fbpx
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds wydarzeń promocyjnych i ambient media w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce, dn. 23.03.2015 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista do spraw wydarzeń promocyjnych i ambient media
w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
a)    Prowadzenie rozeznania rynku, analizy dotychczasowych zamówień podobnego rodzaju, szacowania wartości zamówienia / zamówień.
b)    Prowadzenie formalne procesu współpracy z wykonawcą i / lub wykonawcami działań ambientowych w zakresie terminowego przygotowania dokumentacji merytoryczno-technicznej oraz rozliczeń;
c)    Koordynacja działań prowadzonych przez wykonawcę / wykonawców (obejmuje m.in. bieżące kontakty z wykonawcą / wykonawcami, nadzór nad zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zamówienia oraz zgodnością z przedmiotem zamówienia).
d)    Przygotowywanie materiałów słowno-graficznych dotyczących poszczególnych działań oraz poszczególnych etapów dla potrzeb PR oraz mediów elektronicznych;
e)    Prowadzenie nadzoru nad realizacją zamówienia oraz weryfikacji efektywności działań wykonawców w zakresie zaplanowanego efektu rzeczowego (w tym osobiste uczestnictwo w wydarzeniach objętych zamówieniem / zamówieniami).
f)    Bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Zespołu.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:
•    Wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe – turystyka, rekreacja ,PR,
•    Minimum sześcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w firmie typu eventowego
•    Doświadczenie w branży reklamowej (realizacja projektów typu ambient media)
•    Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim
•    Kreatywność ,umiejętność działania w sytuacjach niespodziewanych (reakcja na problemy podczas realizacji imprez)
•    Biegła znajomość języka angielskiego
•    Dyspozycyjność – praca w niestandardowych godzinach ,w dni wolne ustawowo
•    Prawo jazdy kat B 
•    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
•    Kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany, 
•    Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata: 
•    wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja lub gospodarka przestrzenna,
•    doświadczenie w pracy w zakresie marketingu terytorialnego,
•    ukierunkowanie na sukces.

Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Wymiar czasu pracy – pełny etat,
•    Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce 
do dnia 26.03.2015 r. do godz. 1600. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko – Specjalista do spraw wydarzeń promocyjnych i ambient media
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia 
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami 
Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte 
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. 
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 27-30 marca. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 kwietnia 2015 r

Kontakt: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Magdalena Kowalczyk tel. 41 348 00 60

Załączniki
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych