fbpx
 

Postępowanie na świadczenie usługi polecającej na przygotowaniu i zrealizowaniu występów akrobatyczno-rowerowych podczas 7 krajowych imprez targowych i jednej zagranicznej w ramach realizacji projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce dn. 03.03.2015 r
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/36/2015/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi polecającej na przygotowaniu i zrealizowaniu występów akrobatyczno-rowerowych podczas 7 krajowych imprez targowych (Targi NA STYKU KULTUR w Łodzi, Targi GLOB w Katowicach, Gdańskie Targi Turystyczne w Gdańsku, Targi LATO w Warszawie, Targi BIKE EXPO w Kielcach, Targi TOUR SALON w Poznaniu, Targi TT Warsaw w Warszawie) i podczas jednej zagranicznej imprezy targowej – wystawy światowej EXPO w Mediolanie w ramach realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – ppromocja” 

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
anna.mandziuk@op.pl

a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i zrealizowaniu występów akrobatyczno-rowerowych podczas 7 krajowych imprez targowych i jednej zagranicznej imprezy targowej – wystawy światowej EXPO w Mediolanie w ramach realizacji projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2” – komponent promocja tras rowerowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi
od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015r.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39,  25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 9 marca 2015 roku o godz. 9:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 9 marca 2015 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny