fbpx
 

Zapytanie ofertowe – wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym

Kielce, dn. 05 lipca 2022 r

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na

wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym
z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki i rosyjski wraz z korektą (redakcją) native speakera.

 

I ZAMAWIAJĄCY
1. NAZWA I ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce,
ul Sienkiewicza 78/IVP/2
2. NIP: 959-15-41-978.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki i rosyjski wraz z korektą native speakera.

2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie tłumaczeń tekstów z języka polskiego na języki angielski, niemiecki i rosyjski oraz poddanie ich korekcie native speakera. Tłumaczenie dotyczyć będzie tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym

z elementami geografii, historii, przyrody (geologii). Tłumaczenia wszystkich tekstów powinny być spójne pod względem językowym i merytorycznym (niedopuszczalne jest np. przetłumaczenie tego samego sformułowana na dwa różne sposoby, niezbędne jest stosowanie słownictwa i sloganów przyjętego dotychczas na portalu Green Velo). Przykładowe teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim dostępne są na stronie www.greenvelo.pl pod linkami:
a. http://greenvelo.pl/szlaki
b. https://greenvelo.pl/miejsca

3. Teksty muszą być przetłumaczone z należytą starannością przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, zgodnie z zasadami sztuki, etyką zawodową, z zachowaniem spójności słownictwa, zwrotów językowych i form gramatycznych czy nazewnictwa zgodnego z terminologią obowiązującą dla określonego rodzaju tłumaczonych tekstów.

4. W związku z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 tłumaczenia muszą zostać poddane redakcji native speakera danego języka. Native speaker rozumiany jest jako rodzimy użytkownik danego języka (dla każdego jeden weryfikator – język angielski, niemiecki, rosyjski), który posługuje się nim jako językiem ojczystym. Jednocześnie język ojczysty to język pierwszy, którego odmiany literacką i potoczną native speaker opanował w stopniu doskonałym. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji kompetencji osób dokonujących redakcji.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń za pomocą programów komputerowych, serwisów internetowych lub aplikacji służących do translacji tekstów (z wyłączeniem oprogramowania typu CAT). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy tekst lub jego fragmenty nie zostały przetłumaczone za pomocą dostępnych serwisów i aplikacji tłumaczących teksty automatycznie.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu teksty w następujących formach:
a. ostateczny, przetłumaczony tekst po wszystkich korektach w wersji elektronicznej, edytowalnej (plik MSWord). W tekstach docelowych zachowana zostanie forma nagłówków i treści.

7. Łączna szacunkowa ilość znaków tekstu w języku polskim: 107 000 znaków (ze spacjami).

8. Podana ilość znaków jest szacunkowa i może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia. Ostateczna ilość znaków w poszczególnym języku zależna będzie od kwoty za stronę rozliczeniową podanej w najkorzystniejszej ofercie. Rozliczenie za wykonane prace zostanie dokonane na podstawie rzeczywistej liczby przetłumaczonych stron rozliczeniowych. Strony niepełne będą rozliczane proporcjonalnie do liczby znaków w tekście wyjściowym (w języku polskim). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń stron niepełnych na zasadzie zaokrąglania.

9. Zamawiający przekaże większość tekstów w jednym pliku dla danego języka (osobno teksty do tłumaczenia w j. angielskim, niemieckim i rosyjskim). Dopuszcza jednak, w razie potrzeby, przekazanie kolejnych tekstów do tłumaczenia.

III WYKONAWCA/ZAMAWIAJĄCY
1. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią, wyspecjalizowaną kadrą posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczeń na język rosyjski i korekty tekstów, w tym tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
Wykonawca musi dysponować minimum dwojgiem tłumaczy i minimum jednym korektorem dla każdego języka. Każdy z tłumaczy musi spełniać następujące warunki:

a. ukończone studia o kierunku filologicznym lub lingwistykę stosowaną lub studia za granicą na kierunkach filologicznych, humanistycznych, społecznych lub pedagogicznych;
b. minimum 2-letnie doświadczenie (przetłumaczone nie mniej niż 200 stron, to jest 360000 znaków ze spacjami) w tłumaczeniach o tematyce ogólnej lub turystyczno-krajoznawczej.
Kompetencje tłumaczy Wykonawca potwierdzi dołączonym do Oferty podpisanym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny przedłożonego tłumaczenia. W przypadku stwierdzenia uchybień (przede wszystkim błędów językowych lub np. pominięcia fragmentu tekstu, nieprzetłumaczenia tekstu, zmiany przekazu merytorycznego tekstu, zastosowanie oprogramowania i aplikacji do automatycznego tłumaczenia tekstu), Zamawiający odeśle Wykonawcy tekst celem dokonania korekty. Wykonawca zobowiązuje się do ponownego przetłumaczenia tekstu bez dodatkowego wynagrodzenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu tłumaczenia wykonanego w związku z realizacją Zamówienia („Dzieło”), wszelkie prawa własności intelektualnej do Dzieła przejdą na Zamawiającego.

4. Na etapie składania oferty mile widziane jest podanie przez potencjalnego Wykonawcę przykładów publikacji o charakterze turystyczno-krajoznawczym, do których Wykonawca wykonywał tłumaczenia, tym samym potwierdzi on swoje doświadczenie w tłumaczeniach tekstów turystyczno-krajoznawczych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dn. 20 listopada 2022 r.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena brutto za stronę rozliczeniową w tekście docelowym (1500 znaków) – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

VI. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
Odpowiedź na zapytanie proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w formie elektronicznej (skan z podpisami) wraz z uzupełnionym i podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 3) na adres e-mailowy m.oselka@swietokrzyskie.travel. Wybrany Wykonawca ma obowiązek złożenia u Zamawiającego wydrukowanej
i podpisanej wersji oferty cenowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.

VII. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE:
Do dn. 13 lipca 2022 r. do godz. 12:00.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

X. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia.