fbpx
 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego stanowiącego wyposażenie sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz Centrów i Punktów IT

Kielce,  26 marca 2010 roku.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr 1/PN/2010

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego stanowiącego wyposażenie sal szkoleniowo-konferencyjnych oraz Centrów i Punktów IT

1. Zamawiający:
REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

tel./fax 0 41 348 00 60

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego stanowiącego wyposażenie sal szkoleniowo-konferencyjnych, według parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia  jest dostawa następujących urządzeń:

1 Stacja robocza do zastosowań biurowych 1
Ilość: 4 sztuki
2 Stacja robocza do zastosowań biurowych 2
Ilość: 1 sztuk
3 Stacja robocza do zastosowań CIT/PIT 
Ilość: 5 sztuk
4 Notebook do zastosowań biurowych 1
Ilość: 12 sztuk
5 Notebook do zastosowań biurowych 2
Ilość: 2 sztuki
6 Monitor 19” LCD (panoramiczny)
Ilość: 10 sztuk

7 Aplikacje biurowe i narzędziowe
         7.1 Microsoft Office Standard 2007 BOX PL
         Ilość: 5 sztuk
         7.2 Microsoft Office Standard 2007 Small Business PL na licencji open
         Ilość: 7 sztuk
         7.3 Open Office Professional 2008 PL
         Ilość: 12 sztuk
         7.4 Total Commander v.7 z licencją PL
         Ilość: 27 sztuk
         7.5 Corel DRAW Graphics Suite X3 SE BOX PL
         Ilość: 1 sztuk
         7.6 Adobe Photo Shop CS4 BOX ENG
         Ilość: 1 sztuk
         7.7 ESET NOD32 PL (licencja minimum 1 rok liczona od daty dostarczenia)
         Ilość: 27 sztuk 

8 Drukarka atramentowa A3+
Ilość: 2 sztuki
9 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – monochromatyczne 
Ilość: 2 sztuki
10 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – kolorowe 
Ilość: 1 sztuk
11 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
Ilość: 1 sztuk
12 Kserokopiarka monochromatyczna
Ilość: 1 sztuk
13 Drukarka laserowa – monochromatyczna
Ilość: 3 sztuki
14 Telewizor
Ilość: 1 sztuk
15 Odtwarzacz DVD
Ilość: 1 sztuk
16 Projektor multimedialny
Ilość: 1 sztuk
17 Aparat telefoniczny przewodowy
Ilość: 5 sztuk
18 Listwa zasilająca
Ilość: 5 sztuk
19 Router bezprzewodowy
Ilość: 2 sztuki
20 Gilotyna
Ilość: 1 sztuk
21 Ekran
Ilość: 1 sztuk
22 Bindownica
Ilość: 1 sztuk

23 Flip-chart
Ilość: 1 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od zawarcia umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1 posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie obrotu urządzeniami komputerowymi i biurowymi oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

2  sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;

3 Jednocześnie o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 5.1.1 SIWZ jeżeli Wykonawca   w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu i dostawa ta została wykonana należycie.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1.    wykonawca zrealizował zamówienie obejmujące dostawę komputerów,  oprogramowania (aplikacji biurowych i narzędziowych) i monitorów;
2.    wartość zrealizowanej dostawy (wynagrodzenie wykonawcy brutto) wynosiła co najmniej 90.000 zł;
3.    wykonawca wykaże należyte wykonanie dostawy przedstawiając stosowny dokument wystawiony na tę dostawę przez Zamawiającego (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne, z których wynikać będzie, że zamówienie określone w pkt. 1-2 zostało wykonane należycie).
4.    UWAGA: dopuszcza się wykazanie, że wykonawca zrealizował  minimum jedną dostawę obejmującą jeden rodzaj urządzenia objętego zamówieniem (np. tylko komputery, lub tylko monitory albo tylko drukarki) jeśli wartość dostawy mieści się w kwotach wskazanych w pkt. 2.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 5.1.2 SIWZ jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości odpowiadającej wartości dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: 
1.    Wykonawca najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 90.000 zł; 
2.    Wykonawca wykaże posiadanie odpowiednich środków finansowych albo kredytu poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   3  Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający – poza zobowiązaniem o którym mowa w pkt. 5.2 SIWZ – wymaga złożenia informacji, o której mowa w pkt. 5.3.2.2 SIWZ dotyczącej tego podmiotu/podmiotów.

Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawcy dołączą do ofert dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp i braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w ramach danej części zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
d) referencje wystawione przez Zamawiających, stwierdzające należyte wykonanie dostaw;
e) informacja banku albo SKOK, wskazująca, że wykonawca – albo osoba użyczająca mu swojego potencjału finansowego – posiada na rachunku środki finansowe lub posiada zdolność kredytową co najmniej na kwotę 90.000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Do oferty wykonawca załącza umowę spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej;

Wykonawca załącza do oferty oryginał, lub potwierdzoną przez siebie za zgodność kopię  odpisów lub zaświadczeń.

W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 8 kwietnia 2009 roku godz.12,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 8 kwietnia 2009  r. o godz. 12,15  w siedzibie Zamawiającego 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację   zamówienia – 100 %,

12. Informacja na temat wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium.
1 Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych). 

2 Wadium winno być wniesione w:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na dostawę nr 1/PN/2010”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie innej niżej pieniądz należy złożyć w formie oryginału.    

3 Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 
    Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1. 
    W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone: 
    a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
    b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;
2)  termin obowiązywania gwarancji;
3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

4 Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty. 

13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających. 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26 marca 2010 r.
nr ogłoszenia  87916 – 2010

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie 92 pzp