fbpx
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds mediów 2 w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

Kielce, dn. 23.03.2015 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista do spraw mediów_2
w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
a)    Wsparcie merytoryczne zespołu do spraw mediów i PR w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień na produkcję oraz emisję materiałów programowych, prawa prasowego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.    
b)    Przygotowanie pod kątem formalno-prawnym założeń opisu przedmiotu zamówienia do rozeznania rynku lub szacowania wartości zamówień.
c)    Udział ze strony zespołu w negocjowaniu umów, których przedmiotem jest nabycie praw autorskich, produkcja lub emisja materiałów programowych. 
d)    Analiza formalna ofert składanych przez nadawców w zakresie działań medialnych  i PR przed wszczęciem postępowania, formułowanie zapytań i uwag do złożonych ofert w kontekście celów projektu oraz obowiązujących przepisów w ty zakresie. 
e)    Analiza prawna cenników i regulaminów zamieszczania reklam w mediach internetowych pod kątem realizacji celów i założeń projektu. 
f)    Prowadzenie bieżącej korespondencji formalnej pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w toku realizacji zamówienia. Bieżący nadzór nad wykonaniem zobowiązań wykonawcy oraz osiągnięciem założeń projektu.
g)    Prowadzenie korespondencji formalnej pomiędzy beneficjentem projektu a jednostką finansującą i pośredniczącą w zakresie działań zespołu.
h)    Bieżąca analiza harmonogramu rzeczowo  – finansowego w zakresie zadań zespołu.   
i)    Bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Zespołu.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:
•    Wykształcenie wyższe, kierunkowe – prawo,
•    Minimum pięcioletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku prawniczym,
•    Doświadczenie w obsłudze prawnej wydarzeń promocyjnych, produkcji i koprodukcji materiałów audiowizualnych, 
•    Umiejętność działania  pod presją czasu oraz w sytuacjach niespodziewanych, 
•    Dyspozycyjność – gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, w dni wolne ustawowo,
•    Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
•    Duża odporność na stres,  
•    Rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata: 
•    posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata.
•    doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie projektów promocyjnych z istotnym komponentem medialnym.

Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Wymiar czasu pracy – pełny etat,
•    Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja
ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury)
do dnia 26.03.2015 r. do godz. 1600. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko – Specjalista do spraw mediów_2
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia 
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami 
Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte 
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. 
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 27-30 marca Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 kwietnia 2015 r

Kontakt: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Jarek Panek 41 361 80 57

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych