fbpx
 

Ogłoszenie na stanowisko Koordynatora ds. wydarzeń promocyjnych, ambient media i wizyt studyjnych w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce, dn. 23 .03.2015 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko
Koordynator do spraw wydarzeń promocyjnych, ambient media i wizyt studyjnych
w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
•    adaptacja szczegółowych wytycznych zawartych w Programie promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020 na potrzeby przygotowania i realizacji zadań przewidzianych do realizacji w niniejszej części opisu zamówienia, w ramach budżetu którym dysponuje Zamawiający.
•    dobór adekwatnych narzędzi i parametrów/ wskaźników skuteczności, efektywności, trafności działań, wraz ze wskazaniem realnych wartości docelowych uwzględniających dobór narzędzi, grupy docelowe, zakładane efekty końcowe. 
•    organizacja zakupu towarów i usług na potrzeby realizacji działań w zakresie organizacji i obsługi wydarzeń promocyjnych w ustalonym z Zamawiającym zakresie, na rynkach krajowych i okazjonalnie na rynkach zagranicznych wraz 
z nadzorem nad realizacją zamówienia przez wykonawców, tym m.in.:
o    Określenia kryteriów udziału w postępowaniu (przedmiotowe 
i podmiotowe),
o    Opracowywaniu we współpracy z kancelarią prawną Zamawiającego, pełnej dokumentacji niezbędnej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 
o    Opracowywaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
o    Przygotowania propozycji szczegółowych założeń wyboru oferty najkorzystniejszej (kryteria oceny ofert – cenowe i poza cenowe), 
o    Opiniowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania 
i przeprowadzenia postepowania
•    zarządzanie budżetem przewidzianym do wykorzystania na zaplanowane zadania wraz rozliczaniem poszczególnych Wykonawców działań, zgodnie z zapisami umowy;
•    nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami rowerowymi.
•    archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań powierzonych w projekcie,
•    bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Zespołu oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Projektu, niezbędnych z punktu widzenia realizacji zadań powierzonych w projekcie, nieprzewidzianych zakresem czynności.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:
•    Wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych),
•    Minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
•    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: Outlook, Word, Excel),
•    Znajomość języka angielskiego i innego języka europejskiego na poziomie co najmniej C1,
•    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
•    Kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany, 
•    Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata: 
•    wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja lub gospodarka przestrzenna,
•    doświadczenie w pracy w zakresie marketingu terytorialnego,
•    ukierunkowanie na sukces.

Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Wymiar czasu pracy – pełny etat,
•    Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja
ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury)
do dnia 26.03.2015 r. do godz. 1600. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko – Koordynator ds. wydarzeń promocyjnych, ambient media i wizyt studyjnych 
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia 
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami 
Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte 
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. 
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 27-30 marca. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 kwietnia 2015 r

Kontakt: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Magdalena Kowalczyk tel. 41 348 00 60

Załączniki
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności