fbpx
 

Postępowanie na świadczenie stałej, kompleksowej usługi zlecenia, jako konsultant ds. organizacji i obsługi imprez targowych oraz wydarzeń towarzyszących dla projektu p.n. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce, dn. 25 czerwca 2014 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI

PK/22/2014/R

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na:

świadczenie stałej, kompleksowej usługi zlecenia, jako konsultant ds. organizacji i obsługi imprez targowych oraz wydarzeń towarzyszących dla projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

  1. Zamawiający:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32

25 – 033 KIELCE

tel./fax. 041 365 51 82

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:

g.szczesny@swietokrzyskie.travel

  1. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:

www.rot.swietokrzyskie.travel

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej, kompleksowej usługi zlecenia, jako konsultant ds. organizacji i obsługi imprez targowych oraz wydarzeń towarzyszących dla projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

 

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie ma być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015r.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem:
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lokal 39 (Wojewódzki Dom Kultury) 25-033 Kielce, do dnia 30 czerwca 2014 roku godz. 10.00
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte 30 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Biurze projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lokal 39 (Wojewódzki Dom Kultury) 25-033 Kielce.

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował  się niżej podanym kryterium 
i jego wagą: Cena – 100 %.

Zamawiający informuje, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.

  1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

  1. Informacja o podstawie prawnej postępowania

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki postępowania i realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

W imieniu Zamawiającego:Kierownik ProjektuGrzegorz Szczęsny

Do pobrania
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dn. 02 lipca 2014 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej