fbpx
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-biurowych w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce, dn. 10.04.2013 r.

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej 

w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
– koordynacja prac Biura Projektu, w tym zapewnienie bieżących kontaktów telefonicznych,
– obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej (poczta tradycyjna i elektroniczna),
– aktualizacja serwisu internetowego w części funkcjonalnej Projektu,
– pełnienie funkcji Sekretarza Komisji Przetargowej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Projektu,
– monitorowanie we współpracy z Kierownikiem Projektu, postępu w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
– przygotowywanie w porozumieniu z pozostałymi pracownikami, raportów, sprawozdań oraz innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,
– przygotowanie i obsługa spotkań, narad koordynacyjnych oraz posiedzeń Komisji Przetargowych związanych z realizacją Projektu,
– przygotowanie dokumentacji z realizacji rzeczowej projektu na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez instytucje nadzorujące,
– sprawna i terminowa konsultacja działań merytorycznych w projekcie z Instytucjami Pośredniczącą i Zarządzającą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, oraz przedstawicielami województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego,
– archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
– wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Projektu, niezbędnych z punktu widzenia realizacji projektu, nieprzewidzianych zakresem czynności.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:
– Wykształcenie minimum średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości),
– Minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
– Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: Outlook, Word, Excel),
– Kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany, 
– Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność 
i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata: 
– wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja lub rozpoczęte studia w tym zakresie,
– doświadczenie w pracy w branży turystycznej,  
– znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
– ukierunkowanie na sukces.

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– Wymiar czasu pracy – pełny etat,
– Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce 
do dnia 22.04.2013 do godz. 16.00. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko – Specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia 
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami 

Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte 
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone. 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. 
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 22-26 kwietnia. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 maja 2013 r.

Kontakt: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2 
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Grzegorz Szczęsny

Załączniki:
– ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych