fbpx
 

Postępowanie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego powtarzalnego witacza charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Kielce dnia 9 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/45/2015/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektu typowego (powtarzalnego) „witacza” – charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w ramach projektu: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82, 0 507 245 142
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
konsultant-produkt@greenvelo.pl

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego (powtarzalnego) „witacza” – charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velow ramach realizacji projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2” – komponent promocja tras rowerowych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi: zamówienie ma być zrealizowane w terminie 61 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39,  25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 16 września 2015 roku o godz. 10:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 16 września 2015 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt. – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:
Kierownik Projektu
Małgorzata Wilk-Grzywna

PLIKI DO POBRANIA
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 2 października 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA