fbpx
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. PR w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce, dn. 23.03.2015 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

ogłasza nabór na stanowisko 

Specjalisty ds. PR 

w projekcie “Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej  – promocja”

Zakres obowiązków dla specjalisty ds.PR:

1.    Przygotowanie i aktualizację listy adresowej dziennikarzy oraz tzw. liderów opinii do których wysyłane będą materiały prasowe. Lista ta powinna docelowo zawierać imię i nazwisko, pełną nazwę redakcji/podmiotu, dane teleadresowe redakcji/podmiotu, bezpośredni adres e-mail i telefon komórkowy do osoby reprezentującej redakcję/podmiot. Kontakty powinny być pozyskiwane wyłącznie drogą osobistych kontaktów bezpośrednich lub telefonicznych. Na liście mogą być wskazywane wyłącznie kontakty do osób, które bezpośrednio zajmują się dziedzinami powiązanymi ze szlakiem tj. turystyką, promocją, marketingiem, rozwojem regionalnym i są związane z mediami z zakresu prasy, telewizji, radia, Internetu. Lista powinna obejmować co najmniej:
a)    30 imiennych kontaktów lokalnych (media regionalne z obszaru Polski Wschodniej),
b)    80 imiennych kontaktów ogólnopolskich (media ogólnopolskie i zasięgowe),
c)    20 imiennych kontaktów (portale i serwisy branżowe, liderzy opinii),
d)    30 imiennych kontaktów międzynarodowych (dziennikarze z krajów wskazanych jako grupy docelowe, tj. Rosja, Ukraina, Białoruś, Niemcy, Austria, kraje Beneluxu, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Włochy, USA).  
2.    Bieżąca aktualizacja listy kontaktów w okresie trwania projektu. 

3.    Prowadzenie relacji z mediami
a)    Komunikacja inwestycyjna – informacja o postępach w realizacji inwestycji, skierowana zarówno do mieszkańców, jak i do potencjalnych użytkowników,
b)    Komunikacja wewnętrzna, nastawiona na informację w zakresie możliwości aktywnego włączenia się w budowę szlaku – informacja do podmiotów, czy osób świadczących różnego typu usługi, z jakich będą mogli skorzystać turyści na Szlaku,
c)    Komunikacja zewnętrzna – skierowana do szeroko rozumianych turystów – pokazująca możliwości, jakie daje szlak (wycieczki, atrakcje korytarza, wyzwania kondycyjne i sportowe, itp.),
d)    Komunikacja zagraniczna – pokazująca nie tylko atrakcje samego szlaku, ale przekonująca do przyjazdu do Polski i poznania produktu.
Począwszy od wiosny 2015 roku komunikacja będzie opierała się głównie o stałe nagłaśnianie dostępnych odcinków szlaku. 
4.    Tworzenie materiałów prasowych – aranżacje wielotematycznych materiałów prasowych (tematy związane z rowerami, jazdą, wypoczynkiem, rekreacją – ze szlakiem w tle), skierowanych do różnych branż i grup odbiorców, obejmujące:
a)    cykl artykułów poradnikowych:
–    przygotowanie do sezonu rowerowego (na co zwracać uwagę, jaki rower wybrać w zależności od planów, jak konserwować sprzęt, itp.),
–    jak przygotować siebie i rower na konkretne rodzaje tras (występujące na szlaku) – inaczej na leśne ścieżki, inaczej na żwirowe tereny, jeszcze inaczej na asfaltową drogę, 
b)    temat plusów z korzystania roweru – wypowiedzi dietetyków, trenerów fitness oraz przykładowe pomiary, np. ile można spalić kalorii jadąc którymś odcinkiem trasy na szlaku rowerowym,
c)    materiały sezonowe, tj.: “moda rowerowa, czyli jak się ubrać”, “dieta na wyprawę rowerową – ile wody zabrać, czy owoce są dobre dla osób jeżdżących na rowerze”, itp.,
d)    rowerowy savoir-vivre, 
e)    rowerowy design w domu czyli jak wykorzystać części rowerowe do adaptacji wnętrza, 
f)    rower w małym/dużym mieszkaniu.

5.    Wysyłanie materiałów prasowych do redakcji. Średnio minimum 5 w miesiącu, przy czym natężenie będzie różne, większe w sezonie niższe przed i po sezonie, coraz wyższe, po oddaniu kolejnych odcinków trasy.
6.    Tworzenie informacji prasowych na potrzeby konferencji prasowych i eventów oraz portalu Greenvelo
7.    Obsług medialna dziennikarzy – bieżące przygotowywanie informacji prasowych w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, wysyłanie zdjęć prasowych do redakcji z posiadane banku zdjęć. 
8.    Zbieranie informacji od wojewódzkich konsultantów, na potrzeby tworzenia kolejnych informacji prasowych     
9.    Przygotowywanie konferencji prasowych – przygotowanie materiałów,
10.    Wysyłanie gotowych materiałów prasowych do administratorów strony www.greenvelo.pl 
11.    Bieżące odbieranie od innych pracowników, partnerów regionalnych (Urzędy Marszałkowskie i Regionalne Organizacje Turystyczne woj. Polski Wschodniej) oraz innych podmiotów i osób, wszystkich sygnałów dotyczących możliwości wykreowania ciekawych informacji prasowych i komunikatów 
12.    Bieżące kontakty z ambasadorem GreenVelo, celem pozyskiwania od niego wypowiedzi do informacji prasowych 
13.    Korekta: 
komunikatów prasowych, pism, zaproszeń wysyłanych do mediów oraz partnerów projektu.  
14.    Zaprojektowanie i wdrożenie strategii komunikacji kryzysowej związanej 
z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, w czym zawiera się: 

a.    opracowanie listy potencjalnych pytań i odpowiedzi związanych z realizowanym projektem i zakresem jego oddziaływania. 
b.    bieżąca aktualizacja listy pytań  i odpowiedzi. 
15.    Przygotowanie scenariusza kryzysowego, który będzie zawierał nie tylko szczegółowy opis potencjalnej sytuacji (np. znaczne opóźnienia w realizacji inwestycji i niemożność uruchomienia całości szlaku przed końcem 2015 roku) ale również komunikaty,  pełny zakres procedur i zachowań. Scenariusz uwzględni m.in.:
a)    Listę osób upoważnionych do rozmów z mediami,
b)    Listę teleadresowa osób, które powinny zostać poinformowane o sytuacji,
c)    Scenariusz całości komunikacji wraz z osobami odpowiedzialnymi 
za poszczególne zadania,
d)    Gotowe komunikaty, 
e)    Listę potencjalnych w danej sytuacji kryzysowej pytań i odpowiedzi,

Wymagania konieczne wobec kandydatów:
– wykształcenie wyższe magisterskie (potwierdzone dyplomem ukończenia szkoły
wyższej),
– minimum 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym na stanowisku czynnego dziennikarza
– minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku korektora w wydawnictwie  
– publikacja minimum 100 artykułów prasowych o tematyce gospodarczej, inwestycyjnej, turystycznej oraz targowej w gazecie codziennej lub tygodniku (tytuł zarejestrowanym w ISSN) w roku 2014 podpisanych pełnym swoim nazwiskiem, bądź inicjałami 
– publikacja minimum 100 artykułów na informacyjnym portalu internetowym  
– znajomość minimum dwóch CMS (np. Drupal, Saxotech), umożliwiająca samodzielne umieszczanie informacji na portalach internetowych
– znajomość obsługi komputera (MS Office: Outlook, Word, Excel),
– znajomość systemów edycyjnych w prasie (minimum jednego np. Milenium 6.0)   
–   kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany,
– nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność
pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność
strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji,
dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego
organizowania pracy własnej, sumienność i terminowość wykonywania zadań.
– umiejętność pisania informacji pod presją czasu z zachowaniem redakcyjnych dead- linów  

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – planowany wymiar czasu pracy 1/5 etatu w okresie 01.04.2015-31.12.2015,
–  możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w
tym ukończone kursy i szkolenia – (kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem)
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o
pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście
pod adresem:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja, 
ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) 
do dnia 26.03.2015 do godz. 16.00.

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było
zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści
“Oferta pracy na stanowisko – Specjalista ds.PR”.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać
wskazanie imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia
oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.   Rozmowa kwalifikacyjna  z kandydatami
Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub
informacje zawarte w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega
sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji
przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach  27- 30 marca. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 kwietnia 2015 r.

Kontakt:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury), 
ul. Ściegiennego 2, 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57, 
www.rot.swietokrzyskie.travel, 
Osoba do kontaktu: Jarosław Panek , tel. 41 361 80 57 

Załączniki
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych