fbpx
 

Konkurs na opracowanie projektu stoiska targowego oraz Czarującej kapsuły (mobilnej platformy prezentacyjnej z kinem 5D) dla województwa świętokrzyskiego

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
na opracowanie projektu stoiska targowego oraz „czarującej kapsuły” dla Województwa Świętokrzyskiego 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
NIP: 9591541978
Nr KRS: 0000098045
Dokładny adres do korespondencji:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25 – 033 Kielce
ul. Ściegiennego 2/32
tel./fax. 041 361 80 57 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu stoiska targowego oraz projektu „czarującej kapsuły”  – mobilnej platformy prezentacyjnej z kinem 5D według założeń 
i wytycznych ustalonych w regulaminie Konkursu.  

(CPV): 
22.46.20.00-6    Materiały reklamowe
92.31.20.00-1   Usługi artystyczne

WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1)-3) występujące wspólnie.

2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którzy: 
– nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
– złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie, 
– spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej 
i finansowej. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): 

Uczestnik zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia Konkursu – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
•  Co najmniej 1 (jeden) projekt odpowiadający rodzajem 
projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według własnego indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego projektu urządzenia/elementy ekspozycyjne lub instalacje/urządzenie multimedialne i zamówienie to zostało wykonane należycie; 
• Za spełniające wymóg ustalony wyżej Zamawiający uzna w szczególności realizację stoisk ekspozycyjnych/targowych lub multimedialnych urządzeń/instalacji do prezentacji audio-wideo. 
•  Łączna wartość zrealizowanego projektu/projektów wyniosła minimum 200.000 PLN brutto; 
• Zamawiający dopuszcza realizację kilku zamówień, których łączna wartość wyniosła brutto minimum 200.000 PLN o ile każda z wskazanych realizacji spełnia warunki wskazane wyżej.
• Zamawiający nie wymaga, by każde z zamówień/projektów było zrealizowane w ramach zamówień publicznych. Dopuszcza się także wykazywanie zamówień realizowanych w obrocie poza publicznym. 

4. Uczestnik obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania wniosków spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Uczestnik, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

6. Uczestnik, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
1) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu,
2) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Sędziowie Sądu
Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu.

8. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są w określonym terminie złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i potwierdzić w nim  spełnienie stawianych im wymagań w Konkursie.

9. W celu potwierdzenia spełniania wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie składają:

1) oświadczenie ubiegającego się o uczestnictwo w Konkursie (załącznik do Regulaminu), potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie to składa każdy Uczestnik;
2) wykaz realizacji opracowanych na podstawie indywidualnego projektu wykonanych 
w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich nazwy, tematyki, terminu realizacji, wartości, 
i partnerów  – załącznik do Regulaminu
3) dokumenty  potwierdzające należytą realizację projektów  w formie rekomendacji, publikacji, protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami, przyznając punkty w każdym kryterium oceny:

a)    kreatywność, komunikatywność, oryginalny charakter projektu, max. 50 pkt.
b)    zgodność z ideą projektu, max. 25 pkt
c)    walory wizualne projektu, max. 15 pkt
d)    estetyka, max. 10 pkt

OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU

Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: www.rot.swietokrzyskie.travel oraz w siedzibie Zamawiającego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie  należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 maja 2011 r. do godziny 15:30.

Adres składania wniosków: 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2/32
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt kapsuły”

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe powinny być złożone przez uczestników do puszczonych do udziału w konkursie w terminie podanym w zaproszeniu do dnia 20 lipca 2011 roku  do godz. 15.30 na adres:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 2/32
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt kapsuły”

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie prac konkursowych poprzez wykonanie po jednym egzemplarzu stoiska oraz urządzenia mobilnego. Maksymalna wartość zamówienia udzielonego w wyniku konkursu – 1.100.000 zł brutto. 

Załączniki:

Kielce dn. 29 sierpnia 2011 roku