fbpx
 

Zapytanie ofertowe – wykonanie inwentaryzacji oznakowania drogowego i opisowego Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej

Kielce dnia 1 czerwca 2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału
w zapytaniu ofertowym na:
inwentaryzacja oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Dokładny adres do korespondencji:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

25-501 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 78 lok. IVp/2

NIP: 9591541978, Nr KRS: 0000098045

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej w ramach zadania “Renowacja oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim – znaki drogowe oraz tablice opisowe.”

Zamówienie jest dofinansowane ze środków ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20 października 2022 r.

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązuje się do następujących zadań;

  1. Wykonanie audytu oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej (180 znaków typu E-22a i E-22b).
  2. Wykonanie audytu tablic opisowych zlokalizowanych przy obiektach wchodzących w skład Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej.
  3. Opracowanie raportu z obydwu powyższych audytów. Raporty mają składać się z dokumentacji zdjęciowej oraz opisu stanu technicznego znaków i tablic. Mają też zwierać wnioski, sugestie co do ewentualnych zmian w oznakowaniu szlaku, zmian dot. przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej.
  4. Audyt szlaku ma obejmować wszystkie 5 tras oraz 47 obiektów Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej.
  5. Każdy z obiektów na szlaku ma mieć wykonaną dokumentację zdjęciową.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

 

VI. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe proszę przesłać w formie elektronicznej na adres rot@swietokrzyskie.travel bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

VII. INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Za

mawiającego zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia  15.05.2014 r. w sprawie trybu i zasad udzielania zamówień przez ROT. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

  1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy
  2. Zapytanie ofertowe

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI