania ofertowe skierowano do  5 Wykonawców.
2. W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty – 1    

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres oferenta
Kancelaria Prawna
Anna Błach
05-261 Nadma
ul. Malinowa 10

Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia 
68 019,00 z

Nr oferty – 2  

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres oferenta
Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Polit
25-640 Kielce
ul. Karbońska 5 lok. 9

Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia 
61 008,00 zł

2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Oferenta.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego 
Marcin Polit
25-640 Kielce
ul. Karbońska 5 lok. 9

który zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia, przy ustaleniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 

W imieniu Zamawiającego:
Dyrektor Biura ROTWŚ
Małgorzata Wilk – Grzywna