fbpx
 

Wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język angielski wraz z korektą Native Speakera

Wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język angielski wraz z korektą Native Speakera

Kielce, 24.08.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

 

Wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język angielski wraz z korektą Native Speakera

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok. 32

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń tekstów na język angielski – 10 opisów obiektów będących zabytkami techniki.

Łączna ilość znaków w tekście 48 346 znaków ze spacjami (szczegóły w załączniku nr 2)

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 18 września  2020 r.

IV KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

V SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE CENOWE

Odpowiedzi na zapytania cenowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel lub a.strzelecka@swietokrzyskie.travel bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

VI TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI
Do dnia 28.08.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe

2. Załącznik nr 2. Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej