fbpx
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

11 września 2019r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na

 wykonanie tłumaczeń tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym na język rosyjski wraz z korektą native speakera

 

I ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego
  2 pok.32.,  NIP: 959-15-41-978

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Tłumaczenia tekstów na język rosyjski wraz z korektą native speakera.
 2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie tłumaczeń tekstów na język rosyjski – opisów o charakterze turystyczno-krajoznawczym z elementami historii, przyrody (geologii). Tłumaczenia wszystkich tekstów powinny być spójne pod względem językowym i merytorycznym (niedopuszczalne jest np. przetłumaczenie tego samego sformułowana na dwa różne sposoby). Przykładowe teksty w języku polskim dostępne są na stronie www.greenvelo.pl pod linkami:
  1. http://greenvelo.pl/wycieczki
  2. http://greenvelo.pl/szlaki
 3. Teksty muszą być przetłumaczone z należytą starannością przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, zgodnie z zasadami sztuki, etyką zawodową, z zachowaniem spójności słownictwa, zwrotów językowych i form gramatycznych czy nazewnictwa zgodnego z terminologią obowiązującą dla określonego rodzaju tłumaczonych tekstów.
 4. W związku z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 tłumaczenia muszą zostać poddane redakcji native speakera celem weryfikacji poprawności tłumaczeń na j. rosyjski. Native speaker rozumiany jest jako rodzimy użytkownik języka rosyjskiego, który posługuje się nim jako językiem ojczystym. Jednocześnie język ojczysty to język pierwszy, którego odmianę literacką i potoczną native speaker opanował w stopniu doskonałym.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń za pomocą programów komputerowych, serwisów internetowych lub aplikacji służących do translacji tekstów (z wyłączeniem oprogramowania typu CAT). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy tekst lub jego fragmenty nie zostały przetłumaczone za pomocą dostępnych serwisów i aplikacji tłumaczących teksty automatycznie.
 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu teksty w następujących formach:
  1. ostateczny, przetłumaczony tekst po wszystkich korektach w wersji elektronicznej, edytowalnej (plik MSWord),
  2. a także przetłumaczony tekst wraz z korektą redaktorską native speakera w trybie śledzenia zmian (plik MS Word).
 7. Łączna szacunkowa ilość znaków: 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) ze spacjami. Podana ilość znaków jest szacunkowa i może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia – podana jest w celu możliwości porównania złożonych ofert. Rozliczenie za wykonane prace zostanie dokonane na podstawie rzeczywistej liczby przetłumaczonych stron rozliczeniowych.
 8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie teksty w języku polskim w jednym pliku.

 

III WYKONAWCA/ZAMAWIAJĄCY

 1. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią, wyspecjalizowaną kadrą posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczeń na język rosyjski i korekty tekstów, m.in. tekstów o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny przedłożonego tłumaczenia. W przypadku stwierdzenia uchybień (błędów językowych lub np. pominięcia fragmentu tekstu, nieprzetłumaczenia tekstu, zmiany przekazu merytorycznego tekstu, zastosowanie oprogramowania i aplikacji do automatycznego tłumaczenia tekstu), Zamawiający odeśle Wykonawcy tekst celem dokonania korekty a Wykonawca zobowiązuje się do ponownego przetłumaczenia tekstu bez dodatkowego wynagrodzenia
  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu tłumaczenia wykonanego w związku
  z realizacją Zamówienia („Dzieło”), wszelkie prawa własności intelektualnej do Dzieła przejdą na Zamawiającego.
 4. Na etapie składania oferty mile widziane jest podanie przez potencjalnego Wykonawcę przykładów publikacji o charakterze turystyczno-krajoznawczym, do których Wykonawca wykonywał tłumaczenia, tym samym potwierdzi on swoje doświadczenie w tłumaczeniach tekstów turystyczno-krajoznawczych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 4 tygodnie od momentu przekazania tekstów do tłumaczenia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za stronę rozliczeniową (1500 znaków) – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

V. SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Odpowiedź na zapytanie proszę przesłać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 w formie elektronicznej (skan z podpisami) na adres e-mailowy m.oselka@swietokrzyskie.travel. Wybrany Wykonawca ma obowiązek złożenia u Zamawiającego wydrukowanej i podpisanej wersji oferty cenowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.

VI. TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 20.09.2019 r., do godz. 16.00

VII. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWEINIA: Stosowna informacja pojawi się na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po wyborze oferty i udzieleniu zamówienia.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 2. Wzór umowy.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia