fbpx
 

Postępowanie na usługę przygotowania i zrealizowania konkursów edukacyjno- sprawnościowych podczas 3 krajowych imprez targowych, w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja

Kielce dnia 8 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/44/2015/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na usługę przygotowania i zrealizowania konkursów edukacyjno- sprawnościowych podczas 3 krajowych imprez targowych, w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
fax 041 365 51 82
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i zrealizowaniu konkursów edukacyjno – sprawnościowych podczas 3 krajowych imprez targowych według wykazu przedstawionego poniżej.
I.    Wykaz targów krajowych objętych zamówieniem:
1.    Targi BIKE EXPO w Kielcach w terminie 24-26.09.2015 r.
2.    Targi TOUR SALON w Poznaniu w terminie 15-17.10.2015r.
3.    Targi TT Warsaw w Warszawie w terminie 26-28.11.2015 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamówienie ma być zrealizowane w terminach wynikających z SOPZ, tj. w dniach odbywania się krajowych imprez targowych.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39,  25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 15 września 2015 roku do godz. 11:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 15 września 2015 roku, o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt. – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:
Kierownik Projektu
Małgorzata Wilk-Grzywna

PLIKI DO POBRANIA
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dn. 22.09.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA