fbpx
 

Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania drogowego na Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim

Kielce dnia 16 września 2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału
w zapytaniu ofertowym na: o
dnowienie oznakowania drogowego na Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokładny adres do korespondencji:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

25-501 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 78 lok. IVp/2

NIP: 9591541978, Nr KRS: 0000098045

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oznakowania drogowego na Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim w ramach zadania “Renowacja oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim – znaki drogowe oraz tablice opisowe.”

Zamówienie jest dofinansowane ze środków ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 listopada 2022 r.

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie działań mających na celu odnowienie oznakowania drogowego na Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i audyt szlaku dołączony do SOPZ.

Wszystkie koszty potrzebne do realizacji zadania w tym koszty wykonania znaków, materiałów graficznych, kosztów prac montażowych i wszelkie inne pokrywa Wykonawca w ramach oferowanej kwoty za usługę. Do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, które powstaną w toku realizacji działań Zamawiający otrzyma prawa autorskie.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

VI. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe proszę przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

VII. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 26 września 2022 r

VIII. INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia  15.05.2014 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zamówień przez ROT. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy
  2. Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik nr 2A Audyt Szlaku Architektury Drewnianej

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI