fbpx
 

Pożyczka na Rozwój Turystyki

Pożyczka na Rozwój Turystyki

 

 

 

Podmioty ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę

Pożyczkę na Rozwój Turystyki może otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo nie będące w trudne sytuacji (w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR) i nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym, posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzące działalność w branży turystycznej i pokrewnej (wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.), w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

 • Zakwaterowanie
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • 1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 1 Transport lotniczy pasażerski
 • 11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 79 Działalność związana z turystyką
 • 1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • 68 Obsługa rynku nieruchomości
 • 23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 86 Opieka zdrowotna
 • 3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 47 Handel detaliczny (handel detaliczny artykułami żywnościowymi, paliwami, wyrobami alkoholowymi, tytoniem oraz odzieżą i obuwiem)
 • 21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 52 Produkcja lodów;
 • 86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
 • 10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

realizujące Inwestycję Końcową na terenie województwa świętokrzyskiego i Polski Wschodniej (województwa lubelskiego, mazowieckiego (bez Warszawy) podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego).

 

Typy Inwestycji Końcowych

Pożyczka jest przeznaczona na inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji pożyczkowej przez SFR Sp. z o.o.

Obszary których dotyczy Inwestycja Końcowa

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

UWAGA! Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe.

UWAGA! Maksymalny udział nakładów ponoszonych na zakup gruntu w całości wsparcia nie może wynieść więcej niż 10%.