fbpx
 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż stojaków na materiały promocyjne oraz szyldów do Punktów Informacji Turystycznej

Projekt ” Turystyczna promocja regionu poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty 
i narzędzia” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.3 Promocja Turystyczna i Gospodarcza regionu.  
…Dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Kielce, dnia 3 sierpnia 2012 roku

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
UL.  ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14.000 euroRegionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza 
do złożenia oferty na wykonanie i montaż stojaków na materiały promocyjne oraz szyldów 
do Punktów Informacji Turystycznej według specyfikacji wskazanej w załączniku do niniejszego zapytania. 

1.    Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu stojaków na materiały promocyjne oraz szyldów do Punktów Informacji Turystycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2.    Termin realizacji umowy: 
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 września 2012 r.

3.    Termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia 8 sierpnia 2012 r.

4.    Termin związania ofertą:  
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
Złożenie przez Oferenta oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapytania i wyrażeniem zgody na zawarcie umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszego zapytania. 

5.    Przewidywany termin wyboru wykonawcy i podpisania umowy:
Termin ogłoszenia wyników konkursu ofert: do dnia 10 sierpnia 2012 r. 
Termin podpisania umowy z Oferentem: do dnia 13 sierpnia 2012 r.
O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 
w informacji skierowanej do Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.    

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień do złożonej oferty. W przypadku nieprzesłania dokumentów lub niezłożeni wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do wykluczenia oferenta 
z postępowania i odrzucenia złożonej oferty.

6.    Warunki udziału w postępowaniu
6.1 W postępowaniu może brać udział oferent, który posiada niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania. 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w terminie 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego postępowania, zrealizował co najmniej jedną dostawę obejmującą wykonanie urządzeń ekspozycyjnych i informacyjnych o wartości brutto nie niższej niż 5.000.00 zł i dostawa ta została wykonana należycie, co Wykonawca udowodni przedstawiając referencje, protokoły odbioru, kopie umów lub inne równoważne dokumenty. 
   
6.2 W przypadku niewykazania spełnienia przez Oferenta warunków udział w postępowaniu Zamawiający wykluczy Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuci jego ofertę. 

7.    Kryterium oceny ofert:
Wyboru wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o cenę obejmującą całkowite wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówienia.

Cena brutto za realizację zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Wygrywa oferta z najniższą ceną, zatem Zamawiający nie przyznaje punktów złożonym ofertom. 

8.    Miejsce i forma składania ofert:

Ofertę można składać: 

a)    osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce;
b)    pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.kowalska@swietokrzyskie.travel
UWAGA: w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy skopiować treść wypełnionego formularza oferty do treści wiadomości e-mail; 
c)    faksem na nr: 41 348 00 60

9.    Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontaktów w sprawie Zamówienia 
Osoba upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Kowalska, 
tel. 41 348 00 60, fax. 41 348 00 60, e-mail: a.kowalska@swietokrzyskie.travel.

10.    Wymogi co do przygotowania oferty:

10.1 Oferta powinna być przygotowana na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
W przypadku składania oferty składania oferty pocztą elektroniczną Oferent może skopiować treść wypełnionego formularza oferty do treści wiadomości e-mail, albo zawrzeć w treści wiadomości elementy oferty pozwalające na ustalenie danych Oferenta i oferowanych warunków realizacji zamówienia.       

10.2 Wraz z ofertą cenową Oferent składa:

–    odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (w przypadku oferty składanej e-mailem – skan poświadczonego odpisu);
–    dowody nadania nr NIP oraz nr REGON w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem (w przypadku oferty składanej e-mailem – skan poświadczonej kopii dokumentów). 
–  dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w pkt. 6 zapytania (referencje, protokoły odbioru, lub inne dokumenty równoważne) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (w przypadku oferty składanej e-mailem – skan poświadczonej kopii dokumentów)  
10.3 W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub faksem  oferent wyłoniony jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną kopię wszelkich dokumentów dołączonych do oferty  

Załączniki: 
załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 – formularz oferty
załącznik nr 3 – wzór umowy

Dyrektor Biura ROT WŚ
Małgorzata Wilk – Grzywna