fbpx
 

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług w zakresie organizacji spotkania konsultacyjnego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja na terenie województwa świętokrzyskiego

Kielce, dnia 12 września 2014 roku
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie kompleksowych usług w zakresie organizacji spotkania konsultacyjnego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja” na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Wymagany okres realizacji usługi: 15-17 października 2014 r.
 
Zamawiający informuje, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.
 
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po wyborze jego oferty.  Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
 
Oferta winna być złożona na piśmie do dnia 18 września 2014 r. do godz. 9.00 na adres: Biuro Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce.
 
 
W imieniu Zamawiającego:
Grzegorz Szczęsny
Kierownik Projektu
 
 
W załączeniu:
 
2) Załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 16 września 2014 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 16 września 2014 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
2) Załączniki do SIWZ po modyfikacji

Kielce, dn. 24 września 2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej