fbpx
 

Postępowanie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

    Kielce, dnia 12 maja 2014 roku

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/20/2014/R

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zamówienie ma być zrealizowane w okresie od maja 2014r. do grudnia 2015r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: 
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lokal 39 (Wojewódzki Dom Kultury) 25-033 Kielce, do dnia 19 maja 2014 roku godz. 9.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 19 maja 2014 r. o godz. 10.30 w Biurze projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lokal 39 (Wojewódzki Dom Kultury) 25-033 Kielce.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował  się niżej podanym kryterium i jego wagą: Cena – 100 %.
Zamawiający informuje, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.

8. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania i realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:
Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Do pobrania
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dn. 21 maja 2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej