fbpx
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator ds. wdrożenia portalu i usług towarzyszących w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

Kielce, dn.23 .03.2015 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko
Koordynator do spraw wdrożenia portalu i usług towarzyszących
w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
Kierowanie zespołem do spraw wdrożenia portalu, w tym sprawowanie nadzoru nad następującymi zadaniami zespołu: 
1. Zakup towarów i usług
a)    Wykonanie serii wirtualnych spacerów po szlaku lub zaimplementowanie innych rozwiązań z zakresu niekonwencjonalnego zaprezentowania walorów szlaku, materiałów multimedialnych, a także zlecenie tłumaczenia tekstów.
b)    pozycjonowanie portalu i kampania reklamowa w przeglądarkach 
c)    działania z wykorzystanie kanałów społecznościowych 
Przeprowadzenie spójnej kampanii w mediach społecznościowych 
z wykorzystaniem następujących rodzajów działań: 
    działania komunikacyjne na ogólnych portalach społecznościowych,
    działania komunikacyjne na portalach zdjęciowych,
    działania komunikacyjne na portalach video,
    komunikacja na portalach społecznościowych o mniejszym zasięgu (specyficznych),
    współpraca z blogerami.

2. Bieżąca aktualizacja portalem i aplikacją mobilną
a)    Wprowadzanie materiałów (teksty, dane teleadresowe, grafiki, multimedia, ślady GPS itp.) do wszystkich zakładek i podstron portalu, a także do strony projektu funkcjonującej obecnie pod adresem www.greenvelo.pl. 
b)    Przygotowanie i obróbka materiałów przed wprowadzeniem do serwisu. 
c)    Aktualizacja informacji dot. postępu w budowie trasy w tym edycja śladu GPS szlaku z wykorzystaniem panelu administracyjnego portalu, a także programów Open Source. 
d)    Bieżąca aktualizacja wszystkich danych wprowadzonych na portal, szczególnie w odniesieniu do bazy danych obiektów (aktualizacja opisów i atrybutów obiektów.
e)    Wprowadzanie wpisów do aktualności i kalendarza imprez. Informacje do sporządzenia wpisów dostarczane będą pozyskiwane przez zespół we własnym zakresie. 
f)    Moderowanie części społecznościowej serwisu (administracja blogiem, kontami użytkowników i partnerów, weryfikacja procedury rejestrowania w portalu, usuwanie komentarzy, naruszających zasady netykiety, niezwiązanych z tematem portalu lub danego wątku, będących reklamą lub w jakikolwiek sposób naruszających Regulamin, moderowanie dyskusji, weryfikacja danych obiektów i punktów POI wprowadzanych przez użytkowników, weryfikacja  zdjęć, filmów oraz innych plików i linków dodawanych przez użytkowników).
g)    Przygotowania i wysyłki korespondencji  z wykorzystaniem narzędzia typu newsletter.
h)    Monitorowanie odświeżalności portalu, z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w panelu administracyjnym i usług zewnętrznych, w tym generowanie statystyk i przedstawienie ich Zamawiającemu w ustalony sposób.
i)    Aranżowanie konkursów i ankiet z wykorzystaniem mechanizmów portalu. 
j)    Zarządzanie modułem banerowym portalu. 
k)    Administrowanie portalem w aspekcie technicznym, w tym reagowanie na każdy atak, błąd, awarię portalu itp. 
l)    Reagowanie na wszystkie sygnały i komunikaty płynące ze strony kierownika projektu, partnerów projektu (administratorów regionalnych), osób i instytucji zainteresowanych projektem, informacje zwrotne płynące ze spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami, czy często pojawiające się pytania zadawane w mediach społecznościowych, blogach i formach dyskusyjnych. 
 
Wymagania konieczne wobec kandydatów:
•    Wykształcenie minimum średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości);
Doświadczenie w pracy w zespole redakcyjnym portalu internetowego o tematyce turystycznej (min. 3 lata);
•    Doświadczenie w administracji portalem internetowym opartym na systemie CMS (autorskim lub typu open source) – min. 3 lata;
•    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera: środowisko MS Windows, pakiet Office, klient pocztowy, programy do obróbki zdjęć i konwersji filmów;
•    Umiejętność redagowania artykułów o tematyce turystycznej i około turystycznej, tzw. lekkie pióro (mile widziane udokumentowane publikacje w prasie lub na serwisach internetowych);
•    Umiejętności redakcyjne: doświadczenie w edycji i formatowaniu tekstu za pomocą formularzy WYSYWIG, korekcie merytorycznej i stylistycznej tekstów;
•    Umiejętność zarządzania zespołem redakcyjnym;
•    Komunikatywność i samodzielność w działaniu, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość wykonywania zadań;
•    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
•    Kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany, 
•    Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata: 
•    wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja lub gospodarka przestrzenna,
•    doświadczenie w pracy w zakresie marketingu terytorialnego,
•    ukierunkowanie na sukces.

Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Wymiar czasu pracy – pełny etat,
•    Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja
ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury)
do dnia 26.03.2015 r. do godz. 1600. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko –  Koordynator do spraw wdrożenia portalu i usług towarzyszących.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia 
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami 
Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte 
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. 
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 27-30 marca. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 kwietnia 2015 r

Kontakt: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Magdalena Osełka tel. 41 348 00 60

Załączniki
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych