fbpx
 

Postępowanie na obsługę portalu greenvelo.pl w zakresie tłumaczeń pisemnych na języki angielski, niemiecki, rosyjski i ukraińskiw ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU PK/38/2015/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na obsługę portalu greenvelo.pl w zakresie tłumaczeń pisemnych na języki angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja”

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług na obsługę portalu greenvelo.pl w zakresie tłumaczeń pisemnych na języki angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi

od 19.06.2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 11 czerwca 2015 roku do godz. 13:45. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 11 czerwca 2015 roku, o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Małgorzata Wilk-Grzywna