fbpx
 

Zapytanie ofertowe – wykonanie, transport oraz montaż 20 tablic informacyjnych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz demontaż, transport i utylizacja starych tablic

Kielce dnia 17 października 2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału
w zapytaniu ofertowym na: w
ykonanie, transport oraz montaż 20 tablic informacyjnych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz demontaż, transport i utylizacja starych tablic

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokładny adres do korespondencji:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

25-501 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 78 lok. IVp/2

NIP: 9591541978, Nr KRS: 0000098045

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport oraz montaż 20 tablic informacyjnych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz demontaż, transport i utylizacja starych tablic w ramach zadania “Renowacja oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim – znaki drogowe oraz tablice opisowe.”

Zamówienie jest dofinansowane ze środków ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 listopada 2022 r.

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie działań mających na celu wykonanie, transport oraz montaż 20 tablic informacyjnych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz demontaż, transport i utylizacja starych tablic w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem nr 2 do zapytania

Wszystkie koszty potrzebne do realizacji zadania w tym koszty wykonania tablic, materiałów graficznych, kosztów prac montażowych, transportu  i wszelkie inne pokrywa Wykonawca w ramach oferowanej kwoty za usługę. Do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, które powstaną w toku realizacji działań Zamawiający otrzyma prawa autorskie.

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

 

VI. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 4 listopada 2022 r.

 

VII. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe proszę przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

VIII. INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia  15.05.2014 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zamówień przez ROT. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy
  2. Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI